Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. september 2013

Komisjon esitas uue innovatsiooninäitaja

Euroopa Komisjoni esitatud uue näitaja alusel on innovatsiooni alal ELis kõige edukamad Rootsi, Saksamaa, Iirimaa ja Luksemburg. Innovatsiooni tulemuste näitaja mõõdab seda, mil määral jõuavad innovaatilistest sektoritest pärit ideed turule, loovad paremaid töökohti ja suurendavad Euroopa konkurentsivõimet. Näitaja töötati välja ELi juhtide palvel riikide innovatsioonipoliitika võrdlemiseks ning see näitab, et ELi liikmesriikide vahel on endiselt suuri erinevusi. EL tervikuna on rahvusvahelises võrdluses edukas, kuigi maailma kõige innovaatilisemad riigid on EList eespool (MEMO/13/782).

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Euroopa Liit peab muutma rohkem häid ideid edukateks toodeteks ja teenusteks, et hõivata innovatsiooni alal maailmas juhtiv koht. Samuti peame kaotama murettekitava innovatsioonilõhe. Kavandatud näitaja aitab mõõta, kuidas meil innovatsioonivaldkonnas läheb, ja teha kindlaks valdkonnad, kus riikidel on vaja võtta meetmeid.”

Uus näitaja osutab, et innovatsiooni tulemused on liikmesriigiti väga erinevad (ELi keskmiseks aastal 2010 on määratud 100):

Tipptaseme riigid saavutasid kõrge koha tänu sellele, et neil on majandus, kus on suur osakaal teadmismahukatel sektoritel ja kiiresti kasvavatel innovaatilistel ettevõtetel, palju patente ning konkurentsivõimeline eksport.

Esitatud näitaja on uudne, kuna see keskendub innovatsiooni tulemustele. Sellisena täiendab näitaja komisjoni koostatud innovatsiooniliidu tulemustabelit ja selle koondindeksit (IP/13/270). Tulemustabelis hinnatakse liikmesriikide ja ELi innovatsioonitulemusi 24 innovatsiooninäitajaga, mis kajastavad sisendeid, tootlikkust ja väljundeid.

Innovatsiooni tulemused on laiahaardelised ning sektoriti erinevad. Kavandatud näitaja põhineb neljal komponendil, mis on välja valitud nende poliitilise olulisuse järgi.

  • Tehnoloogiaalane innovatsioon, mõõdetakse patentide alusel.

  • Tööhõive teadmismahukates valdkondades, mõõdetakse protsendina kogu tööhõivest.

  • Teadmismahukate toodete ja teenuste konkurentsivõime. Selles võetakse arvesse kesk- ja kõrgtehnoloogiliste toodete osakaalu kaubandusbilansis ning teadmismahukate teenuste osakaalu kogu teenuste ekspordis.

  • Tööhõive innovaatiliste sektorite kiire kasvuga ettevõtetes.

Võrdlus välisriikidega näitab, et ELil tervikuna läheb hästi. Šveitsil ja Jaapanil on selgelt kõige paremad tulemused, kuid Ameerika Ühendriikidega on EL innovatsiooni tulemuste poolest enam-vähem võrdne.

Taustteave

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia aluseks on viis peamist ülesannet ja näitajat. Üks neist on parandada teadus- ja arendustegevuse tingimusi ning tõsta avaliku ja erasektori investeeringute kogutase selles valdkonnas 3 %-ni SKPst. Euroopa Ülemkogu andis komisjonile ülesande töötada lisaks teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse näitajale välja ühtne innovatsiooninäitaja.

Komisjoni teatis “Innovatsiooni tulemuste mõõtmine Euroopas: uus näitaja"

Innovatsiooniliidu tulemustabel: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Innovatsiooniliit www.ec.europa.eu/innovation-union

strateegia „Euroopa 2020” www.ec.europa.eu/europe2020

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar