Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 13 Meán Fómhair 2013

Seolann an Coimisiún táscaire nuálaíochta nua

Is iad an tSualainn, an Ghearmáin, Éire agus Lucsamburg na Ballstáit den AE is mó a shaothraíonn an nuálaíocht, de réir táscaire nua atá molta ag an gCoimisiún Eorpach. Leis an "Táscaire Torthaí Nuálaíochta", féachtar ar na smaointe as earnálacha nuálacha agus tomhaistear a mhéad is féidir dóibh an margadh a bhaint amach, poist níos fearr a chruthú ar an dóigh sin agus an Eoraip a dhéanamh níos iomaíche. Forbraíodh an táscaire nuair a d'iarr ceannairí de chuid an AE tagarmharcáil do bheartais nuálaíochta náisiúnta, agus léiríonn sé go bhfuil éagsúlachtaí móra fós ann idir thíortha an AE. Is maith mar a fheidhmíonn an AE ina iomláine i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan, cé go bhfuil sé fós taobh thiar de chuid de na geilleagair is nuálaí ar domhan (MEMO/13/782).

Is é a dúirt an Coimisinéir Máire Geoghegan-Quinn, atá freagrach as Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: Caithfidh an tAontas Eorpach níos mó sársmaointe a shaothrú agus táirgí agus seirbhísí rathúla a dhéanamh díobh chun bheith chun tosaigh i ngeilleagar an domhain. Chomh maith leis sin, caithfimid an 'deighilt nuálaíochta', ar cúis imní í, a dhúnadh. An táscaire atá molta, cuideoidh sé linn a thomhas conas atá ag éirí linn agus réimsí a aimsiú ina gcaithfidh tíortha beart a dhéanamh.

Léiríonn an táscaire nua atá molta go bhfuil éagsúlacht mhór sna leibhéil nuálaíochta i mBallstáit an AE (meán an AE socraithe ag 100 in 2010):

Tá ardfheidhmíocht na dtíortha is nuálaí san AE ag brath ar roinnt de na fachtóirí seo a leanas nó orthu uile: geilleagar ina bhfuil cuid mhór earnálacha dlútheolais, gnólachtaí nuálacha a bhfuil borradh fúthu agus leibhéil arda paitinnithe agus onnmhairí iomaíocha.

An ghné nua is suntasaí den táscaire atá molta go bhfuil sé dírithe ar thorthaí nuálaíochta. Ar an dóigh sin, is comhlánú é ar Scórchlár Feidhmíochta um Thaighde agus Nuálaíocht agus Innéacs Coimrithe Nuálaíochta an Choimisiúin (IP/13/270). Leis an dá uirlis sin déantar measúnú níos forleithne ar nuálaíocht sna Ballstáit agus san AE ar fad i dtaca le tacar leathan de 24 táscaire nuálaíochta, a bhfuil acmhainní, leibhéil gníomhaíochta agus torthaí ar a líon.

Is leathan an raon atá le torthaí na nuálaíochta, agus tá cineálacha éagsúla nuálaíochta ann i ngach earnáil. Tá an táscaire atá molta bunaithe ar cheithre chomhpháirt a roghnaíodh mar go raibh siad ábhartha do bheartais:

  • Nuálaíocht theicneolaíoch de réir líon paitinní.

  • Fostaíocht i ngníomhaíochtaí dlútheolais mar chéatadán den fhostaíocht iomlán.

  • Cumas iomaíochta earraí agus seirbhísí dlútheolais. Tá an chomhpháirt seo bunaithe ar chomhardú na trádála in earraí ardteicneolaíochta agus meánteicneolaíochta mar sciar de chomhardú foriomlán na trádála agus ar sheirbhísí dlútheolais mar sciar de na honnmhairí seirbhísí foriomlána.

  • Fostaíocht i ngnólachtaí a bhfuil borradh fúthu in earnálacha nuálacha.

Léiríonn comparáid le roinnt tíortha lasmuigh den AE go bhfuil ag éirí go maith leis an AE ina iomláine Is léir go bhfuil an Eilbhéis agus an tSeapáin chun tosaigh ó thaobh thorthaí na nuálaíochta de, ach tá an AE ar comhchéim, a bheag nó a mhór, leis na Stáit Aontaithe.

Cúlra

Tá cúig tháscaire ceannlíne ina dtaca ag an straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach. Ceann de na táscairí sin is ea dálaí a bhaineann le Taighde agus Forbairt a fheabhsú chun leibhéil na hinfheistíochta i dTaighde agus i bhForbairt sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon a ardú go dtí 3% den OTI. Chun an táscaire dlúis Taighde agus Forbartha sin a chomhlánú, thug an Chomhairle Eorpach sainordú don Choimisiún táscaire nuálaíochta aonair a fhorbairt.

An Teachtaireacht ón gCoimisiún "Torthaí nuálaíochta san Eoraip a thomhas: i dtreo táscaire nua"

Scórchlár Feidhmíochta um Thaighde agus Nuálaíocht:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

An tAontas Nuálaíochta www.ec.europa.eu/innovation-union

Eoraip 2020 www.ec.europa.eu/europe2020

Teagmháil:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar