Navigation path

Left navigation

Additional tools

европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 септември 2013 г.

Комисията въвежда нов показател за иновациите

По данни от нов показател, предложен от Европейската комисия, Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите. С показателя за резултатите от иновациите се измерва до каква степен иновативните идеи успяват да достигнат пазара, осигурявайки по-добри работни места и допринасяйки за конкурентоспособността на Европа. Показателят бе разработен по искане на европейските лидери с цел извършване на оценка на националните политики в областта на иновациите, а резултатите показват, че между страните от ЕС все още съществуват значителни различия в тази област. Показателите на Съюза като цяло са добри в международен план, въпреки че той все още изостава от най-иновативните икономики в света (MEMO/13/782).

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Европейският съюз трябва да превръща повече блестящи идеи в успешни продукти и услуги, за да заеме водещо място в световната икономика. Освен това трябва да сложим край на обезпокоителното „разделение в сферата на иновациите“. Предложеният показател ще ни помогне да оценяваме резултатите и да откриваме области, в които са нужни действия на страните членки.“

Според новия показател резултатите в областта на иновациите варират значително между страните от ЕС (средната стойност за Съюза за 2010 г. е определена на 100)

Страните начело в класацията дължат своите позиции на добрите си резултати по няколко или по всички от следните показатели: икономика с висок дял на високотехнологични сектори, бързоразвиващите се иновативни предприятия, голям брой регистрирани патенти и конкурентен износ.

Новото в предложения показател е, че той е насочен към резултатите от иновациите. Така той допълва сравнителния анализ на иновациите в Съюза на Комисията и обобщения индекс на иновациите (IP/13/270). Последните оценяват постиженията на страните членки и на ЕС в областта на иновациите в по-широк смисъл с помощта на 24 показателя за иновациите, включващи вложените ресурси, произведените количества и крайните резултати.

Резултатите в областта на иновациите са разнообразни и се различават в отделните сектори. Предложеният индикатор се базира на четири компонента, подбрани на базата на своето значение за политиката.

  • Технологични иновации – измервани от броя патенти.

  • Заетост в наукоемките отрасли като процент от общата заетост.

  • Конкурентоспособност на високотехнологични стоки и услуги. Този компонент се базира на приноса на търговския баланс на високотехнологични и среднотехнологични продукти в общия търговски баланс и на дела на високотехнологичните услуги от общия износ на услуги.

  • Заетост в бързоразвиващи се предприятия в иновативни сектори.

Сравнение с някои страни извън ЕС показва, че Съюзът като цяло се справя добре. Швейцария и Япония безспорно са начело в класацията, но резултатите на ЕС в областта на иновациите са почти равни на резултатите на САЩ.

Контекст

Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж се основава на пет водещи показателя. Един от тях е подобряване на условията за научноизследователска и развойна дейност с цел повишаване на общото равнище на публичните и частните инвестиции в тази област до 3 % от БВП. В допълнение на този показател Европейският съвет даде мандат на Комисията да разработи единен показател за иновации.

Съобщение на Комисията „Нов показател за измерване на резултатите от иновациите в Европа“

Сравнителен анализ на иновациите в Съюза: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Съюз за иновации www.ec.europa.eu/innovation-union

„Европа 2020“ http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar