Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 19 września 2013 r.

Przewodniczący José Manuel Barroso i Edmund Stoiber wzywają państwa członkowskie do intensyfikacji wysiłków na rzecz ograniczenia biurokracji wobec MŚP i poprawy skuteczności krajowej administracji publicznej

Przewodniczący Barroso wziął dziś udział w dyskusji na temat sposobów stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia prowadzonej na forum grupy wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych, której przewodniczy dr Edmund Stoiber, były premier Bawarii. Poprzez zmniejszenie biurokracji na szczeblu UE Komisja ułatwia firmom, a w szczególności małym przedsiębiorstwom, koncentrowanie zasobów na działalności podstawowej. Dzięki temu nie muszą one poświęcać czasu i pieniędzy na zbędne formalności. Ponadto Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w celu wymiany najlepszych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, ponieważ nawet jedna trzecia wszystkich obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców w związku z przepisami UE wynika z wdrażania wymogów UE na poziomie krajowym.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział: „W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja podjęła działania w celu zmniejszenia formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw z UE. Ich wartość sięga 32,3 mld EUR rocznie. Musimy ściśle współpracować z państwami członkowskimi aby zagwarantować, że oszczędności te faktycznie ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Na początku października Komisja przedstawi kolejne działania na rzecz zwiększania adekwatności prawodawstwa UE i ograniczenia obciążeń dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Wysiłki te są niezbędne, by skierować Europę na właściwe tory i zapewnić bardziej intensywny wzrost gospodarczy oraz większą liczbę nowych miejsc pracy.”

Przewodniczący grupy wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych, dr Edmund Stoiber, wyraził zadowolenie z realizowanej przez Komisję Europejską inicjatywy na rzecz ograniczenia obciążeń administracyjnych i stwierdził: „To wielki sukces, że udało się przekroczyć ambitny cel w zakresie ograniczenia obciążeń ustalony na poziomie 25%, uzyskując wynik wynoszący 26,1 %. Dzięki temu imponującemu osiągnięciu przedsiębiorstwa w Europie zaoszczędzą 32,3 miliardy euro w wyniku zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Jednakże na przyszłość jeszcze większe znaczenie ma zmieniająca się mentalność w samej Komisji - wpływ wniosków na zwiększenie biurokracji jest analizowany i uwzględniany już na etapie ich opracowywania.”

Podczas dzisiejszego spotkania z grupą wysokiego szczebla przewodniczący Barroso zwrócił uwagę na pomyślne zakończenie programu działań UE na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz podziękował grupie za udzielone wsparcie. Przewidziany w programie działań cel, polegający na zmniejszeniu ciężarów administracyjnych o 25 % został osiągnięty z nawiązką dzięki przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę środków o wartości 32,3 miliardów EUR (26,1 %). Zastosowane środki obejmują przejście na system w pełni elektronicznego fakturowania VAT i ograniczenie liczby przedsiębiorstw, które muszą przekazywać dane na potrzeby statystyk handlu wewnątrzunijnego. Najnowsza inicjatywa, podjęta w czerwcu bieżącego roku, polega na dalszym uproszczeniu zasad rachunkowości dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających maksymalnie 50 pracowników); szacuje się, że pociągną one za sobą roczne oszczędności w wysokości około 1,5 mld EUR.

Przewodniczący Barroso podkreślił, że Komisja wdraża zaplanowane działania na rzecz inteligentnych regulacji realizując opracowany przez siebie program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2012 r. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych UE w celu wskazania możliwości dalszego uproszczenia i ograniczania obciążeń, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla MŚP. Komisja podjęła już działania w odniesieniu do dziesięciu najbardziej uciążliwych aktów prawnych UE wskazanych przez MŚP i organizacje biznesowe w ramach szeroko zakrojonych konsultacji, przeprowadzonych w okresie od października do grudnia 2012 r. REFIT stanowi także kontynuację programu na rzecz ograniczenia obciążeń administracyjnych. Jego zadaniem jest sprawdzanie, czy wdrażanie przepisów prawnych w państwach członkowskich odbywa się w sposób, który rzeczywiście przynosi ulgę przedsiębiorcom.

Edmund Stoiber wezwał Radę do pójścia w ślady Komisji, zwracając również uwagę na fakt, że także Parlament Europejski tworzy dział ds. oceny skutków. W Radzie natomiast nie prowadzi się działań na rzecz kontroli poziomu biurokracji. Jeżeli Unia poważnie myśli o zwalczaniu nadmiernych obciążeń administracyjnych, sytuacja ta musi ulec zmianie. Surowa krytyka spotkała też państwa członkowskie, ponieważ niektórym z nich brakuje ambicji oraz woli skorzystania z licznych możliwości zmniejszenia obciążeń administracyjnych oferowanych przez UE. Zdaniem Edmunda Stoibera sytuacja w tym względzie musi się poprawić, co też Komisja i Parlament powinny jasno wskazać w ramach kontaktów prowadzonych z tymi państwami.

Kontekst:

Wysiłki Komisji na rzecz zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, w tym obciążeń administracyjnych, stanowią część programu inteligentnych regulacji. Inteligentne regulacje mają na celu zagwarantowanie, że przepisy europejskie będą przynosiły korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w najbardziej efektywny i skuteczny sposób. Komisja przywiązuje dużą wagę do wzmacniania stosowanych przez siebie narzędzi z zakresu inteligentnych regulacji (takich jak oceny, oceny wpływu i konsultacje z zainteresowanymi podmiotami), a w grudniu 2012 r. rozpoczęła realizację programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), w oparciu o doświadczenia w zakresie oceny i zmniejszania obciążeń administracyjnych w UE. Dzięki REFIT służby Komisji dokonały przeglądu istniejących przepisów UE aby zidentyfikować obciążenia, luki oraz środki nieskuteczne lub mało wydajne, a także aby wskazać, w jaki sposób można będzie je uprościć, ograniczyć lub uchylić. W ramach REFIT Komisja kładzie szczególny nacisk na zminimalizowanie obciążeń regulacyjnych, w szczególności dotyczących MŚP (za pomocą testu MŚP, wykazu 10 najbardziej uciążliwych aktów prawnych UE dla MŚP, tablicy wyników oraz sieci wysłanników ds. MŚP).

Grupa wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych doradza Komisji w sprawie obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorstwach. Grupa składa się z 14 członków; siedmiu z nich przystąpiło do niej w tym roku w wyniku publikacji zaproszenia do zgłaszania kandydatur. W ramach nowego mandatu z dnia 5 grudnia 2012 r. grupa ta będzie kontynuować działalność do dnia 31 października 2014 r. Prace grupy skupiać się będą na zmniejszaniu obciążeń dla MŚP oraz nadzorowaniu, we współpracy z państwami członkowskimi, skutecznego wprowadzania w życie środków przyjętych w ramach programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE, gdyż osiągnięte korzyści zaczną być widoczne dopiero po skutecznym wdrożeniu tego programu działań. Grupa regularnie zaprasza właścicieli małych przedsiębiorstw do dyskusji w celu omówienia wyzwań, z którymi muszą się oni mierzyć w codziennym życiu. Grupa prowadzi ponadto wymianę poglądów i doświadczeń w kwestii zmniejszenia obciążeń z komisarzami i służbami Komisji. W dialog ten zaangażowani są następujący komisarze: László Andor, Michel Barnier, Dacian Cioloş, Máire Geoghegan-Quinn, Siim Kallas, Günter Oettinger, Janez Potočnik oraz Algirdas Šemeta.

Dodatkowe informacje:

MEMO/13/786: „Inicjatywy Komisji zmierzające do ograniczenia biurokracji i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych — pytania i odpowiedzi”

MEMO/13/787: „Grupa wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych — pytania i odpowiedzi”

Strona Komisji poświęcona lepszemu stanowieniu prawa:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_pl.htm

Strona internetowa grupy wysokiego szczebla

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar