Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 september 2013

Commissie geeft startschot voor nieuwe innovatie-indicator

Zweden, Duitsland, Ierland en Luxemburg zijn de EU-lidstaten die maximaal profijt uit innovatie halen, zo blijkt volgens een nieuwe indicator die de Europese Commissie voorstelt. De "indicator voor innovatieresultaten" meet de mate waarin ideeën uit innovatieve sectoren in staat zijn om de markt te bereiken, waarbij betere banen worden gecreëerd en waardoor Europa concurrender wordt. De indicator is op verzoek van de Europese leiders ontwikkeld om nationaal innovatiebeleid te benchmarken, en laat zien dat er nog steeds aanzienlijke verschillen tussen de EU-landen bestaan. De EU als geheel presteert internationaal gezien goed, ook al blijft zij achter bij enkele van de meest innovatieve economieën in de rest van de wereld (MEMO/13/782).

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zei hierover: „Wil de Europese Unie toonaangevend zijn in de wereldeconomie, dan moet zij meer goede ideeën in succesvolle producten en diensten omzetten. Tevens moeten wij een zorgwekkende "innovatiekloof" dichten. Met behulp van de voorgestelde indicator kunnen wij onze prestaties meten en vaststellen op welke gebieden de landen actie moeten ondernemen.”

De voorgestelde nieuwe indicator laat zien dat de innovatieresultaten in de EU-lidstaten sterk uiteenlopen (EU-gemiddelde is 100 in 2010):

De best presterende landen in de EU hebben hun hoge plaats op de ranglijst te danken aan goede scores op meerdere van de of alle volgende punten: een economie met een hoog percentage kennisintensieve sectoren, snelgroeiende innoverende ondernemingen, grote aantallen octrooien en concurrerende uitvoer.

Nieuw aan de voorgestelde indicator is dat de innovatieresultaten centraal staan. Als zodanig vormt de indicator een aanvulling op het scorebord voor de Innovatie-Unie (Innovation Union Scoreboard – IUS) en de beknopte innovatie-index (Summary Innovation Index – SII) van de Commissie (IP/13/270). Hiermee worden de innovatieprestaties van de lidstaten en de EU in bredere zin beoordeeld aan de hand van een brede waaier van 24 innovatie-indicatoren, waaronder inputs, aantal verwerkte gegevens en resultaten.

Innovatieresultaten kennen vele facetten en verschillen van sector tot sector. De voorgestelde indicator is gebaseerd op vier componenten die zijn gekozen vanwege de relevantie ervan voor het beleid.

  • Technologische innovatie, die wordt gemeten aan de hand van octrooien.

  • Werkgelegenheid in kennisintensieve activiteiten als percentage van de totale werkgelegenheid.

  • Concurrentievermogen van kennisintensieve goederen en diensten. Deze component is gebaseerd op zowel de bijdrage van de handelsbalans van hightech- en mediumtech-producten aan de totale handelsbalans als de bijdrage van kennisintensieve diensten aan de totale uitvoer van diensten.

  • Werkgelegenheid in snelgroeiende ondernemingen in innovatieve sectoren.

Uit een vergelijking met een aantal niet-EU-landen blijkt dat de EU als geheel het goed doet. Zwitserland en Japan hebben een duidelijke voorsprong op het gebied van innovatieprestaties, maar de EU houdt min of meer gelijke tred met de Verenigde Staten wat innovatieresultaten betreft.

Achtergrond

De Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei is gebaseerd op vijf kernindicatoren. Een daarvan is de verbetering van de voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met als doel de gecombineerde publieke en private investeringen voor O&O op 3 % van het bbp te brengen. De Europese Raad heeft de Commissie gemachtigd om als aanvulling op deze O&O-intensiteitsindicator een geïntegreerde innovatie-indicator te ontwikkelen.

Mededeling van de Commissie: "Het meten van de innovatieresultaten in Europa: naar een nieuwe indicator"

Scorebord voor de Innovatie-Unie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Innovatie-Unie www.ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020-strategie www.ec.europa.eu/europe2020

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar