Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.9.2013

Komissio lanseeraa uuden innovaatioindikaattorin

Euroopan komissio ehdottaa uuden innovaatioindikaattorin käyttöönottoa. Kyseinen indikaattori osoittaa, että Ruotsi, Saksa, Irlanti ja Luxemburg ovat ne EU:n jäsenvaltiot, jotka ovat onnistuneet innovoinnissa parhaiten. Tällä innovaatiotuotosta mittaavalla indikaattorilla arvioidaan, missä määrin innovatiivisilta aloilta peräisin olevat ideat pääsevät markkinoille, synnyttävät sen myötä parempia työpaikkoja ja parantavat Euroopan kilpailukykyä. Indikaattori kehitettiin EU:n johtajien pyynnöstä kansallisen innovaatiopolitiikan vertailuarvoksi, ja se osoittaa, että EU-maiden kesken on edelleen huomattavia eroja. Kokonaisuutena katsottuna EU menestyy hyvin kansainvälisessä vertailussa, vaikka kaikkein innovatiivisimmat taloudet ovatkin maailmanlaajuisesti sen edellä (MEMO/13/782).

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan Euroopan unionin on saatava hyvät ideat yhä suuremmassa määrin muutettua menestyksekkäiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotta EU voisi olla maailmanlaajuisen talouden kärjessä. ”Meidän on myös kurottava umpeen huolta aiheuttava innovaatiokuilu. Ehdotetun indikaattorin avulla pystymme mittaamaan onnistumistamme ja kiinnittämään huomiota aloihin, joilla mailta edellytetään toimia”, komissaari totesi.

Ehdotettu uusi indikaattori osoittaa, että innovaatiotuotoksessa on suurta vaihtelua EU:n jäsenvaltioiden välillä (EU:n keskiarvoksi on määritelty 100 vuonna 2010):

Parhaiten EU:ssa menestyvät maat saavat kiittää sijoituksestaan sitä, että ne menestyvät hyvin seuraavissa seikoissa: talous, jossa tietointensiivisten alojen osuus on huomattava ja jossa on nopeasti kasvavia innovatiivisia yrityksiä, paljon patentteja ja kilpailukykyinen vientiala.

Ehdotetussa indikaattorissa uutuutena on se, että siinä keskitytään innovaatiotuotokseen. Näin sillä täydennetään komission laatimaa innovaatiounionin tulostaulua (IUS) ja siihen sisältyvää innovaatiotoiminnan kokoomaindeksia (SII) (IP/13/270). Niillä arvioidaan jäsenvaltioiden ja koko EU:n innovaatiosuorituskykyä käyttäen perusteena laajaa, 24 indikaattorista koostuvaa innovaatioindikaattoreiden joukkoa, mukaan lukien panokset (inputs), prosessivaikutukset (throughputs) ja tuotokset (outputs).

Innovaatiotuotokset ovat moninaisia ja vaihtelevat alalta toiselle. Ehdotettu indikaattori perustuu neljään osatekijään, jotka on valittu, koska ne ovat politiikan kannalta merkityksellisiä.

  • Teknologinen innovaatio patenteilla mitattuna.

  • Työllisyys tietointensiivisen toiminnan alalla prosenttiosuutena kokonaistyöllisyydestä.

  • Kilpailukyky tietointensiivisten tavaroiden ja palveluiden alalla. Tässä on perustana sekä huipputeknologian ja keskitason teknologian tuotteiden myönteinen vaikutus kokonaiskauppataseeseen sekä tietointensiiviset palvelut osuutena kaikesta palveluviennistä.

  • Työllisyys innovatiivisten alojen nopeasti kasvavissa yrityksissä.

Kun EU:ta verrataan joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin, voidaan todeta, että EU menestyy kokonaisuutena hyvin. Sveitsi ja Japani menestyvät selkeästi parhaiten suorituskyvyssä, mutta EU on melko tasoissa Yhdysvaltojen kanssa innovaatiotuotoksessa.

Tausta

Älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tukena on viisi pääindikaattoria. Yhtenä tavoitteena on parantaa tutkimuksen ja kehityksen (T&K) edellytyksiä pyrkien nostamaan T&K:n alalla julkisten ja yksityisten investointien yhteenlaskettu osuus 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämän T&K:n alan intensiteetti-indikaattorin täydentämiseksi Eurooppa-neuvosto on antanut komissiolle tehtäväksi luoda yhdistetty innovaatioindikaattori.

Komission tiedonanto ”Innovaatiotuotoksen mittaaminen Euroopassa: kohti uutta indikaattoria”

Innovaatiounionin tulostaulu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Innovaatiounioni www.ec.europa.eu/innovation-union

Eurooppa 2020 -strategia www.ec.europa.eu/europe2020

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar