Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 september 2013

Kommissionen lanserar en ny innovationsindikator

Sverige, Tyskland, Irland och Luxemburg är de EU-länder som får ut mest av innovation, enligt en ny indikator som föreslås av Europeiska kommissionen. ”Indikatorn för innovationsresultat” mäter i vilken utsträckning idéer från innovativa sektorer lyckas nå ut på marknaden, skapa bättre arbetstillfällen och göra EU mer konkurrenskraftigt. Indikatorn utvecklades på begäran av EU:s ledare för benchmarking av nationell innovationspolitik, och visar att det fortfarande finns betydande skillnader mellan EU-länderna. EU som helhet klarar sig väl i en internationell jämförelse, även om unionen fortfarande ligger bakom några av de mest innovativa ekonomierna i världen (MEMO/13/782).

- Europeiska unionen måste ta fram fler stora idéer till framgångsrika produkter och tjänster för att bli ledande i den globala ekonomin, säger innovationskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Vi måste också överbrygga den oroande ”innovationsklyftan". Den föreslagna indikatorn kommer att hjälpa oss att mäta hur vi ligger till och lyfta fram områden där länderna måste vidta åtgärder.

Den föreslagna nya indikatorn visar på stora skillnader i innovationsresultat mellan EU-länderna (EU-genomsnittet sätts till 100 under 2010):

De bäst presterande länderna i EU rankas högt tack vare flera eller alla av följande faktorer: en ekonomi med en hög andel kunskapsintensiva sektorer, snabbväxande innovativa företag, höga nivåer när det gäller patentering och konkurrenskraftig export.

Det som är nytt med den föreslagna indikatorn är att den är inriktad på innovationsresultat. Därmed kompletterar den kommissionens resultatavla för forsknings- och innovationsunionen och dess sammanfattande innovationsindex (SII) (IP/13/270). Dessa bedömer medlemsstaternas och EU:s innovationsresultat i ett bredare perspektiv, på basis av så många som 24 innovationsindikatorer, inklusive inkommande resurser, uppgifter rörande processen och resultat.

Innovationsresultat är ett brett område som varierar från sektor till sektor. Den föreslagna indikatorn bygger på fyra komponenter som valts ut för deras politiska relevans.

  • Teknisk innovation mätt med hjälp av patent.

  • Sysselsättning i kunskapsintensiv verksamhet som procent av den totala sysselsättningen.

  • Konkurrenskraft för kunskapsintensiva varor och tjänster. Detta grundar sig på både bidraget av handelsbalansen för hög- och medelteknologiska produkter till den totala handelsbalansen och kunskapsintensiva tjänster som andel av den totala exporten av tjänster.

  • Sysselsättningen i snabbväxande företag i innovativa sektorer.

En jämförelse med några länder utanför EU visar att EU som helhet ligger bra till. Schweiz och Japan har ett tydligt övertag, men EU ligger mer eller mindre lika med USA i fråga om innovationsresultat.

Bakgrund

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla bygger på fem huvudindikatorer. En av dessa är att förbättra villkoren för forskning och utveckling (FoU), genom att öka de sammanlagda offentliga och privata investeringarna i FoU till 3 % av BNP. Som ett komplement till denna FoU-intesitetsindikator gav Europeiska rådet kommissionen mandat att utveckla en central innovationsindikator.

Kommissionens meddelande "Att mäta innovationsresultat i Europa: en ny indikator ”

Resulttatavla för forsknings- och innovationsunionen 2012.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Innovationsunionen www.ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020 www.ec.europa.eu/europe2020

Kontaktpersoner:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar