Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 19. septembra 2013

Predseda Barroso a Edmund Stoiber vyzývajú členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti zníženia administratívnej záťaže MSP a zvýšenia účinnosti verejnej správy

Predseda Komisie Barroso dnes diskutoval o spôsoboch posilnenia rastu a zamestnanosti so skupinou na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže, ktorej predsedá Dr. Edmund Stoiber, bývalý ministerský predseda Bavorska. Znížením administratívnej záťaže na úrovni EÚ Komisia pomáha podnikom, najmä malým podnikom, zamerať svoje zdroje na kľúčové činnosti namiesto toho, aby museli vynakladať čas a peniaze na nepotrebné formality. Komisia okrem toho úzko spolupracuje s členskými štátmi na výmene osvedčených postupov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, keďže až tretina administratívnej záťaže podnikov vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ je spôsobená vnútroštátnym vykonávaním európskych pravidiel.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Za posledných päť rokov Komisia iniciovala opatrenia, ktoré znižujú administratívnu záťaž podnikov v EÚ až o 32,3 miliárd EUR ročne. Aby tieto úspory priniesli podnikom skutočnú úľavu, musíme s členskými štátmi úzko spolupracovať. Komisia predloží začiatkom októbra ďalšie opatrenia na zabezpečenie vhodnosti právnych predpisov EÚ a zníženie záťaže pre spoločnosti, najmä pre MSP. Toto úsilie je nevyhnutné na obnovu hospodárstva Európy a výraznejší rast a zamestnanosť.“

Predseda skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže Dr. Edmund Stoiber vyjadril spokojnosť s iniciatívou Európskej komisie v oblasti zníženia administratívnej záťaže a uviedol: „Je skutočným úspechom, že ambiciózny cieľ znížiť záťaž o 25 % bol prekročený a dosiahol 26,1%. Vďaka týmto pozoruhodným výsledkom podniky v Európe predídu administratívnej záťaži v hodnote 32,3 miliardy EUR. Pre budúcnosť je však dokonca dôležitejší fakt, že postupy v rámci Komisie sa menia a že administratívny dosah každého jej návrhu je možné preskúmať a zohľadniť.“

Počas dnešného stretnutia so skupinou na vysokej úrovni predseda Barroso poukázal na úspešné ukončenie akčného programu EÚ na zníženie administratívnej záťaže a poďakoval skupine za jej podporu. Cieľ akčného programu – zníženie o 25 % – bol dosiahnutý, a dokonca prekročený vďaka prijatiu opatrení Európskym parlamentom a Radou, ktoré doteraz priniesli úspory vo výške 32,3 mld. EUR (26,1 %). Medzi tieto opatrenia patria prechod na systém plne elektronickej fakturácie DPH a zníženie počtu spoločností, ktoré sú povinné poskytovať údaje pre vnútroeurópske obchodné štatistiky. Najnovšia iniciatíva, ktorá bola prijatá v júni tohto roku, ďalej zjednodušuje účtovné pravidlá pre malé spoločnosti (do 50 zamestnancov) a jej odhadované ročné úspory predstavujú približne 1,5 miliardy EUR.

Predseda Barroso zdôraznil, že Komisia je hnacou silou programu inteligentnej regulácie vďaka svojmu programu regulačnej vhodnosti (REFIT), ktorý bol spustený v decembri 2012. V priebehu posledných šiestich mesiacov boli všetky právne predpisy EÚ prehodnotené s cieľom identifikovať ďalšie možnosti zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže s osobitným dôrazom na zníženie regulačného zaťaženia MSP. Komisia už podniká kroky v súvislosti s desiatimi najzaťažujúcejšími právnymi predpismi EÚ, ktoré identifikovali MSP a organizácie podnikov v rozsiahlej konzultácii od októbra do decembra 2012. REFIT takisto nadväzuje na program znižovania administratívnej záťaže a overuje, či sa právne predpisy vykonávajú v členských štátoch spôsobom, ktorý prináša skutočnú úľavu pre podniky.

Dr. Stoiber vyzval Radu, aby nasledovala príklad Komisie a zdôraznil, že zatiaľ čo Európsky parlament vytvára útvar na posúdenie vplyvu, v Rade podobná kontrola byrokratickej záťaže nejestvuje. Ak chce EÚ skutočne bojovať proti neprimeranej administratívnej záťaži, toto sa musí zmeniť. Edmund Stoiber bol značne kritický voči členským štátom, pretože niektorým z nich chýba v tejto oblasti ctižiadostivosť a iné nevyužívajú mnohé príležitosti na zníženie, ktoré im ponúka EÚ. Toto sa podľa neho musí zlepšiť a je potrebné to tiež zdôrazňovať vo vzájomných kontaktoch Komisie a Parlamentu s príslušnými krajinami.

Súvislosti:

Úsilie Komisie o zníženie regulačnej záťaže vrátane administratívnej záťaže je súčasťou jej programu inteligentnej regulácie. Inteligentná regulácia má zabezpečiť, že občania a podniky získajú z európskych právnych predpisov čo najväčší prínos. Komisia je rozhodnutá posilniť svoje nástroje inteligentnej regulácie (posúdenia vplyvu, hodnotenia, konzultácie so zainteresovanými stranami) a v decembri 2012 spustila Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý vychádza zo skúseností získaných pri hodnotení a znižovaní administratívnej záťaže. V rámci programu REFIT útvary Komisie zanalyzovali celý rozsah právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť záťaž, nedostatky, ako aj neefektívne alebo neúčinné opatrenia a možnosti zjednodušenia, resp. zrušenia alebo zníženia záťaže. Pokiaľ ide o program REFIT, Komisia sa zameriava predovšetkým na minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP (vrátane testu MSP, 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ pre MSP, hodnotiacej tabuľky výsledkov a siete vyslancov MSP).

Skupina na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa administratívneho zaťaženia podnikov. Skupina sa skladá z 14 členov, sedem z nich sa stalo členmi tento rok po verejnej výzve na predkladanie žiadostí. V rámci nového mandátu z 5. decembra 2012 skupina bude vo svojej činnosti pokračovať do 31. októbra 2014. Práca sa zameria na zníženie zaťaženia MSP a následnú spoluprácu s členskými štátmi v oblasti účinného vykonávania opatrení prijatých v rámci akčného programu na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ. Prínosy sa v praxi môžu prejaviť len v prípade úspešného vykonávania akčného programu. Skupina pravidelne pozýva vlastníkov malých podnikov, aby diskutovali o svojich bežných problémoch. Prostredníctvom tejto skupiny sa okrem toho vymieňajú názory a skúsenosti o otázkach znižovania záťaže s komisármi a útvarmi Komisie vrátane komisárov Andora, Barniera, Cioloşa, Kallasa, Oettingera, Potočnika, Šemetu, či komisárky Geoghegan-Quinn.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/786: „Iniciatívy Komisie na odstránenie administratívnych prekážok a zníženie regulačnej záťaže – otázky a odpovede“

MEMO/13/787: „Skupina na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže – otázky a odpovede“

Webová stránka Komisie o inteligentnej regulácii:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Webová stránka skupiny na vysokej úrovni

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontaktné osoby :

Pia Ahrenkilde Hansenová (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collinsová (+32 2 296 80 76)


Side Bar