Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. september 2013

President Barroso ja Edmund Stoiber kutsuvad liikmesriike tegema jõupingutusi bürokraatia vähendamiseks VKEde jaoks ja avaliku halduse tõhustamiseks

Täna arutasid president Barroso ja endine Baieri peaminister dr Edmund Stoiber, kes on halduskoormuse vähendamise kõrgetasemelise töörühma esimees, majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustamise võimalusi. Bürokraatia vähendamisega ELi tasandil aitab komisjon ettevõtetel, eelkõige VKEdel suunata oma ressursse põhitegevusele, ilma et nad peaksid aega ja raha kulutama ebavajalikule paberitööle. Lisaks teeb komisjon tihedat koostööd liikmesriikidega, et jagada ELi õigusaktide rakendamise parimat tava, sest kuni kolmandiku ettevõtete halduskoormusest võib panna ELi nõuete siseriikliku rakendamise arvele.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Viimase viie aasta jooksul on komisjon algatanud meetmeid, mis vähendavad ELi ettevõtete halduskoormust kuni 32,3 miljardit eurot aastas. Peame tegema liikmesriikidega tihedat koostööd, et meetmed aitaksid ka tegelikult ettevõtete koormust vähendada. Oktoobri alguses tutvustab komisjon järgmisi samme, kuidas ELi õigusaktide eesmärke paremini täita ja vähendada eelkõige VKEde halduskoormust. Need jõupingutused on tähtsad, et viia Euroopa taas õigele kursile ja hoogustada majanduskasvu ja töökohtade loomist.”

Halduskoormuse vähendamise kõrgetasemelise töörühma esimees dr Edmund Stoiber väljendas rahulolu Euroopa Komisjoni algatuse üle halduskoormust vähendada ja ütles: „See, et ambitsioonikas halduskoormuse vähendamise eesmärk (25%) on täidetud ja isegi ületatud (26,1%), on märkimisväärne saavutus. Tänu sellele on Euroopa ettevõtjate halduskoormus 32,3 miljardi euro võrra väiksem. Tuleviku seisukohast on veelgi tähtsam see, et komisjoni mentaliteet on muutunud. Iga ettepaneku puhul hindab komisjon selle bürokraatlikku mõju ja võtab seda arvesse.

Täna kõrgetasemelise töörühmaga toimunud kohtumisel märkis President Barroso ära ELi halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi eduka lõpuleviimise ja tänas töörühma toetuse eest. Saavutati tegevusprogrammis ette nähtud eesmärk vähendada halduskoormust 25%. Tänu parlamendis ja nõukogus tänaseks vastu võetud meetmetele summas 32,3 miljardit eurot suudeti eesmärki veidi ületadagi (26,1%). Meetmed hõlmavad täielikku üleminekut elektroonilistele käibemaksudeklaratsioonidele ja selliste ettevõtete arvu vähendamist, kes peavad esitama andmeid ELi kaubandusstatistika tarbeks. Selle aasta juunis vastu võetud viimase algatusega lihtsustatakse VKEde (maksimaalselt 50 töötajat) raamatupidamiseeskirju veelgi, mis tähendab ligikaudu 1,5% miljardit eurot kokkuhoidu aastas.

President Barroso rõhutas, et komisjon edendab aruka reguleerimise tegevuskava ja õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi REFIT, mis käivitati detsembris 2012. Viimase kuue kuu jooksul on läbi sõelutud kogu ELi õigusaktide kogum, et välja selgitada edasise lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise võimalused, pöörates erilist tähelepanu VKEde regulatiivse koormuse vähendamisele. Juba praegu võtab komisjon meetmeid kümne kõige rohkem koormavama ELi õigusakti suhtes, mille VKEd ja ettevõtlusorganisatsioonid selgitasid välja ajavahemikul oktoober ‒ detsember 2012 peetud laiaulatuslike konsultatsioonide käigus. Halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi jätkuna vaadeldakse programmi REFIT raames seda, kas õigusaktide rakendamine liikmesriikides toimub viisil, mis tõepoolest kergendab ettevõtete olukorda.

Edmund Stoiber kutsus nõukogu komisjoni eeskuju järgima. Ta rõhutas, et Euroopa Parlamendis on mõju hindamise üksus samuti loomisel, kuid nõukogus selline bürokraatia kontroll puudub. Kui EL soovib tõepoolest ülemäärase halduskoormuse vastu võidelda, peab senine olukord muutuma. Lisaks sattusid Stoiberi kriitikatule alla liikmesriigid, sest mõni neist ei ole piisavalt ambitsioonikas ega kasuta paljusid ELis olemasolevaid halduskoormuse vähendamise võimalusi. Stoiber leiab, et selline olukord peab pöörduma; komisjonil ja parlamendil tuleb kokkusaamiste käigus asjaomaste riikidega neid probleeme tõsiselt lahata.

Taust

Komisjoni jõupingutused vähendada regulatiivset koormust, sealhulgas halduskoormust, on komisjoni aruka reguleerimise tegevuskava osa. Aruka reguleerimise eesmärk on tagada, et üksikisikud ja ettevõtted saaksid Euroopa seadustest kasu kõige tõhusamal ja tulemuslikumal viisil. Komisjon on võtnud kohustuse tugevdada oma aruka reguleerimise vahendeid (mõjuhinnangud, hindamised, konsulteerimine sidusrühmadega) ning käivitas 2012. aasta detsembris õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi REFIT, tuginedes halduskoormuse hindamise ja vähendamise kogemustele. Programmi REFIT kaudu on komisjoni talitused töötanud läbi kõik ELi õigusaktid, et välja selgitada koormus, lüngad, vähetõhusad ja –tulemuslikud meetmed ning võimalused selliste aktide lihtsustamiseks, vähendamiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Programmi REFIT raames asetab komisjon erilist rõhku VKEde regulatiivse koormuse vähendamisele (sealhulgas VKE-test, kümme kõige koormavamat ELi õigusakti VKEde jaoks, tulemuste võrdlustabel, VKEde saadikute võrgustik).

Halduskoormuse vähendamise kõrgetasemeline töörühm annab komisjonile nõu ettevõtjate halduskoormuse teemadel. Töörühmas on 14 liiget, kellest seitse liitus alles sellel aastal pärast avaliku konkursikutse avaldamist. 5. detsembri 2012. aasta uue mandaadi kohaselt kestab töörühma ametiaeg 31. oktoobrini 2014. Töö käigus keskendutakse VKEde koormuse vähendamisele. Samuti jälgitakse ELi halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi raames võetud meetmete tõhusat rakendamist, sest kasu muutub käegakatsutavaks vaid tegevuskava eduka rakendamise korral. Töörühm kutsub VKEde omanikke regulaarselt arutama probleeme, millega nad iga päev kokku puutuvad. Lisaks vahetatakse volinike (Andor, Barnier, Cioloş, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik ja Šemeta) ja komisjoni talitustega seisukohti ja kogemusi koormuse vähendamise teemadel.

Lisateave

MEMO/13/786: „Komisjoni algatused bürokraatia ja regulatiivse koormuse vähendamiseks – küsimused ja vastused”

MEMO/13/787: „Halduskoormuse vähendamise kõrgetasemeline töörühm – küsimused ja vastused”

Külastage komisjoni aruka reguleerimise veebisaiti:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Külastage kõrgetasemelise töörühma veebisaiti

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontaktisikud :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar