Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. septembra 2013

Komisia prichádza s novým ukazovateľom inovácií

Podľa nového ukazovateľa navrhnutého Európskou komisiou sa inovácie najviac využívajú vo Švédsku, Nemecku, Írsku a Luxembursku. „Ukazovateľom inovačných výstupov“ sa meria rozsah, v akom sú nápady z inovačných sektorov schopné prenikať na trh, prinášať lepšie pracovné miesta a zvyšovať konkurencieschopnosť Európy. Ukazovateľ bol vyvinutý na žiadosť lídrov EÚ na porovnanie vnútroštátnych inovačných politík. Vďaka nemu vieme, že medzi krajinami EÚ ešte stále existujú značné rozdiely. EÚ ako celok si počína dobre v porovnaní s ostatnými krajinami, aj keď zaostáva za niektorými najinovačnejšími ekonomikami na svete (MEMO/13/782).

Komisárka pre výskum, inováciu a vedu, Máire Geogheganová-Quinnová, uviedla: „Aby sa Európska únia dostala do vedenia v svetovom hospodárstve, musí premieňať viac skvelých nápadov na úspešné výrobky a služby. Musíme odstrániť aj znepokojujúce rozdiely v úrovni inovácie. Navrhovaný ukazovateľ nám pomôže zistiť, ako na tom sme, a odhalí oblasti, v ktorých musia jednotlivé krajiny prijať opatrenia."

Podľa navrhovaného nového ukazovateľa existuje vo všetkých členských štátoch EÚ široká škála inovačných výstupov (s priemernou hodnotou EÚ za rok 2010 stanovenou na 100):

Tí, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v rámci EÚ, za to vďačia niektorým, prípadne všetkým z nasledujúcich faktorov: hospodárstvo s vysokým podielom sektorov intenzívne využívajúcich znalosti, rýchlo rastúce inovačné firmy, vysoká úroveň patentovania a konkurencieschopný vývoz.

Novou črtou navrhovaného ukazovateľa je jeho prednostné zameranie na inovačné výstupy. Tým dobre dopĺňa prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii (IUS) vypracovaný Komisiou a súhrnný index inovatívnosti (SII) (IP/13/270). Posudzuje sa v nich inovačná výkonnosť členských štátov a EÚ zo širšieho hľadiska, s porovnaním širokého spektra 24 ukazovateľov inovácií vrátane predpokladov, firemných činností a výstupov.

Výstupy inovácií sú veľmi rozdielne a líšia sa medzi jednotlivými sektormi. Navrhovaný ukazovateľ je založený na štyroch komponentoch vybraných pre ich politickú relevantnosť.

  • Technologické inovácie merané počtom patentov.

  • Zamestnanosť v oblasti znalostne intenzívnych činností ako percentuálny podiel celkovej zamestnanosti.

  • Konkurencieschopnosť znalostne intenzívnych výrobkov a služieb. Tá je založená tak na príspevku obchodnej bilancie vysoko náročných a stredne náročných technických produktov k celkovej obchodnej bilancii, ako aj na podiele znalostne intenzívnych služieb na celkovom vývoze služieb.

  • Zamestnanosť v rýchlo rastúcich firmách inovatívnych sektorov.

Porovnanie s niektorými krajinami nepatriacimi k EÚ ukazuje, že EÚ ako celok si vedie dobre. Švajčiarsko a Japonsko sú jasne na výkonnostnej špičke, ale v oblasti inovačných výstupov je EÚ viacmenej na rovnakej úrovni ako Spojené štáty.

Súvislosti

Stratégiu na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európa 2020 podporuje päť hlavných indikátorov. Jedným z nich je zlepšenie podmienok pre výskum a vývoj s cieľom zvýšiť úroveň kombinovaných verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP. Ako doplnok k tomuto ukazovateľu Európska rada poverila Komisiu vyvinutím jednotného ukazovateľa inovácií.

Oznámenie Komisie „Meranie výsledkov inovácie v Európe: na ceste k novému ukazovateľu“

Prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Inovácia v Únii www.ec.europa.eu/innovation-union

Európa 2020 www.ec.europa.eu/europe2020

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar