Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. septembrī

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un Edmunds Štoibers aicina dalībvalstis aktīvāk mazināt MVU piemērojamās formalitātes un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti

Šodien priekšsēdētājs Barrozu apsprieda izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas iespējas ar Augsta līmeņa darba grupu administratīvā sloga jautājumā, kuru vada Edmunds Štoibers, bijušais Bavārijas ministru prezidents. ES līmenī mazinot administratīvās formalitātes, Komisija veicina to, ka jo īpaši mazie uzņēmumi var koncentrēt resursus uz pamatdarbību tā vietā, lai tērētu laiku un naudu papīru kārtošanai. Līdztekus Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, izplatot paraugpraksi par ES tiesību aktu īstenošanu, jo no kopējā administratīvā sloga, ko uzņēmumiem rada ES tiesību akti, gandrīz trešdaļu veido valsts noteikumi, ar kuriem īsteno ES prasības.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: “Iepriekšējo piecu gadu laikā Komisija ir ierosinājusi pasākumus, kas ES uzņēmumiem piemērojamo formalitāšu izmaksas samazina par 32,3 miljardiem eiro gadā. Mums ir cieši jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai šis izmaksu ietaupījums reāli atvieglotu uzņēmumu slogu. Oktobra sākumā Komisija ierosinās nākamos pasākumus, lai nodrošinātu ES tiesību aktu atbilstību to mērķiem un samazinātu slogu uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Šis darbs ir ļoti svarīgs, ja vēlamies atveseļot Eiropas ekonomiku un panākt lielāku izaugsmi un nodarbinātību.”

Augsta līmeņa darba grupas administratīvā sloga jautājumā priekšsēdētājs Edmunds Štoibers pauda gandarījumu par Eiropas Komisijas iniciatīvu par administratīvā sloga mazināšanu un teica: “Tas, ka sloga samazinājuma mērķis ir pārsniegts, 25 % vietā panākot samazinājumu par 26,1 %, ir ievērojams sasniegums. Pateicoties tam, administratīvais slogs Eiropas uzņēmumiem izmaksā par 32,2 miljardiem eiro mazāk. Tomēr nākotnes perspektīvā vēl svarīgāk ir tas, ka pašā Komisijā ir mainījusies domāšana, tādējādi katra tās priekšlikuma ietekmi uz birokrātiju var izvērtēt un ņemt vērā.”

Šodienas sanāksmē ar augsta līmeņa darba grupu priekšsēdētājs Barrozu norādīja, ka ES Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai ir sekmīgi izpildīta, un pateicās par grupas sniegto atbalstu. Rīcības programmas mērķis samazināt slogu par 25 % ir ne tikai izpildīts, bet pārsniegts – Eiropas Parlaments un Padome līdz šim pieņēmuši pasākumus 32,2 miljardu eiro (26,1 %) vērtībā. Šie pasākumi paredz, piemēram, pāriet uz pilnībā elektronisku PVN rēķinu sistēmu un samazināt to uzņēmumu skaitu, kuriem jāsniedz dati ES iekšējās tirdzniecības statistikas mērķiem. Jaunākā iniciatīva, kas pieņemta jūnijā, paredz vēl vairāk vienkāršot mazajiem uzņēmumiem (līdz 50 darbinieku) piemērojamos grāmatvedības noteikumus, kas ļaus ietaupīt aptuveni 1,5 miljardus eiro gadā.

Barrozu kungs atgādināja, ka Komisija turpina lietpratīga regulējuma programmu, īstenojot Normatīvās atbilstības programmu (REFIT), kas sākta 2012. gada decembrī. Pēdējo sešu mēnešu laikā ir caurskatīts viss ES tiesību aktu kopums, apzinot papildu vienkāršošanas un sloga mazināšanas iespējas, ar īpašu uzsvaru uz regulatīvā sloga mazināšanu MVU. Komisija jau veic pasākumus attiecībā uz 10 vissmagāko slogu radošajiem ES tiesību aktiem, kurus par tādiem atzina MVU un uzņēmēju organizācijas apspriešanā, kura notika no 2012. gada oktobra līdz decembrim. REFIT ietvaros turklāt tiek pārbaudīti Administratīvā sloga samazināšanas programmas rezultāti, lai pārliecinātos, vai dalībvalstis tiesību aktus īsteno tā, ka uzņēmumiem tiek reāli atvieglots slogs.

Štoibera kungs mudināja Padomi sekot Komisijas paraugam, uzsverot, ka Eiropas Parlaments veido ietekmes novērtējuma nodaļu, bet Padomē šāda birokrātijas pārbaude nenotiek. Ja ES tiešām nopietni uztver pārmērīga administratīvā sloga apkarošanu, šī situācija jālabo. Štoibera kungs turklāt asi kritizēja dalībvalstis, jo dažas no tām nerīkojas pietiekami apņēmīgi un neizmanto daudzās ES piedāvātās iespējas mazināt administratīvo slogu. Viņš uzskata, ka tas būtu jālabo un Komisijai un Parlamentam tas skaidri jānorāda saziņā ar attiecīgajām valstīm.

Vispārīga informācija

Komisijas centieni mazināt regulatīvo, tostarp administratīvo, slogu ir daļa no Komisijas lietpratīga regulējuma programmas. Lietpratīga regulējuma mērķis ir panākt, lai Eiropas tiesību akti maksimāli efektīvi kalpotu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Komisija ir apņēmusies stiprināt lietpratīga regulējuma instrumentus (ietekmes novērtējumi, izvērtējumi, apspriešanās ar ieinteresētajām personām), un 2012. gada decembrī sāka Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), pamatojoties uz pieredzi administratīvā sloga novērtēšanā un mazināšanā. REFIT ietvaros Komisijas dienesti ir caurskatījuši visu ES tiesību aktu kopumu, apzinot administratīvo slogu, nepilnības un neefektīvus un nelietderīgus pasākumus un meklējot iespējas vienkāršot vai atcelt šos aktus un mazināt slogu. Izmantojot REFIT, Komisija īpašu vērību velta regulatīvā sloga mazināšanai, īpaši attiecībā uz MVU (piemēram, MVU tests, pasākumi saistībā ar 10 vissmagāko slogu radošajiem ES tiesību aktiem, rezultātu pārskats, MVU sūtņu tīkls).

Augsta līmeņa darba grupa administratīvā sloga jautājumā Komisijai sniedz konsultācijas par administratīvo slogu, kas gulstas uz uzņēmumiem. Grupā ir 14 locekļi, no kuriem 7 grupai pievienojās šogad atklāta pieteikumu konkursa rezultātā. Grupas jaunās pilnvaras, kas apstiprinātas 2012. gada 5. decembrī, paredz, ka grupa darbosies līdz 2014. gada 31. oktobrim. Darbs būs vērsts uz sloga mazināšanu MVU un to, lai kopā ar dalībvalstīm pārliecinātos, ka tiek efektīvi īstenoti tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Rīcības programmu administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā, jo, kamēr rīcības programma nebūs sekmīgi īstenota, reāls labums nebūs jūtams. Grupa regulāri aicina mazo uzņēmumu īpašniekus pārspriest viņu ikdienas darbā sastopamās problēmas. Papildus tam grupa apmainās ar viedokļiem un pieredzi par administratīvā sloga mazināšanu ar komisāriem un Komisijas dienestiem, īpaši ar komisāriem L. Andoru, M. Barnjē, M. Gēgenu-Kvinnu, S. Kallasu, G. Etingeru, J. Potočniku un A. Šemetu.

Papildu informācija

MEMO/13/786: “Komisijas iniciatīvas administratīvo formalitāšu un regulatīvā sloga mazināšanai – jautājumi un atbildes”

MEMO/13/787: “Augsta līmeņa darba grupa administratīvā sloga jautājumā – jautājumi un atbildes”

Komisijas tīmekļa vietne par lietpratīgu regulējumu:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_lv.htm

Augsta līmeņa darba grupas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar