Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. september 2013

Kommissionens formand Barroso og Edmund Stoiber opfordrer medlemsstaterne til at øge indsatsen for at mindske bureaukratiet for SMV'erne og forbedre de offentlige myndigheders effektivitet

Kommissionens formand Barroso og formanden for gruppen på højt plan vedrørende administrative byrder, tidligere ministerpræsident for Bayern, Dr. Edmund Stoiber har på et møde i dag drøftet måder at fremme vækst og beskæftigelse på. Ved at mindske bureaukratiet på EU-niveau vil Kommissionen hjælpe virksomhederne - især de små - så de kan bruge ressourcerne på deres kerneaktiviteter i stedet for at bruge tid og penge på unødigt papirarbejde. Derudover arbejder Kommissionen tæt sammen med medlemsstaterne om udveksling af bedste praksis vedrørende gennemførelse af EU-lovgivningen, idet næsten en tredjedel af den administrative byrde, der hviler på virksomhederne, og som stammer fra EU-lovgivningen, skyldes den nationale gennemførelse af EU-kravene.

Formand for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtaler: "Kommissionen har inden for de sidste fem år taget initiativer, der skal mindske den administrative byrde for EU's virksomheder med op til 32,3 mia. EUR om året. Vi er nødt til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at disse besparelser betyder en reel lempelse for virksomhederne. Kommissionen vil i starten af oktober fremlægge de næste skridt, der skal tages for at gøre EU-lovgivningen egnet til formålet og lette byrden for firmaerne - specielt SMV'erne. Denne indsats er afgørende, hvis vi skal have Europa tilbage på sporet og skabe mere vækst og beskæftigelse."

Formanden for gruppen på højt plan vedrørende administrative byrder, Dr. Edmund Stoiber, udtrykker sin tilfredshed med Europa-Kommissionens initiativ til reduktion af den administrative byrde: "Det er faktisk en stor succes, at det ambitiøse reduktionsmål på 25 % er nået. Ja, der er endda tale om en reduktion på hele 26,1 %. Med det imponerende resultat kan de europæiske virksomheder se frem til en besparelse på 32,3 mia. EUR i administrative udgifter. Men hvad der - set i et fremtidigt perspektiv - er endnu vigtigere er, at tankegangen inden for Kommissionen er blevet ændret, så ethvert forslag nu vurderes under hensyntagen til dets bureaukratiske konsekvenser."

I forbindelse med dagens møde med gruppen på højt niveau fremhævede Barroso den vellykkede gennemførelse af EU's handlingsprogram for reduktion af administrative byrder og takker gruppen for dens støtte. Handlingsprogrammets reduktionsmål på 25 % er nået og endog oversteget med Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der indtil videre betyder en besparelse på 32,3 mia. EUR (26,1 %). Disse foranstaltninger omfatter bl.a. omlægning til et fuldt elektronisk momsfaktureringssystem og en reduktion af antallet af firmaer, der skal indsende oplysninger til statistik over samhandelen i EU. Det nyeste initiativ, der blev vedtaget i juni i år, vedrører en yderligere forenkling af regnskabsreglerne for små virksomheder (med højst 50 ansatte), hvilket skønsmæssigt vil medføre besparelser på 1,5 mia. EUR årligt.

Barroso understreger, at Kommissionen med sit program for målrettet og effektiv regulering (Refit), som blev lanceret i december 2012, fremmer dagsordenen for smart regulering. Det seneste halve år er den samlede EU-lovgivning blevet gennemgået med det formål at forenkle og reducere den administrative byrde yderligere. Der er lagt særlig vægt på at lette den lovgivningsmæssige byrde for SMV'erne. Kommissionen er allerede skredet til handling med hensyn til den top 10 over de mest ressourcekrævende EU-love, som blev opstillet efter den brede høring af SMV'er og erhvervsorganisationer, der fandt sted i perioden fra oktober til december 2012. Refit følger også op på handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder for at se, om medlemsstaterne gennemfører lovgivningen på en måde, så den er en reel lempelse for virksomhederne.

Stoiber opfordrer Rådet til at følge Kommissionens eksempel og henviser til, at Rådet - selv om Europa‑Parlamentet er ved at etablere en enhed for konsekvensanalyse - ikke fører kontrol med bureaukratiet. Hvis EU for alvor vil bekæmpe den store administrative byrde, må dette ændres. Derudover kritiserer Stoiber medlemsstaterne, der for nogles vedkommende mangler ambitioner og ikke gør brug af EU's mange muligheder for at reducere den administrative byrde. Det skal der ifølge Stoiber rettes op på, og Kommissionen og Parlamentet skal tydeliggøre dette over for de pågældende lande.

Baggrund

Kommissionens bestræbelser på at reducere den lovgivningsmæssige byrde, herunder den administrative byrde, er en del af dagsordenen for smart regulering. Smart regulering skal sikre, at europæisk lovgivning gavner mennesker og virksomheder på den mest effektive måde. Kommissionen har forpligtet sig til at styrke sine forskellige værktøjer til smart regulering (konsekvensanalyser, evalueringer, høringer af interessenter) og iværksatte i december 2012 programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit), som bygger på erfaringer med evaluering og reduktion af administrative byrder. Kommissionens tjenestegrene har via Refit kortlagt den samlede EU-lovgivning med henblik på at identificere byrder, mangler og ineffektive foranstaltninger samt måder, hvorpå disse kan forenkles, reduceres eller ophæves. Med Refit sætter Kommissionen særlig fokus på minimering af den lovgivningsmæssige byrde for især SMV'erne (herunder SMV-testen, de ti mest ressourcekrævende EU-love for SMV'er, resultattavlen og SMV-repræsentantnetværket).

Gruppen på højt plan vedrørende administrative byrder rådgiver Kommissionen om de administrative byrder, som virksomhederne er pålagt. Gruppen består af 14 medlemmer, hvoraf de syv er tiltrådt i år efter en offentlig indkaldelse af ansøgninger. Gruppen fik nyt mandat den 5. december 2012 og vil frem til den 31. oktober 2014 fortsætte sit arbejde inden for denne ramme. Arbejdet vil koncentrere sig om at mindske byrden for SMV'er. Derudover skal gruppen i samarbejde med medlemsstaterne følge op på, om foranstaltningerne under handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i EU bliver gennemført på effektiv vis, idet fordelene først vil vise sig, når handlingsprogrammet er gennemført med succes. Gruppen inviterer jævnligt ejere af små virksomheder til at drøfte hverdagens udfordringer. Derudover udveksler gruppen synspunkter og erfaringer vedrørende lettelse af den administrative byrde med kommissionens tjenestegrene og kommissærerne, heriblandt kommissær Andor, Barnier, Cioloş, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik og Šemeta.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/786: "Commission initiatives to cut red-tape and reduce regulatory burden – Questions and Answers"

MEMO/13/787: "The High Level Group on Administrative Burdens – Questions and Answers"

Kommissionens websted om smart regulering:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_da.htm

Websted for gruppen på højt plan:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar