Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. září 2013

Předseda Komise Barroso a Edmund Stoiber vyzývají členské státy, aby zvýšily úsilí o snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky a zlepšily efektivnost své veřejné správy

Předseda Barroso dnes jednal se skupinou na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže, které předsedá Edmund Stoiber, dřívější bavorský premiér, o způsobu, jak posílit růst a zaměstnanost. Odstraňováním byrokracie na úrovni EU Komise pomáhá podnikatelům, zejména pak malým podnikům, aby mohli zaměřit své zdroje na hlavní činnost, a neplýtvali časem a penězi na zbytečnou administrativu. Komise kromě toho úzce spolupracuje s členskými státy na sdílení osvědčených postupů při provádění právních předpisů EU, protože až třetina administrativní zátěže podniků vyplývající z právních předpisů EU vzniká při vnitrostátním provádění požadavků EU.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „V posledních pěti letech Komise iniciovala opatření, která snižují administrativní zátěž pro podniky v EU ročně až o 32,3 miliardy EUR. Musíme úzce spolupracovat s členskými státy, aby tyto úspory znamenaly pro podniky skutečné ulehčení. Začátkem října Komise představí další kroky vedoucí k úpravě právních předpisů EU a ke snížení zátěže pro společnosti, zejména pro malé a střední podniky. Tyto snahy mají pro další směřování Evropy k většímu růstu a zaměstnanosti zásadní význam.“

Předseda skupiny na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže Dr. Edmund Stoiber vyjádřil spokojenost s úsilím Evropské komise o snížení administrativní zátěže a prohlásil: „Překročení ambiciózního 25% cíle snížení a dosažení 26,1 % považuji za velký úspěch. Tento působivý výsledek zbavuje podniky v Evropě administrativní zátěže v hodnotě 32,3 miliardy EUR. Ještě důležitější pro budoucnost však je to, že se mění mentalita uvnitř Komise, takže je možné interně prověřit a zohlednit byrokratický dopad jejích jednotlivých návrhů.“

Během dnešního jednání se skupinou na vysoké úrovni poukázal předseda Barroso na úspěšné dokončení akčního programu EU pro snižování administrativní zátěže a poděkoval skupině za její podporu. Přijetím opatření v hodnotě 32,3 miliardy EUR (26,1 %) Evropským parlamentem a Radou byl 25% cíl akčního programu nejen dosažen, ale i překročen. Opatření zahrnují přechod na plně elektronický systém fakturace DPH a snížení počtu společností, které musí poskytovat údaje pro statistiky obchodu uvnitř EU. Nejnovější iniciativa, přijatá v červnu tohoto roku, dále zjednodušuje účetní pravidla pro malé společnosti (s maximálně 50 zaměstnanci), což přinese podle odhadu roční úspory ve výši zhruba 1,5 miliardy EUR.

Předseda Barroso zdůraznil, že Komise je iniciátorem agendy inteligentní regulace s jejím Programem pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) zahájeným v prosinci 2012. S cílem zjistit, jaké jsou další možnosti zjednodušení a snížení administrativní zátěže, byly během posledních šesti měsíců prověřeny všechny právní předpisy. Zvláštní důraz byl kladen na snížení regulační zátěže pro malé a střední podniky. Komise již podniká kroky ohledně deseti právních předpisů EU, které při rozsáhlých konzultacích probíhajících od října do prosince 2012 označily malé a střední podniky i podnikatelské organizace jako největší zátěž. REFIT rovněž navazuje na akční program pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii a sleduje, zda jsou právní předpisy v členských státech prováděny způsobem, který pro podniky znamená skutečné ulehčení.

Edmund Stoiber vyzval Radu, aby následovala příkladu Komise, a zdůraznil, že zatímco Evropský parlament vytváří oddělení pro posuzování dopadů, Rada žádnou takovou kontrolu byrokracie nemá. Myslí-li to EU s bojem proti nadměrné administrativní zátěži vážně, je třeba to změnit. Dr. Stoiber dále ostře kritizoval členské státy, neboť některým z nich chybí snaha a řadu možností, jak snižovat administrativní zátěž, které jim nabízí EU, nevyužívají. To je třeba podle Edmunda Stoibera zlepšit a Komise i Parlament na to musí v rámci svých kontaktů s příslušnými zeměmi jasně poukázat.

Souvislosti:

Úsilí Komise o snížení regulační zátěže, včetně administrativní zátěže, jsou součástí její agendy inteligentní regulace. Inteligentní regulace usiluje o zajištění toho, aby občané i podniky využívali evropské právo co nejefektivnějším a nejúčelnějším způsobem. Komise je odhodlána posílit své různé nástroje inteligentní regulace (posouzení dopadů, hodnocení, konzultace se zúčastněnými stranami) a v prosinci 2012 zahájila Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), který vychází ze zkušeností získaných při hodnocení a snižování administrativní zátěže. Prostřednictvím programu REFIT útvary Komise mapují všechny právní předpisy EU a zjišťují při tom zátěž, nedostatky, neefektivní či neúčelná opatření a možnosti, jak je zjednodušit, zredukovat nebo zrušit. V rámci programu REFIT klade Komise zvláštní důraz na minimalizování regulační zátěže, zejména pro malé a střední podniky (včetně hodnocení dopadu na tyto podniky, deseti právních předpisů EU, které pro ně představují největší zátěž, srovnávacího přehledu výsledků a sítě zmocněnců malých a středních podniků).

Skupina na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže poskytuje Komisi poradenství v otázkách administrativní zátěže kladené na podniky. Skupina se skládá ze čtrnácti členů, z nichž sedm se ke skupině připojilo v letošním roce na základě veřejné výzvy k podávání kandidatur. V rámci svého nového mandátu ze dne 5. prosince 2012 bude skupina pokračovat ve své práci do 31. října 2014. Ve své práci se zaměří na snížení zátěže pro malé a střední podniky a jednání s členskými státy o účinném provádění opatření přijatých v rámci akčního programu pro snižování administrativní zátěže v EU, neboť výsledky se projeví až po úspěšné realizaci tohoto akčního programu. Skupina pravidelně vyzývá vlastníky malých podniků k diskuzi o problémech, s nimiž se setkávají v každodenním životě. Kromě toho si vyměňuje názory a zkušenosti související se snižováním zátěže s útvary Komise a komisaři, jmenovitě L. Andorem, M. Barnierem, D. Cioloşem, M. Geoghegan-Quinnovou, S. Kallasem, G. Oettingerem, J. Potočnikem a A. Šemetou.

Další informace:

MEMO/13/786: „Iniciativy Komise na snížení administrativní a regulační zátěže – Otázky a odpovědi“

MEMO/13/787: „Skupina na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže – Otázky a odpovědi“

Stránky Komise o inteligentní regulaci:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_cs.htm

Stránky skupiny na vysoké úrovni:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Sarah Collins (+32 22968076)


Side Bar