Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 септември 2013 г.

Председателят Барозу и Едмунд Щойбер призовават държавите членки да положат повече усилия за премахването на бюрократичните формалности пред МСП и за подобряването на ефективността на своите публични администрации

Днес председателят Барозу обсъди начините за стимулиране на растежа и за разкриване на работни места с групата на високо равнище относно административните тежести, чийто председател е д-р Едмунд Щойбер, бившият министър-председател на Бавария. Като намалява бюрократичните спънки на равнище ЕС, Комисията помага на предприятията, особено на малките предприятия, да съсредоточат ресурсите си в основните дейности, вместо да губят време и пари с излишни формалности. Освен това Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки за споделянето на най-добрите практики при прилагането на законодателството на ЕС, тъй като близо една трета от административните тежести за предприятията, свързани със законодателството на ЕС, произтичат от прилагането на национално равнище на изискванията на ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „През последните пет години Комисията предприе мерки за намаляване на административните формалности за предприятията в ЕС, които им позволяват да спестят до 32,3 милиарда евро годишно. Трябва да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира, че тези икономии действително облекчават предприятията. В началото на октомври Комисията ще представи следващите стъпки за адаптирането на европейското законодателство към преследваните цели и за намаляването на тежестта за предприятията, по-специално за МСП. Тези усилия са от съществено значение за възстановяването на Европа, за постигането на по-силен растеж и разкриването на повече работни места“.

Председателят на групата на високо равнище относно административните тежести, д-р Едмунд Щойбер, изрази задоволство от инициативата на Европейската комисия за намаляване на административната тежест и заяви: „Амбициозната цел от 25 % бе преизпълнена и намаляването достигна 26,1%, което е значителен успех. Благодарение на това впечатляващо постижение предприятията в Европа икономисват 32,3 милиарда евро от административната тежест. За бъдещето още по-важно обаче е, че се наблюдава промяна в подхода на Комисията, така че ефектът на всяко нейно предложение върху бюрокрацията може да бъде разгледан и взет предвид от нейните служби.

На днешната среща с групата на високо равнище председателят Барозу изтъкна успешното приключване на програмата за действие на ЕС за намаляване на административните тежести и благодари на групата за нейната помощ. Целта от 25 %-но намаление, заложена в програмата за действие, бе постигната и преизпълнена, след като към днешна дата Европейският парламент и Съветът са приели мерки на стойност 32,3 милиарда евро (26,1 %). Сред мерките са преминаването към изцяло електронна система за фактуриране на ДДС и намаляването на броя на предприятията, които трябва да предоставят данни за изготвяне на статистиката относно вътрешната търговия в ЕС. С последната инициатива, приета през юни тази година, допълнително се опростяват счетоводните правила за малките предприятия (с максимум 50 служители). Очаква се годишните икономии от това да са около 1,5 милиарда евро.

Председателят Барозу подчерта, че Комисията изпълнява дневния ред на интелигентното регулиране със своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), която започна през декември 2012 г. През последните шест месеца внимателно бе прегледано съществуващото законодателство на ЕС с цел да бъдат открити допълнителни възможности за опростяване, както и за намаляване на административната тежест, като особен акцент бе поставен върху намаляването на регулаторната тежест за МСП. Комисията вече предприема действия във връзка с 10-те най-обременителните законодателни акта на ЕС, установени от МСП и стопански организации в рамките на проведената от октомври до декември 2012 г. широка консултация. С програмата REFIT се предприемат също последващи действия по програмата за намаляване на административната тежест, като се проверява дали в държавите членки законодателството се прилага по начин, който носи действително облекчение за предприятията.

Г-н Щойбер призова Съвета да следва примера на Комисията, като подчерта, че докато Европейският парламент създава отдел за оценка на въздействието, Съветът не разполага с такава структура за проверка на бюрократичността. Ако ЕС има сериозни намерения да се бори с прекомерната административна тежест, това трябва да се промени. Освен това г-н Щойбер силно разкритикува държавите членки за това, че някои от тях са недостатъчно амбицирани и не използват многобройните възможности, предоставени от ЕС, за намаляване на административната тежест. Според г-н Щойбер в тази област е необходимо подобрение, като Комисията и Парламентът трябва ясно да изтъкват това в своите контакти със съответните държави членки.

Контекст:

Усилията на Комисията за намаляване на регулаторната тежест, включително на административната, са част от програмата ѝ за интелигентно регулиране. Интелигентното регулиране цели да гарантира, че европейското законодателство обслужва хората и предприятията по най-ефикасния и най-ефективния начин. Комисията се ангажира да засили различните си инструменти за интелигентно регулиране (оценки на въздействието, качествени прегледи, консултации със заинтересованите страни) и през декември 2012 г. даде началото на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), която се основава на опита, натрупан при оценяването и намаляване на административните тежести. В изпълнение на REFIT службите на Комисията анализираха съществуващото законодателство на ЕС, за да установят тежести, пропуски и неефективни или нерезултатни мерки, както и възможностите за тяхното опростяване, намаляване или отмяна. В рамките на REFIT Комисията поставя силен акцент върху свеждането до минимум на регулаторната тежест, по-специално за МСП (включително тест МСП, 10-те най-обременителни законодателни акта на ЕС за МСП, таблица с показатели за резултатите, мрежа от представители на МСП).

Групата на високо равнище относно административните тежести съветва Комисията относно административната тежест върху предприятията. Групата се състои от 14 членове, седем от които се присъединиха към нея тази година след публична покана за представяне на кандидатури. Съгласно новия ѝ мандат от 5 декември 2012 г. групата ще продължи работата си до 31 октомври 2014 г. Тя ще се съсредоточи върху намаляването на тежестта за МСП и върху последващите действия с държавите членки за ефективно изпълнение на мерките, приети в рамките на програмата за действие за намаляване на административната тежест в ЕС, тъй като ползите няма да се почувстват преди програмата за действие да се изпълнява успешно. Групата редовно кани собственици на малки предприятия, с които обсъжда предизвикателствата в тяхното ежедневие. Освен това тя обменя мнения и опит в областта на намаляването на тежестта с комисари и службите на Комисията, включително с комисарите Андор, Барние, Чолош, Гейгън-Куин, Калас, Йотингер, Поточник и Шемета.

За повече информация:

MEMO/13/786: „Инициативи на Комисията за премахването на бюрократичните формалности и намаляването на регулаторната тежест — въпроси и отговори“

MEMO/13/787: „Групата на високо равнище относно административната тежест — въпроси и отговори“

Посетете уебсайта на Комисията за интелигентно регулиране:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Посетете уебсайта на групата на високо равнище:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar