Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 19 septembrie 2013

Președintele Barroso și Edmund Stoiber fac apel la statele membre să își intensifice eforturile pentru reducerea sarcinii administrative în cazul IMM-urilor și pentru îmbunătățirea eficienței administrațiilor publice

Astăzi, președintele Barroso a discutat cu Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind povara administrativă, prezidat de Dr. Edmund Stoiber, fostul ministru-președinte al Bavariei, despre posibile modalități de stimulare a creșterii și a creării de locuri de muncă. Prin reducerea sarcinii administrative la nivelul UE, Comisia ajută întreprinderile, în special întreprinderile mici, să își concentreze resursele asupra activităților de bază în loc să cheltuiască timp și bani pentru formalități administrative inutile. În plus, Comisia cooperează strâns cu statele membre pentru a face schimb de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE, având în vedere că aproape o treime din sarcina administrativă care le revine întreprinderilor în temeiul legislației UE provine din punerea în aplicare la nivel național a cerințelor UE.

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „În ultimii cinci ani, Comisia a inițiat măsuri care reduc sarcina administrativă a întreprinderilor din UE cu până la 32,3 miliarde EUR pe an. Trebuie să cooperăm îndeaproape cu statele membre pentru a ne asigura că aceste economii sunt cu adevărat resimțite pozitiv de întreprinderi. La începutul lunii octombrie, Comisia va prezenta următorii pași în procesul de asigurare a adecvării legislației UE și de reducere a sarcinii administrative pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Aceste eforturi sunt esențiale pentru redresarea Europei și pentru stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă.”

Președintele Grupului la nivel înalt al părților interesate privind povara administrativă, Dr. Edmund Stoiber, a salutat inițiativa Comisiei Europene privind reducerea sarcinii administrative și a declarat: „Considerăm că este o reușită notabilă faptul că am depășit obiectivul ambițios de reducere cu 25 % a sarcinii administrative, ajungând în prezent la o reducere de 26,1 %. Datorită acestei realizări impresionante, sarcina administrativă care revine întreprinderilor din Europa este cu aproximativ 32,3 miliarde EUR mai mică. Și mai important pentru viitor este însă faptul că în interiorul Comisiei s-a schimbat mentalitatea, astfel încât, la nivel intern, se poate analiza și lua în considerare impactul birocratic al fiecăreia dintre propunerile sale.”

În cursul reuniunii de astăzi cu membrii Grupului la nivel înalt, președintele Barroso a subliniat importanța finalizării cu succes a Programului de acțiune privind reducerea sarcinii administrative în UE și a mulțumit grupului pentru sprijinul acordat. Obiectivul de reducere cu 25 % a sarcinii administrative, inclus în Programul de acțiune, a fost îndeplinit și chiar depășit prin adoptarea, până în prezent, a unor măsuri în valoare de 32,3 miliarde EUR (26,1 %) de către Parlamentul European și Consiliu. Măsurile includ trecerea la un sistem electronic de facturare a TVA și reducerea numărului de societăți care trebuie să furnizeze date pentru statisticile privind comerțul între statele din UE. Cea mai recentă inițiativă, adoptată în luna iunie a acestui an, simplifică și mai mult normele contabile pentru întreprinderile mici (cu maximum 50 de angajați), generând economii anuale cu o valoare estimată la aproximativ 1,5 miliarde EUR.

Președintele Barroso a accentuat rolul proeminent asumat de Comisie în cadrul agendei sale privind reglementarea inteligentă prin Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), lansat în decembrie 2012. În ultimele șase luni s-a analizat întregul corpus al legislației UE în scopul de a se identifica posibilități suplimentare de simplificare și de reducere a sarcinii administrative, acordându-se o atenție deosebită reducerii sarcinilor impuse de legislație IMM-urilor. Comisia ia deja măsuri cu privire la primele 10 cele mai împovărătoare acte legislative ale UE, astfel cum au fost identificate de către IMM-uri și de către asociațiile profesionale în cadrul unei ample consultări derulate în perioada octombrie-decembrie 2012. Programul REFIT constituie, de asemenea, o continuare a Programului de acțiune privind reducerea sarcinii administrative, obiectivul său fiind acela de a verifica dacă statele membre pun în aplicare legislația în așa fel încât să reducă în mod real sarcina întreprinderilor.

Dl Stoiber a îndemnat Consiliul să urmeze exemplul Comisiei, subliniind că, în timp ce Parlamentul European pune în prezent bazele unei unități responsabile de evaluarea impactului birocratic, în cadrul Consiliului nu există o astfel de unitate. Dacă Uniunea dorește cu adevărat să limiteze sarcina administrativă excesivă, această situație trebuie să se schimbe. De asemenea, dl Stoiber a criticat virulent statele membre pentru lipsa de ambiție a unora dintre ele și pentru faptul că acestea nu valorifică numeroasele oportunități de reducere a sarcinii administrative oferite de UE. Dl Stoiber este de părere că aceste aspecte trebuie îmbunătățite și că ele trebuie evidențiate clar de Comisie și de Parlament în cadrul contactelor lor cu țările în cauză.

Context

Eforturile Comisiei de a reduce sarcinile impuse de legislație, inclusiv sarcina administrativă, se înscriu în contextul mai larg al agendei pentru o reglementare inteligentă. Reglementarea inteligentă urmărește să garanteze faptul că legislația europeană aduce beneficii persoanelor și întreprinderilor în modul cel mai eficient și mai eficace posibil. Comisia este hotărâtă să își consolideze diferitele instrumente de acțiune în materie de reglementare inteligentă (evaluări ale impactului, alte evaluări, consultări cu părțile interesate) și a lansat, în decembrie 2012, Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), bazându-se pe experiența sa în ceea ce privește evaluarea și reducerea sarcinii administrative. Prin REFIT, serviciile Comisiei au analizat întregul corpus al legislației UE pentru a identifica sarcinile administrative, lacunele, măsurile ineficiente sau ineficace, precum și posibilitățile de a le simplifica, reduce sau elimina. Prin REFIT, Comisia acordă o atenție deosebită reducerii la minimum a sarcinii impuse de legislație, în special pentru IMM-uri (inclusiv testul IMM, primele 10 cele mai împovărătoare acte legislative ale UE pentru IMM-uri, tabloul de bord privind rezultatele, rețeaua europeană a reprezentanților IMM-urilor).

Grupul la nivel înalt al părților interesate privind povara administrativă consiliază Comisia cu privire la sarcinile administrative care revin întreprinderilor. Grupul este alcătuit din 14 membri, dintre care șapte au devenit membri ai grupului anul acesta, în urma unei cereri publice de candidaturi. Conform noului său mandat din 5 decembrie 2012, grupul își va continua activitatea până la 31 octombrie 2014. Grupul se va concentra asupra reducerii sarcinii care revine IMM-urilor și asupra monitorizării, împreună cu statele membre, a punerii în aplicare eficace a măsurilor adoptate în cadrul Programului de acțiune privind reducerea sarcinii administrative în UE, având în vedere faptul că beneficiile nu se vor materializa până când Programul de acțiune nu va fi pus aplicare cu succes. Grupul invită periodic la reuniunile sale proprietari de întreprinderi mici pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă aceștia în viața lor de zi cu zi. În plus, Grupul inițiază schimburi de opinii și de experiență privind diferite aspecte ale reducerii sarcinii administrative cu comisarii și cu serviciile Comisiei, inclusiv cu comisarii Andor, Barnier, Cioloș, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik și Šemeta.

Informații suplimentare:

MEMO/13/786: „Inițiativele Comisiei de reducere a birocrației și a sarcinilor impuse de legislație — întrebări și răspunsuri”

MEMO/13/787: „Grupul la nivel înalt privind povara administrativă — întrebări și răspunsuri”

Vizitați site-ul Comisiei consacrat reglementării inteligente:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Vizitați site-ul Grupului la nivel înalt

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar