Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 september 2013

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Edmund Stoiber uppmanar EU-länderna att öka sina ansträngningar för att minska byråkratin för små och medelstora företag och effektivisera sina offentliga förvaltningar

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och högnivågruppen för administrativa bördor har i dag diskuterat sätt att öka tillväxten och sysselsättningen. Ordförande för högnivågruppen är Edmund Stoiber, f.d. ministerpresident i Bayern. Genom att minska byråkratin på EU-nivå hjälper EU-kommissionen företagen, särskilt småföretagen, att koncentrera sina resurser på kärnverksamheten i stället för att slösa tid och pengar på onödigt pappersarbete. Kommissionen har ett nära samarbete med EU-länderna för att utbyta bästa praxis när det gäller själva genomförandet av EU:s lagstiftning, eftersom nära en tredjedel av den administration inom företagen som är ett resultat av EU-lagstiftningen beror på hur länderna genomför EU:s krav.

– EU-kommissionen har under de senaste fem åren vidtagit åtgärder för att minska byråkratin för EU:s företag motsvarande ett värde på nära 32,5 miljarder euro per år, säger Barroso. Vi behöver samarbeta nära med EU-länderna så att dessa besparingar verkligen leder till lättnader för företagen. I början av oktober presenterar kommissionen de åtgärder man kommer att vidta härnäst för att EU:s lagstiftning ska fylla sitt syfte och bördan ska minska för företagen, inte minst de små och medelstora företagen. Dessa insatser är avgörande för att få Europa på rätt köl igen och skapa ökad tillväxt och fler jobb.

Edmund Stoiber, ordförande i högnivågruppen för administrativa bördor, uttryckte sin tillfredsställelse med EU-kommissionens initiativ för minskade administrativa bördor.

– Det är en stor framgång att det ambitiösa 25 %-målet för minskad administration har nåtts och att minskningen nu uppgår till 26,1 %, säger han. Med detta imponerande resultat kan företagen i EU spara 32,3 miljarder euro i minskad administration. Det är emellertid ännu viktigare för framtiden att mentaliteten inom kommissionen har förändrats, så att man internt nu kan undersöka och ta hänsyn till varje förslags effekter på byråkratin.

Vid dagens möte med högnivågruppen framhöll Barroso det framgångsrika genomförandet av EU:s åtgärdsprogram för minskade administrativa bördor och tackade gruppen för dess stöd. Åtgärdsprogrammets mål att minska administrationen med 25 % har uppnåtts och passerats med Europaparlamentets och rådets antagande av åtgärder motsvarande ett värde av hittills cirka 32,3 miljarder euro (26,1 %). Bl.a. införs ett helt elektroniskt system för momsfakturering och färre företag behöver lämna uppgifter för statistiken över handeln inom EU. Med det senaste initiativet som antogs i juni i år förenklas redovisningsreglerna ytterligare för små företag (med högst 50 anställda). De årliga besparingarna för detta beräknas uppgå till omkring 1,5 miljarder euro.

Barroso framhöll att kommissionen med sitt program för ändamålsenlig lagstiftning (Refit) som lanserades i december 2012 främjar en smart lagstiftning. Under det senaste halvåret har man granskat all EU-lagstiftning noggrant för att se om det finns möjlighet att förenkla reglerna och minska byråkratin, särskilt för små och medelstora företag. Kommissionen har redan inlett arbetet med tio av de EU-lagar som små och medelstora företag och näringslivsorganisationer ringade in som mest betungande vid ett omfattande samråd i oktober–december 2012. Inom ramen för Refit följer man också upp programmet för minskade administrativa bördor för att se om EU-länderna genomför lagstiftningen på ett sätt som verkligen leder till lättnader för företagen.

Edmund Stoiber uppmanade rådet att följa EU-kommissionens exempel och påpekade att Europaparlamentet håller på att bygga upp en enhet för konsekvensbedömningar, men att det inte finns någon sådan byråkratikontroll hos rådet, och menade vidare att det krävs en förändring om EU menar allvar med kampen mot alltför tung administration. Edmund Stoiber framförde också skarp kritik mot EU-länderna för att vissa av dem inte är tillräckligt ambitiösa och inte utnyttjar de många möjligheter att minska byråkratin som EU erbjuder. Han menade att detta måste förbättras och att kommissionen och parlamentet måste framhålla detta i sina kontakter med de berörda länderna.

Bakgrund

EU-kommissionens åtgärder för att minska regelbördan, inbegripet den administrativa bördan, ingår i agendan för smart lagstiftning. Syftet med en smart lagstiftning är att se till att EU:s lagar är till nytta för människor och företag på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt. Kommissionen arbetar för att stärka sina olika verktyg för smart lagstiftning (konsekvensbedömningar, utvärderingar, samråd med berörda parter) och lanserade i december 2012 programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit), som bygger på erfarenheterna från arbetet med att utvärdera och minska administrativa bördor. Genom Refit har kommissionen kartlagt all EU-lagstiftning för att identifiera bördor, brister och ineffektiva eller overksamma åtgärder, samt vilka möjligheter som finns att förenkla, minska eller upphäva dem. Inom Refit fäster kommissionen särskild vikt vid att minimera regelbördan, särskilt för små och medelstora företag (t.ex. genom testet av konsekvenserna för små och medelstora företag, de tio mest betungande EU-lagarna för små och medelstora företag, resultattavlan med resultat, nätverket av representanter för små och medelstora företag).

Högnivågruppen för administrativa bördor ger kommissionen råd om administration som belastar företagen. Gruppen består av 14 ledamöter, varav sju anslöt sig till gruppen i år efter en offentlig ansökningsomgång. Gruppen fick den 5 december 2012 nytt mandat att fortsätta sitt arbete till och med den 31 oktober 2014. Arbetet kommer att vara fokuserat på att minska bördorna för små och medelstora företag och i samarbete med EU-länderna följa upp att de åtgärder som antagits inom åtgärdsprogrammet för minskade administrativa bördor i EU har genomförts på ett effektivt sätt, eftersom fördelarna inte blir märkbara förrän åtgärdsprogrammet verkligen genomförs. Gruppen bjuder regelbundet in småföretagare för att diskutera de problem som uppstår i företagens dagliga verksamhet. Man utbyter också åsikter och erfarenheter angående frågor som rör minskade bördor med EU-kommissionärer och kommissionens avdelningar, bl.a. med EU-kommissionärerna László Andor, Michel Barnier, Dacian Cioloş, Máire Geoghegan-Quinn, Siim Kallas, Günther Oettinger, Janez Potočnik och Algirdas Šemeta.

Mer information

MEMO/13/786: Commission initiatives to cut red-tape and reduce regulatory burden – Questions and Answers

MEMO/13/787: The High Level Group on Administrative Burdens – Questions and Answers

Besök kommissionens webbplats om smart lagstiftning:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_sv.htm

Besök högnivågruppens webbplats:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar