Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. septembra 2013

Evropska komisija uvaja nov kazalnik inovacij

Švedska, Nemčija, Irska in Luksemburg so države članice EU, ki najuspešneje izkoriščajo inovacije, kaže novi kazalnik, ki ga je predlagala Evropska komisija. Kazalnik rezultatov inovacij meri, v kolikšnem obsegu zamisli iz inovativnih sektorjev dosežejo trg, zagotavljajo boljša delovna mesta in dvigajo konkurenčnost Evrope. Kazalnik je bil pripravljen na zahtevo voditeljev EU za primerjavo nacionalnih inovacijskih politik ter kaže, da ostajajo precejšnje razlike med državami EU. EU kot celota na mednarodni ravni dosega dobre rezultate, še vedno pa zaostaja za nekaterimi najbolj inovativnimi gospodarstvi na svetu (MEMO/13/782).

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Evropska unija mora več odličnih zamisli pretvoriti v uspešne proizvode in storitve, da bo prevzela vodilni položaj v svetovnem gospodarstvu. Prav tako moramo odpraviti skrb zbujajočo vrzel na inovacijskem področju. S predlaganim kazalnikom bomo lažje izmerili dosežen napredek in opredelili področja, na katerih morajo države ukrepati.“

Predlagani novi kazalnik kaže obsežne rezultate inovacij v državah članicah EU (povprečje EU v letu 2010 je 100):

Najuspešnejše države v EU so take rezultate dosegle na podlagi naslednjih dejavnikov: gospodarstva z velikim deležem sektorjev, ki zahtevajo veliko znanja, hitrorastočih inovativnih podjetij, visoke stopnje patentiranja in konkurenčnega izvoza.

Novost predlaganega kazalnika je ta, da se osredotoča na rezultate inovacij. Dopolnjuje sistem kazalnikov uspešnosti za raziskave in inovacije (IUS), ki ga je pripravila Komisija, in sumarni inovacijski indeks (SII) (IP/13/270). Ta dva na podlagi širokega sklopa 24 kazalnikov inovativnosti, vključno z vložki, prenosi in rezultati, ocenjujeta uspešnost inovacij v državah članicah in v EU na splošno.

Rezultat inovacij je obsežen in se razlikuje od sektorja do sektorja. Predlagani kazalnik temelji na naslednjih štirih komponentah, ki so izbrane na podlagi njihovega pomena za politiko.

  • Tehnološke inovacije, ki se merijo s patenti.

  • Zaposlenost v dejavnostih, ki zahtevajo veliko znanja, kot odstotek celotne zaposlenosti.

  • Konkurenčnost izdelkov in storitev, ki zahtevajo veliko znanja. Ta komponenta temelji na prispevku trgovinske bilance proizvodov visoke in srednje tehnologije k skupni trgovinski bilanci ter na deležu storitev, ki temeljijo na znanju, v celotnem izvozu storitev.

  • Zaposlovanje v hitrorastočih podjetjih v inovativnih sektorjih.

Primerjava z nekaterimi državami, ki niso članice EU, je pokazala, da EU kot celota dosega dobre rezultate. Švica in Japonska sta sicer v precejšnji prednosti, EU pa je na področju rezultatov inovacij približno izenačena z Združenimi državami.

Ozadje

Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast temelji na petih glavnih kazalnikih. Eden od njih je izboljšati pogoje za raziskave in razvoj, da bi se s tem skupni delež javnih in zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj povečal na 3 % BDP. Evropski svet je Komisijo pooblastil, da razvije enoten kazalnik inovacij in tako dopolni ta kazalnik intenzivnosti raziskav in razvoja.

Sporočilo Komisije „Merjenje rezultatov inovacij v Evropi: novemu kazalniku naproti“

Sistem kazalnikov uspešnosti za raziskave in inovacije: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Unija inovacij www.ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar