Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 17. září 2013

Evropská komise přijímá zásadní opatření proti tzv. legálním omamným látkám

Evropská komise dnes navrhla posílení schopnosti Evropské unie reagovat na „legální omamné látky“ – nové psychoaktivní látky využívané jako alternativa k nedovoleným drogám, jako jsou kokain a extáze. Podle pravidel, která dnes Komise navrhla, budou škodlivé psychoaktivní látky rychle staženy z trhu, aniž by to ohrozilo jejich legální průmyslové a obchodní využití. Návrh je reakcí na varování Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europolu týkající se závažnosti problému a na zprávu z roku 2011, z jejichž závěrů vyplývá, že je nutné posílit současný mechanismus EU pro boj proti novým psychoaktivním látkám (IP/11/1236).

Dnešní návrh představila místopředsedkyně Redingová společně s místopředsedou Tajanim a komisařem Borgem.

„Legální omamné látky představují v Evropě rostoucí problém a nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé. Protože vnitřní trh nemá hranice, potřebujeme pro řešení tohoto problému společná pravidla EU,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Dnešní návrh usiluje o vytvoření silných právních předpisů EU v oblasti nových psychoaktivních látek, aby byla EU schopna rychlejší a účinnější reakce, včetně schopnosti okamžitě odstranit na určitou dobu škodlivé látky z trhu.“

Nové psychoaktivní látky představují rostoucí problém. Počet nových psychoaktivních látek odhalených v EU se v letech 2009–2012 ztrojnásobil. Doposud byla v roce 2013 nahlášena více než jedna nová látka týdně. Jde o problém, který si vyžaduje řešení na evropské úrovni. Tyto látky jsou stále častěji dostupné na internetu a rychle se šíří v zemích EU: 80 % nových psychoaktivních látek bylo zjištěno ve více než jedné zemi EU.

Nejvíce ohrožená je mladá generace: podle průzkumu Eurobarometr z roku 2011 s názvem „Postoj mládeže k drogám“ tyto látky nejméně jednou za život užilo 5 % mladých lidí v EU, přičemž nejvyššího počtu 16 % bylo dosaženo v Irsku. V Polsku, Lotyšsku a Spojeném království se tento počet blížil 10 %. Tyto látky však významně ohrožují veřejné zdraví a společnost obecně (viz příloha 2).

Užívání nových psychoaktivních látek může skončit smrtí. Například látka s označením 5-IT údajně usmrtila během pouhých pěti měsíců, od dubna do srpna 2012, 24 osob ve čtyřech zemích EU. Látka 4-MA, která napodobuje amfetamin, je jen v letech 2010–2012 spojována s 21 úmrtími ve čtyřech zemích EU.

Evropa musí reagovat důrazně a rozhodně. Stávající systém pro odhalování a zakazování těchto nových omamných látek zavedený v roce 2005 již neplní svůj účel. Návrh Komise posílí a urychlí schopnost Unie bojovat proti novým psychoaktivním látkám, a to prostřednictvím:

    Rychlejšího postupu: Zavedení zákazu látky v EU v současné době trvá nejméně dva roky. V budoucnu bude Unie schopna zakročit již během 10 měsíců (viz příloha 1). V obzvláště závažných případech bude postup ještě kratší, protože bude možné stáhnout látky z trhu okamžitě na dobu jednoho roku. Toto opatření zajistí, aby spotřebitelé neměli k látce přístup po dobu provádění plného posouzení rizika. V rámci stávajícího systému není možné přijímat žádná prozatímní opatření a Komise musí s návrhem na omezení přístupu k látce počkat až do vypracování plné zprávy o posouzení rizika.

  • Přiměřenějšího sytému: Nový systém umožní odstupňovaný přístup, kdy látky představující mírné riziko budou předmětem opatření k omezení spotřebitelského trhu a látky představující vysoké riziko budou omezeny na celém trhu. Pouze nejvíce škodlivé látky představující závažné nebezpečí pro zdraví spotřebitelů budou předmětem trestněprávních opatření, jako je tomu v případě nedovolených drog. V rámci stávajícího systému má Unie pouze dvě možnosti: buď na úrovni EU nepřijme žádná opatření, nebo na celý trh uvalí omezení a uloží trestněprávní sankce. Omezené možnosti vedou k tomu, že Unie v současné době ve vztahu k některým škodlivým látkám nepodniká žádné kroky. Díky novému systému se bude Unie moci zabývat větším množstvím případů a nakládat s nimi přiměřeněji, a to tak, že svou reakci přizpůsobí odpovídajícím rizikům a zohlední legální obchodní a průmyslové využití.

Aby se z návrhů Komise staly právní předpisy, musí je Evropský parlament a členské státy přijmout v rámci Rady Evropské unie.

Souvislosti

V protidrogové strategii EU na období 2013–2020 jsou stanoveny priority protidrogové politiky EU. Strategie identifikuje výskyt a rychlé rozšíření nových psychoaktivních látek jako problém, který je třeba důrazně řešit, a to i prostřednictvím posílení stávajících právních předpisů EU.

V minulých letech byla v EU odhalena průměrně jedna nová psychoaktivní látka týdně a očekává se, že v nadcházejících letech jejich počet poroste. Od roku 1997 členské státy odhalily více než 300 látek a jejich počet se v letech 2009 až 2012 ztrojnásobil (z 24 v roce 2009 na 73 v roce 2012).

V rámci stávajícího nástroje EU, rozhodnutí Rady 2005/387/JHA, může Komise členským státům navrhnout, aby byly nové drogy podrobeny trestním opatřením. Díky tomuto mechanismu bylo podrobeno omezujícím opatřením a trestním sankcím 9 látek. V roce 2010 Komise navrhla a prosadila celoevropský zákaz mephedronu, látky podobné extázi (MEMO/10/646), a začátkem roku 2013 se jí to podařilo u drogy 4-MA, látky podobné amfetaminu (IP/13/75). V červnu 2013 Komise rovněž navrhla zákaz syntetické drogy "5-IT" (IP/13/604).

Zpráva z roku 2011 přinesla zjištění, že stávající systém měl problém udržet krok s velkým množstvím nových látek, které se objevovaly na trhu. Uvalit omezující opatření na jednu látku trvá dva roky. Pachatelé pak mohou obejít kontrolní opatření tím, že provedou omezené změny v chemické struktuře látky, které nezmírní její závažné škodlivé účinky. Bipolární povaha současného systému umožňující buď trestní opatření nebo nepřijetí žádných opatření navíc oslabuje schopnost Unie jednat. Schází mu rozpětí účinných možností pro kontrolní opatření, která umožňují rychlou a cílenou akci.

Dnešní návrhy jsou reakcí na neustálá varování ze strany Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europolu. Jsou také odpovědí na výzvy Evropského parlamentu a členských států (viz závěry Rady z roku 2011z), které požadují aktualizaci rozhodnutí Rady 2005/387.

Další informace

Evropská komise – Politika pro kontrolu drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_cs.htm

Eurobarometr z roku 2011 s názvem „Postoj mládeže k drogám“

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

„Evropská zpráva o problematice drog“ Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost z roku 2013:

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Příloha 1

Příloha 2

Rozšíření nových psychoaktivních látek na území EU

Členský stát

Počet oznámeníi EMCDDA od roku 2005

První oznámeníii EMCDDA od roku 2005

Prevalence uživatelů (15–24 let) podle Eurobarometru z roku 2011

Rakousko

43

11

4 %

Belgie

79

8

4,8 %

Bulharsko

108

8

3,4 %

Kypr

0

0

1,6 %

Chorvatsko

41

0

Není k dispozici

Česká republika

60

3

4 %

Dánsko

62

10

3,8 %

Estonsko

0

0

6,2 %

Finsko

98

49

1 %

Francie

61

10

5,2 %

Německo

127

35

3,7 %

Řecko

34

0

1,6 %

Maďarsko

91

10

1,9 %

Irsko

18

4

16,3 %

Itálie

65

4

0,8 %

Lotyšsko

30

8

8,8 %

Litva

4

1

5,2 %

Lucembursko

3

0

6,8 %

Malta

18

1

0,3 %

Nizozemsko

6

5

3,4 %

Polsko

28

12

9 %

Portugalsko

4

0

5,8 %

Rumunsko

2

0

3,3 %

Slovensko

35

0

3,1 %

Slovinsko

23

0

6,6 %

Španělsko

24

4

4,9 %

Švédsko

116

33

3,3 %

Spojené království

123

58

8,2 %

Celkem

1 303

274

Průměr EU 5%

Zdroje: Evropská databáze nových drog EMCDDA a bleskový Eurobarometr Evropské komise č. 330 z roku 2011 nazvaný „Postoj mládeže k drogám“

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

i :

Členské státy nemají povinnost oznamovat EMCDDA všechny nové psychoaktivní látky, které odhalí, avšak jsou k tomu vybízeny. Proto je počet těchto látek vyskytujících se v každém členském státě pravděpodobně vyšší.

ii :

Úplně první oznámení látky centru EMCDDA.


Side Bar