Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. septembrī

Komisija ievieš jaunu inovācijas rādītāju

Saskaņā ar jaunu Eiropas Komisijas ierosinātu rādītāju Zviedrija, Vācija, Īrija un Luksemburga ir ES dalībvalstis, kurās maksimāli izmanto inovāciju. “Rādītājs, kas novērtē inovācijas rezultātus” izsaka, cik lielā mērā inovatīvās nozarēs dzimušas idejas spēj nonākt tirgū, tādējādi radot labākas darba vietas un uzlabojot Eiropas konkurētspēju. Rādītājs, kas tika izstrādāts pēc ES valstu vadītāju pieprasījuma, lai varētu salīdzināt valstu politiku inovācijas jomā, parāda, ka joprojām starp minētajām valstīm pastāv lielas atšķirības. ES rādītāji kopumā ir labi pasaules mērogā, kaut arī tā joprojām atpaliek no pasaules visinovatīvākajām ekonomikām (MEMO/13/782).

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna: “Eiropas Savienībai, ja tā vēlas līderpozīcijas pasaules ekonomikā, vairāk ir jākonkretizē ģeniālas idejas noderīgos produktos un pakalpojumos. Mums arī jānovērš bažas raisoša “inovācijas plaisa”. Ierosinātais rādītājs palīdzēs novērtēt mūsu metodes un ļaus apzināt jomas, kurās valstīm ir jāveic pasākumi.”

Saskaņā ar jauno ierosināto rādītāju rezultāti inovācijas jomā būtiski variē starp ES dalībvalstīm (2010. gadā ES vidējais rādītājs bija 100):

Valstīm, kurām ir labākie rezultāti ES, tie ir tādi vairāku faktoru dēļ. Runa ir par ekonomikām, kur augstas zināšanu intensitātes sektoru īpatsvars ir augsts un strauji attīstās inovatīvi uzņēmumi, kur ir liels skaits reģistrētu patentu un konkurētspējīgs eksports.

Ierosināto rādītāju raksturo tas, ka tas ir centrēts uz inovācijas rezultātiem. Tas papildina Komisijas Inovācijas savienības rezultātu pārskatu un summāro inovācijas rādītāju (IP/13/270). Pēdējie minētie novērtē dalībvalstu ES inovācijas rādītājus plašākā nozīmē, izmantojot 24 inovācijas rādītājus, tostarp tādus kā ieguldītie resursi, rezultātu kvantitāte un galīgie rezultāti.

Inovācijas rezultāti ir daudzējādi un dažādās nozarēs atšķirīgi. Ierosinātā rādītāja pamatā ir četri komponenti, kas izraudzīti to politiskā nozīmīguma dēļ.

  • Tehnoloģiskā inovācija, kas novērtēta pēc patentiem.

  • Nodarbinātība augstas zināšanu intensitātes darbībās, procentos no kopējās nodarbinātības.

  • Augstas zināšanu intensitātes preču un pakalpojumu konkurētspēja. Lai to novērtētu, ņem vērā gan augsto tehnoloģiju un vidēja līmeņa tehnoloģiju produktu tirdzniecības bilances ieguldījumu kopējā tirdzniecības bilancē, gan augstas zināšanu intensitātes pakalpojumu īpatsvaru kopējā pakalpojumu eksportā.

  • Nodarbinātība inovatīvu nozaru strauji augošos uzņēmumos.

Salīdzinājums ar dažām ārpussavienības valstīm liecina, ka ES rādītāji kopumā ir labi. Šveice un Japāna ir nepārprotamas līderes, bet ES inovācijas rezultāti vairāk vai mazāk ir līdzvērtīgi Amerikas Savienotajām Valstu rezultātiem.

Vispārīga informācija

Gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei pieņemtās stratēģijas “Eiropa 2020” pamatā ir pieci pamatrādītāji. Vienam no tiem ir jāuzlabo pētniecības un izstrādes nosacījumi, un mērķis ir palielināt publisko un privāto pētniecības un izstrādes ieguldījumu līmeni līdz 3 % no IKP. Lai papildinātu šo pētniecības un izstrādes intensitātes rādītāju, Eiropadome pilnvaroja Komisiju izstrādāt vienotu inovācijas rādītāju.

Komisijas paziņojums "Measuring innovation output in Europe: towards a new indicator" (inovācijas rezultātu novērtēšana Eiropā: jauna rādītāja izstrāde)

Inovācijas savienības rezultātu pārskats:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Inovācijas Savienība www.ec.europa.eu/innovation-union

“Eiropa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tviterī: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar