Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 september 2013

Kommissionen föreslår stora förbättringar av den inre telekommarknaden

  • Roamingfria mobilabonnemang som gäller i hela EU

  • Enklare regler ska hjälpa operatörerna att investera mer och expandera över gränserna

  • För första gången införs ett EU-omfattande skydd för nätneutralitet

  • Extraavgifter för internationella telefonsamtal inom EU avskaffas

Europeiska kommissionen antog i dag sin mest ambitiösa plan någonsin under 26 års reformer av telekommarknaden. I sitt tal om tillståndet i unionen 2013 lanserade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso lagstiftningspaketet Uppkopplad kontinent. När det antas kommer det att leda till sänkta konsumentavgifter, minskad byråkrati för företag och en rad nya rättigheter för både användare och tjänsteleverantörer. Detta skulle göra att Europa på nytt kan bli världsledande på det digitala området.

Nya konkreta åtgärder för en inre telekommarknad i EU är avgörande för Europas strategiska intressen och ekonomiska utveckling. Både för telekombranschen själv och för allmänheten som är trött på att inte ha fullständig och rättvis tillgång till internet och mobila tjänster, säger José Manuel Barroso.

Den lagstiftning vi föreslår i dag är goda nyheter för mobiltelefonins och internets framtid i Europa, säger vice ordförande Neelie Kroes som är kommissionär för den digitala agendan och ansvarar för paketet. EU-kommissionen säger nej till roamingavgifter, ja till nätneutralitet, ja till investeringar och ja till nya jobb. Att få ordning på telekomsektorn handlar inte bara om just den sektorn, utan om att stödja en hållbar utveckling i alla sektorer. Telekomsektorn utgör bara 9 % av Europas digitala ekonomi, eftersom alla sektorer i allt högre grad är beroende av digital uppkoppling för att vara globalt konkurrenskraftiga och kunna tillhandahålla tjänster.

EU har drivit igenom flera reformer som har bidragit till att förändra hur telekomtjänster levereras inom EU, men sektorns verksamhet är fortfarande i stort sett uppdelad på 28 nationella marknader. Det finns inget telekomföretag som verkar i hela EU, och priser och regler skiljer sig åt för både operatörer och kunder.

För att lösa dessa problem innehåller dagens paket följande huvudpunkter:

EU:s regler för teleoperatörer förenklas

Ett enda tillstånd för verksamhet i alla 28 medlemsländerna (i stället för 28 tillstånd), en hög tröskel i rättsligt hänseende för att reglera delmarknader inom telekom (som bör leda till ett minskat antal reglerade marknader) och fortsatt harmonisering av hur operatörer kan hyra tillträde till nät som ägs av andra företag för att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster.

Roamingavgifter ska bort från marknaden

Avgifter för inkommande samtal vid resor inom EU förbjuds från och med den 1 juli 2014. Företagen måste välja antingen 1) att erbjuda telefonabonnemang som gäller överallt i EU och vars pris avgörs av konkurrensen i unionen, eller 2) att tillåta sina kunder att "koppla från", dvs. välja en annan roamingleverantör som erbjuder lägre taxor (utan att man ska behöva köpa ett nytt SIM-kort). Detta bygger på 2012 års roamingförordning som innebär att operatörerna måste sänka sina grossistpriser för data med 67 % i juli 2014.

Inga extraavgifter för internationella samtal inom EU

I nuläget tar operatörerna vanligen ut extraavgifter för både fasta och mobila samtal från en konsuments hemland till andra EU-länder. Dagens förslag innebär att företagen inte får ta ut mer för ett fast samtal inom EU än de gör för ett fjärrsamtal inom ett land. Mobilsamtal inom EU får inte kosta mer än 0,19 euro per minut (plus moms). Vid prissättningen kan företagen ta ut objektivt berättigade kostnader, men godtyckliga profiter från samtal inom EU får inte förekomma.

Skydd för öppet internet (nätneutralitet)

Blockering eller strypning av internetinnehåll ska förbjudas för att ge användarna öppen tillgång till hela internet oberoende av internetabonnemangets kostnad eller hastighet. Företagen får fortsätta att erbjuda specialtjänster med garanterad servicekvalitet (som bredbands-tv, beställvideo och appar inklusive medicinsk avbildning med hög upplösning, virtuella operationssalar och företagskritiska dataintensiva molnapplikationer) så länge detta inte påverkar de näthastigheter som utlovats till andra kunder. Konsumenterna ska ha rätt att kontrollera om de får de hastigheter de betalar för och att bryta avtal som inte håller vad de lovar.

Nya konsumenträttigheter som är enhetliga i hela EU

Nya rättigheter är att avtal ska vara enkelt och tydligt skrivna och ha mer jämförbar information, ökad möjlighet att byta leverantör eller avtal, rätt att sluta 12-månadersavtal om man inte vill ha ett längre avtal, rätt att bryta avtal som inte ger utlovade hastigheter och rätt att få e-brev vidarebefordrade till en ny e-postadress efter byte av internetleverantör.

Samordnad tilldelning av radiospektrum

Detta ska ge allmänheten ökad tillgång till fjärde generationens mobiltelefoni och wifi. Mobiloperatörerna kommer att kunna utarbeta effektivare och gränsöverskridande investeringsplaner, tack vare bättre samordning av tidsramar, varaktighet och andra villkor för tilldelning av radiospektrum. Medlemsstaterna ska behålla beslutsrätten och intäkterna från mobiloperatörernas avgifter, samtidigt som de verkar inom en mer sammanhållen ram. Denna ram kommer också att ge en större marknad för avancerad telekomutrustning.

Ökad säkerhet för investerare

Rekommendationen om kostnadsberäkning och icke-diskriminering är paketets andra del, som kompletterar den föreslagna förordningen och är intimt sammankopplad med den. Rekommendationens syfte är att öka säkerheten för investerare, höja deras investeringsnivåer och minska skillnaderna mellan regleringsmyndigheter. Detta innebär 1) fortsatt harmonisering och stabilisering av kostnader som etablerade operatörer får ta ut för att ge andra tillträde till deras befintliga kopparnät, och 2) att man ser till att tillträdessökande verkligen har ett likvärdigt tillträde till näten. Om sådana konkurrensvillkor och icke-diskriminering garanteras kommer priserna i grossistledet för tillträde till nästa generations bredband att avgöras av marknaden och inte av regleringsmyndigheterna, vilket innebär mindre byråkrati för operatörerna.

Länkar

Meddelande om bakgrunden för den inre telekommarknaden och dess betydelse

MEMO/13/779 Kommissionen antar lagförslag för en Uppkopplad kontinent

Webbplats: Connected Continent: a single telecom market for growth & jobs

Hashtaggar: #ConnectedContinent, #roaming

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontakt

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar