Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. septembra 2013

Predsednik Barroso in Edmund Stoiber pozvala države članice, naj okrepijo prizadevanja za skrajšanje upravnih postopkov za MSP in izboljšajo učinkovitost javnih uprav

Predsednik Barroso je danes razpravljal o načinih za krepitev gospodarske rasti in zaposlovanja s skupino na visoki ravni za upravne obremenitve, ki ji predseduje dr. Edmund Stoiber, nekdanji bavarski ministrski predsednik. S skrajšanjem upravnih postopkov na ravni EU Komisija pomaga podjetjem, zlasti malim, da svoje vire osredotočijo na osnovno dejavnost, namesto da bi trošila čas in denar za nepotrebno birokracijo. Poleg tega Komisija tesno sodeluje z državami članicami, da bi si izmenjavale dobre prakse pri izvajanju zakonodaje EU, saj je pogosto kar tretjina upravnih obremenitev za podjetja, ki izhajajo iz zakonodaje EU, posledica izvajanja evropskih zahtev na nacionalni ravni.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „V zadnjih petih letih je Komisija začela izvajati ukrepe, ki zmanjšujejo stroške upravnih postopkov za podjetja v EU za do 32,3 milijarde EUR na leto. Le s tesnim sodelovanjem z državami članicami bomo zagotovili, da bodo ti prihranki v resnici privedli do razbremenitve podjetij. Komisija bo na začetku oktobra predstavila nadaljnje korake, s katerimi želi zagotoviti, da bo zakonodaja EU služila svojemu namenu in da bodo obremenitve za podjetja, predvsem MSP, manjše. Ta prizadevanja so bistvena, da se Evropa vrne na zastavljeno pot ter doseže večjo rast in zaposlenost.“

Predsednik skupine na visoki ravni za upravne obremenitve dr. Edmund Stoiber je izrazil zadovoljstvo s pobudo Evropske komisije o zmanjšanju upravnih obremenitev in dejal: „Velik uspeh je, da smo s 26,1 % uspeli preseči ambiciozen cilj zmanjšanja za 25 %. Zaradi tega odličnega dosežka bodo podjetja v Evropi imela za 32,3 milijarde manj stroškov zaradi upravnih obremenitev. Za prihodnost pa je še bolj pomembno, da se način razmišljanja v Komisiji spreminja, tako da se lahko razišče in upošteva birokratski učinek vsakega od njenih predlogov.“

Predsednik Barroso je na današnjem srečanju s skupino na visoki ravni izpostavil uspešen zaključek akcijskega programa EU za zmanjšanje upravnih obremenitev, pri čemer se je skupini zahvalil za podporo. Cilj akcijskega programa, tj. 25-odstotno zmanjšanje, je bil dosežen in celo presežen, saj sta Evropski parlament in Svet do zdaj sprejela ukrepe v višini 32,3 milijarde EUR (26,1 %). Ti vključujejo prehod na sistem popolnoma elektronskega izdajanja računov z DDV in zmanjšanje števila podjetij, ki morajo predložiti podatke za statistike trgovanja znotraj EU. Zadnja pobuda, ki je bila sprejeta junija letos, še dodatno poenostavlja računovodska pravila za mala podjetja (z največ 50 zaposlenimi), kar naj bi po ocenah omogočilo letne prihranke v višini približno 1,5 milijarde EUR.

Predsednik Barroso je poudaril, da Komisija izvaja agendo za pametno pravno ureditev s programom ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki se je začel decembra 2012. V zadnjih šestih mesecih je bila pregledana celotna zakonodaja EU, da bi se opredelile nadaljnje možnosti za poenostavitev in zmanjšanje obremenitev, s posebnim poudarkom na zmanjšanju regulativnih obremenitev za MSP. Komisija že ukrepa v zvezi z 10 najbolj obremenjujočimi zakonodajnimi akti EU, ki so jih kot take opredelili MSP ter poslovne organizacije v obsežnem posvetovanju, ki je potekalo od oktobra do decembra 2012. S programom REFIT se tudi spremljajo učinki programa za zmanjšanje upravnih obremenitev, da bi se ugotovilo, ali se zakonodaja v državah članicah izvaja tako, da resnično razbremenjuje podjetja.

Gospod Stoiber je Svet pozval, naj sledi zgledu Komisije, pri čemer je poudaril, da Evropski parlament sestavlja enoto za ocene učinkov, medtem ko v Svetu še ni takega mehanizma za nadzor nad birokracijo. To se mora spremeniti, če je EU iskrena glede boja proti čezmernim upravnim obremenitvam. Poleg tega je bil zelo kritičen do držav članic, ker so nekatere od njih premalo ambiciozne in ne izkoriščajo številnih priložnosti za zmanjšanje upravnih obremenitev, ki jih ponuja EU. Po njegovem mnenju se mora to izboljšati, Komisija in Parlament pa morata v komunikaciji z zadevnimi državami to jasno izpostaviti.

Ozadje:

Prizadevanja Komisije za zmanjšanje regulativnih obremenitev, vključno z upravnimi obremenitvami, predstavljajo del njene agende za pametno pravno ureditev. Cilj pametne pravne ureditve je zagotoviti, da evropska zakonodaja čim bolj učinkovito in uspešno koristi ljudem in podjetjem. Komisija se je zavezala, da bo okrepila različne instrumente pametne pravne ureditve (ocene učinka, vrednotenja, posvetovanja z deležniki), ki jih ima na razpolago, in je decembra 2012 začela z izvajanjem programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), pri čemer se opira na pretekle izkušnje pri ocenjevanju in zmanjševanju upravnih obremenitev. V okviru programa REFIT so službe Komisije pregledale celotno zakonodajo EU, da bi opredelile obremenitve, vrzeli in neuspešne ali neučinkovite ukrepe, pa tudi možnosti za njihovo poenostavitev, zmanjšanje ali razveljavitev. Komisija s programom REFIT poseben poudarek namenja zmanjšanju regulativnih obremenitev, zlasti za MSP (vključno s testom za MSP, spremljanjem učinka 10 najbolj obremenjujočih zakonodajnih aktov EU za MSP, kazalniki uspešnosti rezultatov in mrežo odposlancev MSP).

Skupina na visoki ravni za upravne obremenitve Komisiji svetuje o upravnih obremenitvah za podjetja. Sestavlja jo 14 članov. Od tega se jih je skupini sedem pridružilo letos po javnem razpisu. Skupina bo na podlagi novega mandata z dne 5. decembra 2012 z delom nadaljevala do 31. oktobra 2014. Osredotočala se bo na zmanjšanje obremenitev za MSP in spremljanje, ali države članice učinkovito izvajajo ukrepe, sprejete v okviru akcijskega programa za zmanjšanje upravnih obremenitev v EU, saj se bo stanje zares izboljšalo, šele ko bo akcijski program uspešno izveden. Skupina redno vabi lastnike malih podjetij na razprave o izzivih v njihovem vsakdanjem življenju. Poleg tega si izmenjuje mnenja in izkušnje v zvezi zmanjševanjem obremenitev s komisarji in službami Komisije, med drugim s komisarji Lászlóm Andorjem, Michelom Barnierjem, Dacianom Cioloşom, Máire Geoghegan-Quinn, Siimom Kallasom, Güntherjem Oettingerjem, Janezom Potočnikom in Algirdasom Šemeto.

Več informacij:

MEMO/13/786: „Pobude Komisije za skrajšanje upravnih postopkov in zmanjšanje regulativnih obremenitev – vprašanja in odgovori“

MEMO/13/787: „Skupina na visoki ravni za upravne obremenitve – vprašanja in odgovori“

Obiščite spletno stran Komisije o pametni pravni ureditvi:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Obiščite spletno stran skupine na visoki ravni:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Sarah Collins (+32 22968076)


Side Bar