Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. září 2013

Komise zavádí nový ukazatel inovací

Švédsko, Německo, Irsko a Lucembursko jsou dle nového ukazatele navrženého Evropskou komisí členskými státy EU nejvíce využívajícími inovace. „Ukazatel inovačních výsledků“ udává míru, v jaké jsou myšlenky z inovativních odvětví schopny dosáhnout tržního využití, a vytvářet tak lepší pracovní místa a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy. Tento ukazatel byl vyvinut na žádost vedoucích představitelů EU k porovnávání vnitrostátních inovačních politik a ukazuje, že mezi zeměmi EU přetrvávají významné rozdíly. EU jako celek v mezinárodním srovnání obstojí, i když za některými celosvětově nejinovativnějšími ekonomikami zaostává (MEMO/13/782).

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Má-li být Evropská unie vedoucím hráčem světové ekonomiky, potřebuje lépe proměňovat velké myšlenky v úspěšné výrobky a služby. Musíme rovněž překlenout znepokojující ,inovační propast‘. Navrhovaný ukazatel nám pomůže zjistit, jak si stojíme, a určí oblasti, v nichž musí jednotlivé země přijmout příslušná opatření.“

Navrhovaný nový ukazatel ukazuje široké rozmezí inovačních výsledků mezi jednotlivými členskými státy EU (průměr EU stanoven na 100 v roce 2010):

Nejúspěšnější země v EU vděčí za své výsledky důrazu na tyto faktory či jejich část: hospodářství s vysokým podílem znalostních odvětví, rychle rostoucí inovativní společnosti, vysoká úroveň patentování a konkurenceschopný vývoz.

Novinkou navrhovaného ukazatele je, že se zaměřuje na inovační výsledky. Jako takový doplňuje srovnávací přehled Unie inovací a souhrnný index inovací vypracované Komisí (IP/13/270). Ty posuzují inovační výkonnost členských států a EU v širším měřítku, na základě širokého souboru 24 inovačních ukazatelů, včetně vstupů, výkonnosti a výstupů.

Inovační výsledky jsou široký pojem a liší se odvětví od odvětví. Navrhovaný ukazatel je založen na čtyřech prvcích zvolených pro svůj politický význam:

  • míře technologické inovace měřené pomocí patentů,

  • zaměstnanosti ve znalostních oborech vyjádřené jako procentní podíl všech zaměstnaných osob,

  • konkurenceschopnosti zboží a služeb vyžadujících vysokou úroveň znalostí. Ta vychází z příspěvku obchodní bilance vysoce a středně vyspělých technologických výrobků k celkové obchodní bilancipodílu služeb vyžadujících vysokou úroveň znalostí na celkovém vývozu služeb,

  • zaměstnanosti v rychle rostoucích společnostech v inovačních odvětvích.

Srovnání s některými nečlenskými zeměmi ukazuje, že EU jako celek si vede dobře. Švýcarsko a Japonsko mají jasně nejvyšší výkonnost, ale EU má zhruba stejné inovační výsledky jako Spojené státy.

Souvislosti

Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění se opírá o pět hlavních ukazatelů. Jedním z nich je zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj s cílem zvýšit objem veřejných a soukromých investic do výzkumu a vývoje na 3 % HDP. Pro doplnění tohoto ukazatele intenzity výzkumu a vývoje pověřila Evropská rada Komisi vyvinutím jednotného ukazatele inovací.

Sdělení Komise „Hodnocení výsledků v oblasti inovací v Evropě: na cestě k novému ukazateli“

Srovnávací přehled Unie inovací: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Unie inovací: www.ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar