Navigation path

Left navigation

Additional tools

Комисията въвежда нов показател за иновациите

European Commission - IP/13/831   13/09/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL RO GA HR

европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 септември 2013 г.

Комисията въвежда нов показател за иновациите

По данни от нов показател, предложен от Европейската комисия, Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите. С показателя за резултатите от иновациите се измерва до каква степен иновативните идеи успяват да достигнат пазара, осигурявайки по-добри работни места и допринасяйки за конкурентоспособността на Европа. Показателят бе разработен по искане на европейските лидери с цел извършване на оценка на националните политики в областта на иновациите, а резултатите показват, че между страните от ЕС все още съществуват значителни различия в тази област. Показателите на Съюза като цяло са добри в международен план, въпреки че той все още изостава от най-иновативните икономики в света (MEMO/13/782).

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Европейският съюз трябва да превръща повече блестящи идеи в успешни продукти и услуги, за да заеме водещо място в световната икономика. Освен това трябва да сложим край на обезпокоителното „разделение в сферата на иновациите“. Предложеният показател ще ни помогне да оценяваме резултатите и да откриваме области, в които са нужни действия на страните членки.“

Според новия показател резултатите в областта на иновациите варират значително между страните от ЕС (средната стойност за Съюза за 2010 г. е определена на 100)

Страните начело в класацията дължат своите позиции на добрите си резултати по няколко или по всички от следните показатели: икономика с висок дял на високотехнологични сектори, бързоразвиващите се иновативни предприятия, голям брой регистрирани патенти и конкурентен износ.

Новото в предложения показател е, че той е насочен към резултатите от иновациите. Така той допълва сравнителния анализ на иновациите в Съюза на Комисията и обобщения индекс на иновациите (IP/13/270). Последните оценяват постиженията на страните членки и на ЕС в областта на иновациите в по-широк смисъл с помощта на 24 показателя за иновациите, включващи вложените ресурси, произведените количества и крайните резултати.

Резултатите в областта на иновациите са разнообразни и се различават в отделните сектори. Предложеният индикатор се базира на четири компонента, подбрани на базата на своето значение за политиката.

  • Технологични иновации – измервани от броя патенти.

  • Заетост в наукоемките отрасли като процент от общата заетост.

  • Конкурентоспособност на високотехнологични стоки и услуги. Този компонент се базира на приноса на търговския баланс на високотехнологични и среднотехнологични продукти в общия търговски баланс и на дела на високотехнологичните услуги от общия износ на услуги.

  • Заетост в бързоразвиващи се предприятия в иновативни сектори.

Сравнение с някои страни извън ЕС показва, че Съюзът като цяло се справя добре. Швейцария и Япония безспорно са начело в класацията, но резултатите на ЕС в областта на иновациите са почти равни на резултатите на САЩ.

Контекст

Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж се основава на пет водещи показателя. Един от тях е подобряване на условията за научноизследователска и развойна дейност с цел повишаване на общото равнище на публичните и частните инвестиции в тази област до 3 % от БВП. В допълнение на този показател Европейският съвет даде мандат на Комисията да разработи единен показател за иновации.

Съобщение на Комисията „Нов показател за измерване на резултатите от иновациите в Европа“

Сравнителен анализ на иновациите в Съюза: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Съюз за иновации www.ec.europa.eu/innovation-union

„Европа 2020“ http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website