Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 септември 2013 г.

Европейската комисия предприема решителни действия срещу легалните дроги

Европейската комисия внесе днес предложение за засилване на способността на Европейския съюз за предприемане на действия по отношение на „легалните дроги“ — нови психоактивни вещества, използвани като алтернатива на незаконните наркотични вещества, като кокаин и екстази. Съгласно предложените от Комисията разпоредби вредните психоактивни вещества ще се изтеглят бързо от пазара, без различните им форми на законна промишлена и търговска употреба да бъдат изложени на риск. Предложенията се внасят след като Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) и Европол отправиха предупреждения относно мащабите на проблема и след публикуван през 2011 г. доклад, в който се констатира, че настоящият механизъм на ЕС за действия спрямо новите психоактивни вещества се нуждае от укрепване (IP/11/1236).

Днешното предложение беше представено от заместник-председателя Рединг заедно със заместник-председателя Таяни и комисар Борг.

„Легалните дроги се превръщат във все по-голям проблем в Европа, като най-изложени на опасност са младите хора. Предвид липсата на граници във вътрешния пазар, за справянето с този проблем се нуждаем от разпоредби, които са общи за ЕС“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Днес внасяме предложение за стриктно европейско законодателство относно новите психоактивни вещества, което да позволи на ЕС да реагира по-бързо и ефикасно, като се предоставя възможност и за незабавно временно отстраняване от пазара на вредните вещества.“

Новите психоактивни вещества се превръщат във все по-голям проблем. В периода между 2009 г. и 2012 г. броят на новите психоактивни вещества, открити в ЕС, се е утроил. От началото на 2013 г. ежеседмично се получава сигнал за поне едно ново вещество. Това е проблем, нуждаещ се от решение на европейско равнище. Тези вещества са все по-широко достъпни чрез интернет и се разпространяват бързо между различните държави в ЕС — 80 % от новите психоактивни вещества се откриват в повече от една държава от ЕС.

Най-застрашено е младото поколение: според проучването на Евробарометър от 2011 г. „Отношение на младите хора към наркотиците“ средно 5 % от младите хора в ЕС са използвали такива вещества поне веднъж в живота си, като най-голям е делът им в Ирландия — 16 %, а в Полша, Латвия и Обединеното кралство той е близо 10 %. Тези вещества представляват сериозен риск за общественото здраве и за обществото като цяло (вж. приложение 2).

Употребата на новите психоактивни вещества може да бъде фатална. Така например, смята се, че само за пет месеца — между април и август 2012 г., веществото 5-IT е убило 24 души в четири държави от ЕС. Само за периода 2010—2012 г. веществото, наречено 4-МА, имитиращо амфетамина, е причинило смъртта на 21 души в четири държави от ЕС.

Ответната реакция на Европа трябва да бъде силна и решителна. Настоящата система, създадена през 2005 г., изразяваща се в откриване и забрана на новите наркотици, вече не е подходяща за набелязаните цели. Предложението на Комисията ще подобри и ускори способността на Съюза да се бори с новите психоактивни вещества, като с него се предвижда:

  • По-бърза процедура: Понастоящем за налагането на забрана върху едно вещество в ЕС са нужни поне две години. В бъдеще Съюзът ще може да предприема действия в рамките само на десет месеца (вж. приложение 1). В особено опасни случаи процедурата ще бъде дори още по-кратка, като ще бъде възможно веществата да се изтеглят веднага от пазара за срок от една година. Тази мярка ще гарантира, че съответното вещество вече няма да бъде достъпно за потребителите, докато не бъде извършена пълна оценка на риска. Съгласно настоящата система не са възможни каквито и да било временни мерки и Комисията трябва да чака изготвянето на пълен доклад за оценка на риска, преди да внесе предложение за ограничаване на достъпа до определено вещество.

  • По-пропорционална система: Новата система ще позволи да се възприеме степенуван подход, при който по отношение на веществата с умерена степен на риск ще се налагат ограничения на потребителския пазар, а по отношение на веществата с висока степен на риск ще се налагат пълни пазарни ограничения. Само най-вредните вещества, които са с изключително висока степен на риск за здравето на потребителите, ще бъдат преследвани по наказателноправен ред, какъвто е случаят с незаконните наркотични вещества. При настоящата система Съюзът разполага с две крайно противоположни възможности — или да не предприеме никакви действия на равнище ЕС, или да наложи пълни пазарни ограничения и наказателни санкции. Тази липса на възможности означава, че понастоящем Съюзът не предприема действия по отношение на някои вредни вещества. При новата система Съюзът ще може да се заема с повече случаи, като го прави и по-пропорционално, адаптирайки реакцията си спрямо съответния риск и отчитайки законната употреба за търговски и промишлени цели.

Предложенията на Комисията трябва да бъдат приети от Европейския парламент и от държавите членки в Съвета на Европейския съюз, за да се превърнат в закон.

Контекст

Стратегията на ЕС относно наркотиците за периода 2013—2020 г. очерта приоритетите за политиката на ЕС в областта на наркотичните вещества. В нея появата и бързото разпространение на нови психоактивни вещества са определени като ново предизвикателство, на което трябва да се реагира енергично, включително чрез подсилване на съществуващото законодателство на ЕС.

През последните години в ЕС бе откривано средно по едно ново психоактивно вещество всяка седмица, като този брой се очаква да нарасне през идните години. От 1997 г. насам държавите членки са открили над 300 вещества, а за периода 2009—2012 г. броят им се е утроил (от 24 през 2009 г. на 73 през 2012 г.).

Съгласно действащия инструмент на ЕС, Решение 2005/387/ПВР на Съвета, Комисията може да предложи на държавите членки спрямо новите наркотици да се прилагат наказателноправни мерки. Благодарение на този механизъм по отношение на 9 вещества са били наложени ограничителни мерки и наказателноправни санкции. Съвсем наскоро, през 2010 г., Комисията предложи и постигна налагането на забрана в целия ЕС по отношение на подобния на екстази наркотик мефедрон (MEMO/10/646), а в началото на 2013 г. — и на амфетаминоподобния наркотик 4-МА (IP/13/75). През юни 2013 г. Комисията предложи да се забрани и синтетичния наркотик 5-IT (IP/13/604).

В доклад, публикуван през 2011 г., се стига до заключението, че действащата система изпитва трудности да се справи с големия брой нови вещества, появяващи се на пазара. Налагането на ограничителни мерки спрямо едно-единствено вещество отнема две години. След това престъпниците могат да заобиколят мерките за контрол чрез ограничени промени в химическата структура на веществото, които не смекчават сериозното му вредно въздействие. Освен това двуполюсното естество на действащата система, при която или се налагат наказателноправни мерки, или не се предприемат никакви действия, затруднява Съюза да реагира. Липсват ефективни възможности за налагане на мерки за контрол, които да позволят бързи и целенасочени действия.

Днешните предложения са резултат от настойчивите предупреждения от страна на ЕЦМНН и Европол. С тях се откликва и на призивите на Европейския парламент и на държавите членки (вж. заключенията на Съвета от 2011 г.) за актуализиране на Решение 2005/387/ПВР на Съвета.

За повече информация

Европейска комисия — Политика за контрол на наркотиците:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_bg.htm

Проучване на Евробарометър от 2011 г. „Отношение на младите хора към наркотиците“

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

„Европейски доклад за наркотиците“ от 2013 г., Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите:

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение 1

Приложение 2

Разпространение на нови психоактивни вещества в ЕС

Държава членка

Уведомленияi до ЕЦМНН от 2005 г. насам

Първо уведомлениеii до ЕЦМНН от 2005 г. насам

Разпространена употреба (сред 15—24-годишните) според проучването на Евробарометър от 2011 г.

Австрия

43

11

4 %

Белгия

79

8

4,8 %

България

108

8

3,4 %

Кипър

0

0

1,6 %

Хърватия

41

0

NA

Чешка република

60

3

4 %

Дания

62

10

3,8 %

Естония

0

0

6,2 %

Финландия

98

49

1 %

Франция

61

10

5,2 %

Германия

127

35

3,7 %

Гърция

34

0

1,6 %

Унгария

91

10

1,9 %

Ирландия

18

4

16,3 %

Италия

65

4

0,8 %

Латвия

30

8

8,8 %

Литва

4

1

5,2 %

Люксембург

3

0

6,8 %

Малта

18

1

0,3 %

Нидерландия

6

5

3,4 %

Полша

28

12

9 %

Португалия

4

0

5,8 %

Румъния

2

0

3,3 %

Словакия

35

0

3,1 %

Словения

23

0

6,6 %

Испания

24

4

4,9 %

Швеция

116

33

3,3 %

Обединено кралство

123

58

8,2 %

Общо

1 303

274

Средно за ЕС 5 %

Източници: ЕЦМНН, Европейска база данни за новите наркотични вещества, и Европейска комисия, Експресно проучване на Евробарометър № 330, Отношение на младите хора към наркотиците, 2011 г.

i :

Държавите членки не са задължени да уведомяват ЕЦМНН за всички нови психоактивни вещества, които откриват, но се насърчават да го правят. Поради това броят на наличните нови психоактивни вещества във всяка държава членка е вероятно по-висок.

ii :

Съвсем първото уведомление до ЕЦМНН за веществото.


Side Bar