Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 september 2013

Voorzitter Barroso en Edmund Stoiber roepen lidstaten op de administratieve overlast voor het mkb verder terug te dringen en hun overheidsinstanties efficiënter te maken

Voorzitter Barroso en de groep op hoog niveau inzake administratieve lasten, met voormalig minister-president van Beieren Edmund Stoiber als voorzitter, hebben vandaag besproken hoe de groei kan worden gestimuleerd en banen kunnen worden gecreërd. Door administratieve lasten te verminderen, helpt de Commissie bedrijven, en kleine en middelgrote bedrijven in het bijzonder, zich op hun kernactiviteiten te concentreren in plaats van tijd en geld te verspillen aan overbodige administratie. De Commissie werkt bovendien nauw samen met de lidstaten om goede werkwijzen uit te wisselen voor de uitvoering van EU-wetgeving. Bijna een derde van de administratieve verplichtingen voor bedrijven in verband met EU-wetgeving is namelijk het gevolg van de wijze waarop de lidstaten de EU-regels uitvoeren.

Commissievoorzitter José Manuel Barrroso: “De voorbije vijf jaar zijn op initiatief van de Commissie maatregelen getroffen waarmee de administratieve overlast voor EU-bedrijven jaarlijks met tot 32,3 miljard euro werd verminderd. Wij moeten nauw samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de bedrijven ook werkelijk iets hebben aan deze besparingen. Begin oktober stelt de Commissie de volgende stappen voor om de EU-wetgeving aan te passen aan haar doelstelling, en lasten voor bedrijven, en het mkb in het bijzonder, te verminderen. Deze inspanningen zijn essentieel om Europa op het goede spoor te zetten en meer groei en banen te genereren.”

Dr. Edmund Stoiber, voorzitter van de groep op hoog niveau inzake administratieve lasten, toonde zich tevreden over het initiatief van de Europese Commissie om de administratieve overlast te verminderen: “Het is een aanzienlijk succes dat de ambitieuze doelstelling van een vermindering met 25 % in ruime mate is gehaald. De vermindering is namelijk maar liefst 26,1 %. Dankzij deze indrukwekkende prestatie besparen bedrijven in Europa 32,3 miljard euro aan administratiekosten. Voor de toekomst is het nog veel belangrijker dat ook de mentaliteit binnen de Commissie aan het veranderen is, zodat de bureaucratische impact van ieder voorstel intern kan worden beoordeeld en in aanmerking kan worden genomen.”

Tijdens de bijeenkomst van de groep op hoog niveau van vandaag wees voorzitter Barroso op de geslaagde voltooiing van het EU-actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten en bedankte hij de groep voor de steun. Het doel van het actieprogramma om de administratieve lasten met 25 % te verminderen, is ruimschoots gehaald: het Europees Parlement en de Raad hebben tot nu toe maatregelen ter waarde van 32,3 miljard euro (26,1 %) goedgekeurd. Zo was er bijvoorbeeld de overschakeling naar een volledig elektronisch factureringssysteem voor btw en de verlaging van het aantal bedrijven dat gegevens moet verstrekken voor statistieken over handel binnen de EU. Het meest recente initiatief werd in juni dit jaar goedgekeurd en vereenvoudigt de boekhoudregels voor kleine bedrijven (met ten hoogste 50 werknemers), waardoor naar schatting jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro wordt bespaard.

Voorzitter Barroso benadrukte dat de Commissie de agenda voor slimme regelgeving aanvoert met haar programma voor gezonde regelgeving (REFIT), dat in december 2012 werd gelanceerd. De afgelopen zes maanden is in de hele EU-wetgeving gezocht naar mogelijkheden om te vereenvoudigen en de lasten te verminderen, met bijzondere nadruk op de vermindering van de administratieve overlast voor het mkb. De Commissie heeft al maatregelen getroffen voor de tien meest belastende EU-wetten die het mkb en bedrijfsorganisaties in een grootschalige raadpleging van oktober tot december 2012 hebben gemeld. REFIT zorgt ook voor de follow-up van het programma ter vermindering van de administratieve lasten, om na te gaan of de uitvoering van de wetgeving in de lidstaten wel echt een vereenvoudiging inhoudt voor bedrijven.

De heer Stoiber riep de Raad op het voorbeeld van de Commissie te volgen en wees erop dat het Europees Parlement een eenheid voor effectbeoordeling aan het oprichten is, maar dat een dergelijke bureaucratiecontrole in de Raad niet bestaat. Als de EU de administratieve overlast werkelijk wil bestrijden, moet daar verandering in komen. Stoiber had ook scherpe kritiek op de lidstaten, omdat sommige daarvan onvoldoende ambitie tonen en de vele mogelijkheden voor lastenvermindering die de EU hun biedt, onbenut laten. De heer Stoiber is van oordeel dat dit moet verbeteren en dat de Commissie en het Parlement dit moeten benadrukken bij hun contacten met de betrokken landen.

Achtergrond:

De inspanningen van de Commissie om de lasten door regelgeving, met inbegrip van de administratieve lasten, te verminderen, maken deel uit van haar agenda voor slimme regelgeving. Met slimme regelgeving wordt ernaar gestreefd dat Europese wetten voordelen bieden voor burgers en bedrijven op de meest efficiënte manier. De Commissie verbindt zich ertoe haar instrumenten voor slimme regelgeving (effectbeoordelingen, evaluaties, raadplegingen van belanghebbenden) te versterken. Zij lanceerde in december 2012 het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT), dat voortbouwt op de ervaringen met de evaluatie en vermindering van administratieve lasten. Via REFIT hebben de Commissiediensten de hele EU-wetgeving in kaart gebracht om lasten, leemten en inefficiënte en ondoeltreffende maatregelen te identificeren, en naar mogelijkheden gezocht om die te vereenvoudigen, te verminderen of op te heffen. Binnen REFIT legt de Commissie bijzondere nadruk op vermindering van de regelgevingslast, in het bijzonder voor het mkb (onder meer de mkb-test, de tien wetteksten die voor het mkb de zwaarste lasten veroorzaken, het scorebord voor de resultaten, het SME Envoy-netwerk).

De groep op hoog niveau inzake administratieve lasten adviseert de Commissie over de administratieve lasten voor bedrijven. De groep heeft veertien leden, van wie er zeven dit jaar bij de groep kwamen na een openbare oproep tot kandidaatstelling. Op grond van het nieuwe mandaat van de groep, dat van 5 december 2012 dateert, zal de groep zijn werkzaamheden voortzetten tot 31 oktober 2014. De werkzaamheden zijn gericht op lastenvermindering voor het mkb en de follow-up bij de lidstaten van de uitvoering van maatregelen in het kader van het actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de EU. De voordelen zullen namelijk pas voelbaar worden als het actieprogramma goed wordt uitgevoerd. De groep nodigt regelmatig eigenaars van kleine ondernemingen uit om te spreken over de problemen die zij in hun dagelijks leven ondervinden. Daarnaast worden standpunten en ervaringen uitgewisseld over de vermindering van lasten met EU-commissarissen en de diensten van de Commissie, ook met de commissarissen Andor, Barnier, Cioloș, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik en Šemeta.

Meer informatie:

MEMO/13/786: “Commission initiatives to cut red-tape and reduce regulatory burden – Questions and Answers”

MEMO/13/787: “The High Level Group on Administrative Burdens – Questions and Answers”

Website van de Commissie over slimme regelgeving:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_nl.htm

Website van de groep administratieve lasten:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar