Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 19 d.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir Edmundas Stoiberis ragina valstybes nares aktyviau mažinti biurokratizmą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir gerinti viešojo administravimo institucijų veiksmingumą

Šiandien Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso su Aukšto lygio grupe administracinei naštai mažinti, kuriai pirmininkauja buvęs Bavarijos Ministras Pirmininkas Edmundas Stoiberis, aptarė, kaip skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Mažindama biurokratizmą ES lygmeniu, Komisija padeda įmonėms, visų pirma mažoms įmonėms, sutelkti išteklius į pagrindinę veiklą, o ne švaistyti laiką ir pinigus nereikalingam popierizmui. Be to, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad pasidalytų geriausia patirtimi įgyvendinant ES teisės aktus, nes beveik trečdalis visos įmonėms tenkančios su ES teisės aktais susijusios administracinės naštos sukuriama ES reikalavimus įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Per pastaruosius penkerius metus Komisija inicijavo priemonių, kuriomis sumažinus biurokratizmą išlaidos ES įmonėms sumažėja beveik 32,3 mlrd. EUR per metus. Privalome glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kartu užtikrinti, kad sutaupytos lėšos iš tiesų palengvintų įmonių naštą. Spalio mėn. pradžioje Komisija paskelbs, kaip toliau šalins biurokratiškumo likučius iš ES teisės aktų ir mažins naštą įmonėms, visų pirma MVĮ. Šios pastangos labai svarbios, kad Europos ekonomika atsigautų, sparčiau augtų ir būtų kuriama daugiau darbo vietų.“

Aukšto lygio grupės administracinei naštai mažinti Pirmininkas Dr. Edmundas Stoiberis palankiai įvertino Europos Komisijos iniciatyvą mažinti administracinę naštą ir sakė: „Džiugu, kad ambicingas 25 % tikslas yra viršytas ir siekia 26,1 %. Šitaip įspūdingai sumažinus administracinę naštą Europos įmonių išlaidos sumažės 32,3 mlrd. EUR. Tačiau ateičiai dar svarbiau, kad keičiasi mąstymas pačioje Komisijoje, todėl gali būti nagrinėjamas kiekvieno jos pasiūlymo biurokratinis poveikis ir į jį atsižvelgiama.“

Per šiandienos susitikimą su Aukšto lygio grupe Pirmininkas J. M. Barroso pažymėjo, kad Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programa užbaigta sėkmingai, ir padėkojo grupei už jos paramą. Veiksmų programoje nustatytas tikslas sumažinti naštą 25 % pasiektas ir viršytas: Europos Parlamentas ir Taryba iki šios dienos priėmė priemonių, kurių vertė 32,3 mlrd. EUR (26,1 %). Tarp tų priemonių – sudarytos sąlygos pereiti prie visiškai elektroninės PVM sąskaitų faktūrų teikimo sistemos ir sumažintas įmonių, kurioms privaloma teikti duomenis ES vidaus prekybos statistikai, skaičius. Naujausia iniciatyva, priimta šių metų birželio mėn., siekiama supaprastinti apskaitos taisykles mažoms įmonėms, turinčioms ne daugiau kaip 50 darbuotojų, ir taip padėti sutaupyti apie 1,5 mlrd. EUR per metus.

Pirmininkas J. M. Barosso pabrėžė, kad Komisija vykdo pažangaus reglamentavimo darbotvarkę: 2012 m. gruodžio mėn. pradėta Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Per pastaruosius šešis mėnesius peržiūrėti visi ES teisės aktai ir išsiaiškinta, kuriuos iš jų būtų galima supaprastinti ir kaip sumažinti naštą, ypač MVĮ reguliavimo naštą. Komisija jau ėmėsi veiksmų dėl dešimties labiausiai MVĮ veiklą apsunkinančių ES teisės aktų, kuriuos MVĮ ir verslo organizacijos nustatė per 2012 m. spalio – gruodžio mėn. vykusias plataus masto konsultacijas. Įgyvendinant programą REFIT, stebimas Administracinės naštos mažinimo programos įgyvendinimas, siekiant išsiaiškinti, ar teisės aktai valstybėse narėse yra įgyvendinami taip, kad našta įmonėms iš tiesų palengvėtų.

E. Stoiberis paragino Tarybą sekti Komisijos pavyzdžiu, pabrėždamas, kad Europos Parlamentas kuria poveikio vertinimo skyrių, o Taryboje galimas teisės aktų biurokratizmas netikrinamas. Jei ES iš tiesų nori sumažinti didžiulę administracinę naštą, būtini pokyčiai. Be to, E. Stoiberis nepagailėjo kritikos valstybėms narėms dėl ryžto stokos ir nesugebėjimo pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis mažinti administracinę naštą. E. Stoiberio manymu, padėtis turi būti gerinama ir Komisija bei Parlamentas, palaikydami ryšius su atitinkamomis šalimis, turėtų tai pabrėžti.

Pagrindiniai faktai

Komisija stengiasi mažinti reguliavimo naštą, įskaitant administracinę naštą, vykdydama pažangaus reglamentavimo darbotvarkę. Pažangaus reglamentavimo darbotvarke siekiama užtikrinti, kad europiniai teisės aktai duotų piliečiams ir įmonėms kuo apčiuopiamesnių rezultatų. Komisija stengiasi tobulinti įvairias pažangaus reglamentavimo priemones (poveikio vertinimus, vertinimus, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis) ir 2012 m. gruodžio mėn. pradėjo vykdyti Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT), kuri pagrįsta administracinės naštos vertinimo ir mažinimo patirtimi. Vykdydamos programą REFIT, Komisijos tarnybos sudarė visų ES teisės aktų sąrašą, siekdamos nustatyti jų užkrautą naštą, paliktas spragas arba neveiksmingas ar neefektyvias priemones ir galimybes jas supaprastinti, sumažinti arba panaikinti. Vykdydama programą REFIT, Komisija ypatingą dėmesį skiria reguliavimo naštos mažinimui, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (įskaitant poveikio MVĮ tyrimą, dešimt labiausiai MVĮ veiklą apsunkinančių ES teisės aktų, rezultatų suvestinę ir MVĮ atstovų tinklą).

Aukšto lygio grupė administracinei naštai mažinti pataria Komisijai įmonėms tenkančios administracinės naštos klausimais. Grupėje yra 14 narių, iš kurių 7 prie grupės prisijungė šiais metais, paskelbus viešą kvietimą teikti paraiškas. Pagal 2012 m. gruodžio 5 d. naujuosius įgaliojimus grupė tęs veiklą iki 2013 m. spalio 31 d. Pagrindinės grupės veiklos sritys yra MVĮ tenkančios naštos mažinimas ir valstybių narių pažangos stebėjimas įgyvendinant priemones, priimtas pagal Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programą, nes realių rezultatų nebus, kol veiksmų programa nebus sėkmingai įgyvendinta. Grupė reguliariai kviečia smulkiojo verslo savininkus aptarti kasdienės veiklos sunkumų. Be to, ji keičiasi nuomonėmis ir patirtimi naštos mažinimo klausimais su Komisijos tarnybomis ir Komisijos nariais L. Andoru, M. Barnier, D. Cioloşu, M. Geoghegan-Quinn, S. Kallasu, G. Oettingeriu, J. Potočniku ir A. Šemeta.

Daugiau informacijos

MEMO/13/786: „Komisijos iniciatyvos mažinti biurokratizmą ir reguliavimo naštą. Klausimai ir atsakymai“

MEMO/13/787: „Aukšto lygio grupė administracinei naštai mažinti. Klausimai ir atsakymai“

Komisijos pažangaus reglamentavimo svetainė:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_lt.htm

Aukšto lygio grupės svetainė:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel.+32 2 295 30 70

Jens Mester, tel. +32 2 296 39 73

Sarah Collins, tel. +32 2 296 80 76


Side Bar