Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. syyskuuta 2013

Puheenjohtaja Barroso ja Edmund Stoiber kehottavat jäsenvaltioita vähentämään pk-yritysten byrokratiaa ja tehostamaan julkishallintoaan

Puheenjohtaja Barroso on tänään keskustellut hallinnollisen rasituksen vähentämistä käsittelevän korkean tason ryhmän kanssa keinoista lisätä kasvua ja työllisyyttä. Korkean tason ryhmää johtaa entinen Baijerin osavaltion pääministeri Edmund Stoiber. Vähentämällä byrokratiaa EU:n tasolla komissio auttaa etenkin pienyrityksiä keskittymään ydintoimintaansa sen sijaan, että niiltä kuluisi aikaa ja rahaa tarpeettomaan paperityöhön. Lisäksi komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa läheistä yhteistyötä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien parhaiden käytänteiden jakamiseksi, sillä lähes kolmannes yrityksille EU:n lainsäädännöstä koituvasta hallinnollisesta rasituksesta on peräisin EU:n vaatimusten kansallisesta täytäntöönpanosta.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan komissio on viimeisten viiden vuoden aikana käynnistänyt toimenpiteitä, jotka vähentävät EU:n yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa lähes 32,3 miljardilla eurolla vuodessa. ”Meidän on tehtävä jäsenvaltioiden kanssa läheistä yhteistyötä varmistaaksemme, että nämä säästöt todella helpottavat yritysten toimintaa”, toteaa Barroso ja kertoo komission aikovan lokakuun alkupuolella esitellä seuraavat toimet, joilla EU:n lainsäädäntöä tehdään tarkoituksenmukaisemmaksi ja vähennetään etenkin pk-yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa. ”Näillä toimilla on keskeinen rooli ohjattaessa Eurooppaa takaisin raiteilleen ja luotaessa lisää kasvua ja työllisyyttä”, Barroso jatkaa.

Hallinnollisen rasituksen vähentämistä käsittelevän korkean tason ryhmän puheenjohtaja Edmund Stoiber kertoi olevansa tyytyväinen Euroopan komission aloitteeseen hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi. Stoiberin mukaan on merkittävä saavutus, että kunnianhimoinen 25 prosentin vähennystavoite on saavutettu ja päästy 26,1 prosenttiin. ”Tämän mahtavan saavutuksen ansiosta eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuva hallinnollinen rasitus on 32,3 miljardia euroa pienempi. Tulevaisuuden kannalta on kuitenkin vieläkin tärkeämpää, että ajattelu komission sisällä on muuttunut niin, että komission kaikkien ehdotusten byrokraattinen vaikutus voidaan tutkia sisäisesti ja ottaa huomioon”, Stoiber totesi.

Puheenjohtaja Barroso kertoi tämänpäiväisessä kokouksessaan korkean tason ryhmän kanssa, että EU:n toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen keventämiseksi on viety onnistuneesti päätökseen, ja kiitti ryhmää tuesta. Toimintaohjelman tavoitteena ollut 25 prosentin vähennys on saavutettu ja ylitettykin 32,3 miljardin arvoisilla toimenpiteillä (26,1 %), jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tähän mennessä hyväksyneet. Toimenpiteistä voidaan mainita siirtyminen täysin sähköiseen alv-laskutusjärjestelmään ja niiden yritysten määrän vähentäminen, joiden on toimitettava tietoja EU:n sisäistä kauppaa koskevia tilastoja varten. Tämän vuoden kesäkuussa hyväksytyllä uusimmalla aloitteella yksinkertaistetaan pienten (enintään 50 työntekijän) yritysten kirjanpitosääntöjä entisestään. Tästä arvioidaan saatavan vuositasolla noin 1,5 miljardin säästöt.

Puheenjohtaja Barroso korosti, että komissio toteuttaa järkevän sääntelyn ohjelmaa joulukuussa 2012 käynnistetyllä sääntelyn toimivuutta koskevalla ohjelmalla (REFIT). Viimeisten kuuden kuukauden aikana on käyty koko EU:n lainsäädäntö läpi, jotta löydettäisiin lisää yksinkertaistamismahdollisuuksia ja voitaisiin vähentää erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta. Vuonna 2012 järjestettiin lokakuusta joulukuuhun kestänyt laaja kuuleminen, jossa pk-yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt määrittivät kaikkein eniten vaivaa aiheuttavat EU:n säädökset. Komissio toteuttaa jo toimia kärkikymmenikön suhteen. REFIT on myös jatkoa toimintaohjelmalle hallinnollisen rasituksen keventämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, että lainsäädäntö pannaan jäsenvaltioissa täytäntöön niin, että se todella helpottaa yritysten toimintaa.

Pääministeri Stoiber kehotti neuvostoa seuraamaan komission esimerkkiä ja totesi, että Euroopan parlamenttikin on perustamassa vaikutustenarviointiyksikköä, mutta neuvostossa ei ole mitään tällaista byrokratiatarkastusta. ”Jos EU on vakavissaan liiallisen hallinnollisen rasituksen torjumisessa, tähän on tultava muutos”. Lisäksi Stoiber arvosteli voimakkaasti jäsenvaltioita, koska joiltakin niistä puuttuu kunnianhimoa eivätkä ne käytä niitä monia mahdollisuuksia, joita EU tarjoaa hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi. Stoiberin mukaan tähän on tultava parannus, ja komission ja parlamentin on kerrottava tämä selvästi kyseisille maille.

Taustaa:

Komission toimet sääntelystä aiheutuvan ja hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ovat osa järkevän sääntelyn ohjelmaa. Järkevällä sääntelyllä pyritään varmistamaan, että EU:n säädökset hyödyttävät ihmisiä ja yrityksiä mahdollisimman tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Komissio aikoo vahvistaa järkevän sääntelyn välineitään (vaikutusten arvioinnit, evaluoinnit, sidosryhmien kuulemiset), ja se käynnisti joulukuussa 2012 sääntelyn toimivuutta koskevan ohjelman (REFIT), joka perustuu kokemukseen hallinnollisen rasituksen arvioinnista ja vähentämisestä. REFIT-ohjelman avulla komission yksiköt ovat kartoittaneet EU:n koko lainsäädännön määrittääkseen rasitteet, puutteet ja tehottomat tai tuloksettomat toimenpiteet sekä mahdollisuudet yksinkertaistaa, vähentää tai poistaa niitä. Komissio painottaa REFIT-ohjelmassa sääntelystä erityisesti pk-yrityksille aiheutuvan rasituksen minimoimista (pk-yritystesti, kymmenen pk-yrityksille eniten vaivaa aiheuttavaa säädöstä, tulostaulu, pk-yritysedustajien verkosto).

Hallinnollisen rasituksen vähentämistä käsittelevä korkean tason ryhmä antaa komissiolle neuvoja yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasituksen suhteen. Ryhmässä on 14 jäsentä, joista seitsemän on aloittanut ryhmässä tänä vuonna julkisen hakumenettelyn tuloksena. Ryhmä sai 5. joulukuuta 2012 uuden mandaatin, jonka mukaan se jatkaa toimintaansa 31. lokakuuta 2014 saakka. Työssä keskitytään vähentämään pk-yrityksiin kohdistuvaa rasitusta ja seuraamaan hallinnollisen rasituksen keventämiseksi laaditun toimintaohjelman puitteissa hyväksyttyjen toimenpiteiden tuloksellista toteuttamista jäsenvaltioiden kanssa, sillä hyödyt eivät toteudu ennen kuin toimintaohjelma on onnistuttu toteuttamaan. Ryhmä kutsuu säännöllisesti pienyritysten omistajia keskustelemaan päivittäisistä haasteistaan. Lisäksi ryhmä vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia rasituksen vähentämistä koskevista asioista komission yksiköiden ja komission jäsenten kanssa (esim. komissaarit Andor, Barnier, Cioloş, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik ja Šemeta).

Lisätietoja:

MEMO/13/786: ”Commission initiatives to cut red-tape and reduce regulatory burden – Questions and Answers”

MEMO/13/787: ”The High Level Group on Administrative Burdens – Questions and Answers”

Komission sivut järkevästä sääntelystä:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Korkean tason ryhmän sivut:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73

Sarah Collins (+32-2) 296 80 76


Side Bar