Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. september 2013

Europa-Kommissionen griber ind overfor legale rusmidler

Europa-Kommissionen foreslog i dag at styrke EU's evne til at reagere på "legale rusmidler", som er nye psykoaktive stoffer, der anvendes som alternativer til ulovlige stoffer såsom kokain og ecstasy. I henhold til de regler, som Kommissionen fremsætter forslag om i dag, vil skadelige psykoaktive stoffer hurtigt blive fjernet fra markedet, uden at det må hindre deres lovlige anvendelse i industriel og kommerciel sammenhæng. Forslagene er blevet fremsat efter advarsler fra det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkomisbrug og Europol om problemets omfang og en rapport fra 2011, som konstaterede, at EU's nuværende mekanisme til håndtering af nye psykoaktive stoffer har behov for en opstramning (IP/11/1236).

Dagens forslag blev fremlagt af næstformand Viviane Reding i samarbejde med næstformand Antonio Tajani og kommissær Tonio Borg.

"Legale rusmidler er et stigende problem i Europa, og det er de unge, der er de mest udsatte. Med et indre marked uden grænser, har vi brug for fælles EU-regler for at komme dette problem til livs", sagde næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "I dag fremsætter vi forslag om en stærk EU-lovgivning om nye psykoaktive stoffer, således at EU kan yde en hurtigere og mere effektiv indsats, og få mulighed for omgående, på midlertidig basis, at fjerne skadelige stoffer fra markedet."

Nye psykoaktive stoffer er et stigende problem. Antallet af nye psykoaktive stoffer, der opdages i EU, er tredoblet i tidsrummet 2009-2012. Hidtil er der i løbet af 2013 blevet indberettet mere end et nyt stof om ugen. Det er et problem, der kræver en indsats fra EU's side. Stofferne kan i stigende grad købes via internettet og hurtigt spredes mellem EU-landene: 80 % af de nye psykoaktive stoffer er blevet opdaget i mere end ét EU-land.

De unge er de mest udsatte: En Eurobarometer-undersøgelse fra 2011 af de unges holdning til narkotiske stoffer viser, at i gennemsnit 5 % af de unge i EU har anvendt sådanne stoffer mindst én gang i deres liv, topscorerne var Irland med 16 %, og Polen, Letland og Det Forenede Kongerige med næsten 10 %. Disse stoffer indebærer betydelige risici for folkesundheden og for samfundet som helhed (se bilag 2).

Indtag af nye psykoaktive stoffer kan være dødeligt. F.eks. stoffet 5-IT, som efter sigende har dræbt 24 personer i fire EU-lande på blot fem måneder i tidsrummet april-august 2012. 4-MA, et stof som imiterer amfetamin, blev forbundet med 21 dødsfald i fire EU-lande alene i tidsrummet 2010-2012.

EU-landene bør reagere med styrke og beslutsomhed. Det nuværende system, der blev etableret i 2005, med det formål at afsløre og forbyde disse nye narkotiske stoffer, er ikke længere egnet til formålet. Kommissionens forslag vil forbedre og fremskynde EU's muligheder for at bekæmpe nye psykoaktive stoffer ved:

    En hurtigere procedure: På nuværende tidspunkt tager det mindst to år, før et stof kan forbydes i EU. I fremtiden vil EU være i stand til at handle inden for blot 10 måneder (se bilag 1). I særligt alvorlige tilfælde, vil proceduren blive endnu mere afkortet, da det også vil blive muligt omgående at fjerne stoffer fra markedet i et år. Denne foranstaltning vil sikre, at stoffet ikke længere er til rådighed for forbrugerne, så længe der foretages en fuld risikovurdering. Under det nuværende system gives der ingen mulighed for midlertidige foranstaltninger, og Kommissionen bliver nødt til at vente på, at den fulde risikovurderingsrapport er afsluttet, før den fremsætter forslag om restriktioner for et stof.

    Et mere proportionalt system: Den nye ordning åbner mulighed for en gradvis tilgang, hvor stoffer, som udgør en moderat risiko, vil blive underlagt forbrugermarkedsrestriktioner, og stoffer, der udgør en høj risiko, vil blive underlagt fuldstændige markedsrestriktioner. Kun de mest skadelige stoffer, der udgør alvorlige risici for forbrugernes sundhed, vil blive underlagt strafferetlige foranstaltninger, som i tilfælde af ulovlig narkotika. Under det nuværende system har EU kun to muligheder, enten ikke at iværksætte foranstaltninger på EU-niveau eller indføre fuldstændige markedsrestriktioner og strafferetlige sanktioner. Denne mangel på alternativer betyder, at EU ikke griber ind over for visse skadelige stoffer. Med det nye system vil EU kunne håndtere flere sager og kunne foretage en mere proportional behandling ved at skræddersy sin respons til de foreliggende risici og tage hensyn til den lovlige kommercielle og industrielle anvendelse.

Kommissionens forslag skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i Rådet for Den Europæiske Union for at træde i kraft.

Baggrund:

I EU's narkotikastrategi 2013-2020 blev der fastsat prioriteter for EU's narkotikapolitik. I strategien konstateres det, at fremkomsten og den hurtige spredning af nye psykoaktive stoffer er en ny udfordring, der kræver en aktiv indsats bl.a. gennem styrkelse af den eksisterende EU-lovgivning.

I de seneste år er der i gennemsnit blevet opdaget et nyt psykoaktivt stof hver uge i EU, og det tal forventes at stige i de kommende år. Siden 1997 har medlemsstaterne opdaget mere end 300 stoffer, og deres antal blev tredoblet i tidsrummet 2009-2012 (fra 24 i 2009 til 73 i 2012).

På grundlag af EU's eksisterende instrument, nemlig Rådets afgørelse 2005/387/JHA kan Kommissionen foreslå medlemsstaterne, at nye narkotiske stoffer underkastes strafferetlige foranstaltninger. Takket være denne mekanisme, er 9 stoffer blevet underlagt restriktive foranstaltninger og strafferetlige sanktioner. I 2010 fremsatte Kommissionen således forslag om og opnåede et forbud mod det ecstasylignende stof mefedron i hele EU (MEMO/10/646) og i begyndelsen af 2013 det amfetaminlignende stof 4-MA (IP/13/75). I juni 2013 fremsatte Kommissionen tillige forslag om at forbyde det syntetiske stof "5-IT" (IP/13/604).

I en rapport fra 2011 blev det konstateret, at det har været svært for det nuværende system at holde trit med det store antal nye stoffer, der dukker op på markedet. Det tager to år at underlægge et enkelt stof restriktive foranstaltninger. Kriminelle kan derefter omgå kontrolforanstaltningerne ved at foretage begrænsede ændringer i stoffets kemiske sammensætning, som ikke mildner de alvorlige skadevirkninger. Desuden hæmmes EU's muligheder for at handle af det nuværende systems udformning med enten strafferetlige foranstaltninger eller ingen foranstaltninger overhovedet. Der mangler en række effektive kontrolforanstaltninger, som muliggør hurtig og målrettet handling.

Dagens forslag er en reaktion på vedvarende advarsler fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug samt Europol. Det er også en reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne (se: 2011 Rådets konklusioner) om en ajourføring af Rådets afgørelse 2005/387.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen — narkotikabekæmpelse:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_da.htm

Eurobarometerundersøgelse af de unges holdning til narkotiske stoffer.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) "europæisk narkotikarapport" 2013:

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

Hjemmeside for Viviane Reding, Europa-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

BILAG 1

BILAG 2

Spredningen af nye psykoaktive stoffer i EU

Medlemsstat

Indberetningeri til EONN siden 2005

Første indberetningerii til EONN siden 2005

Udbredelse af brug (15-24 årige) Eurobarometer 2011

Østrig

43

11

4 %

Belgien

79

8

4,8 %

Bulgarien

108

8

3,4 %

Cypern

0

0

1,6 %

Kroatien

41

0

NA

Tjekkiet

60

3

4 %

Danmark

62

10

3,8 %

Estland

0

0

6,2 %

Finland

98

49

1 %

Frankrig

61

10

5,2 %

Tyskland

127

35

3,7 %

Grækenland

34

0

1,6 %

Ungarn

91

10

1,9 %

Irland

18

4

16,3 %

Italien

65

4

0,8 %

Letland

30

8

8,8 %

Litauen

4

1

5,2 %

Luxembourg

3

0

6,8 %

Μalta

18

1

0,3 %

Nederlandene

6

5

3,4 %

Polen

28

12

9 %

Portugal

4

0

5,8 %

Rumænien

2

0

3,3 %

Slovakiet

35

0

3,1 %

Slovenien

23

0

6,6 %

Spanien

24

4

4,9 %

Sverige

116

33

3,3 %

Det Forenede Kongerige

123

58

8,2 %

I alt

1 303

274

EU-gennemsnit: 5 %

Kilder: EONN, europæisk database om nye stoffer, og Europa-Kommissionen, Flash Eurobarometer 330 "De unges holdning til narkotiske stoffer", 2011.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

i :

Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at meddele EONN om samtlige de nye psykoaktive stoffer, de opdager, men de opfordres til at gøre det. Af den grund er antallet af nye psykoaktive stoffer i hver af medlemsstaterne sandsynligvis højere.

ii :

Den allerførste indberetning om stoffet til EONN.


Side Bar