Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 11. septembra 2013

Komisia navrhuje zásadný krok vpred k jednotnému telekomunikačnému trhu

  • Mobilné paušály v rámci celej EÚ bez poplatkov za roaming;

  • Jednoduchšie pravidlá s cieľom pomôcť spoločnostiam viac investovať a rozširovať sa za hranice;

  • Prvýkrát v histórii celoeurópska ochrana neutrality siete;

  • Zrušenie príplatkov za medzinárodné hovory v rámci Európy

Európska komisia dnes prijala svoj najambicióznejší plán reformy telekomunikačného trhu za posledných 26 rokov. Predseda Komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave o stave Únie v roku 2013 predstavil legislatívny balík „prepojený kontinent“, ktorý by, pokiaľ sa prijme, výrazne znížil spotrebiteľské poplatky, zjednodušil byrokraciu, ktorej čelia spoločnosti, a poskytol by mnoho nových práv pre používateľov a poskytovateľov služieb. Európa by sa tak opäť mohla vyšplhať do popredia svetového rebríčka digitálnych technológií.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Ďalší významný pokrok k európskemu jednotnému telekomunikačnému trhu je kľúčový pre európske strategické záujmy a hospodársky pokrok. Pre samotný telekomunikačný sektor a aj pre občanov, ktorí sú frustrovaní tým, že nemajú úplný a spravodlivý prístup k internetu a mobilným službám.“

Podpredsedníčka Neelie Kroesová, komisárka pre digitálnu agendu zodpovedná za tento balík, povedala: „Právne predpisy, ktoré boli dnes navrhnuté, sú výbornou správou pre budúcnosť mobilnej komunikácie a internetu v Európe. Európska komisia je proti príplatkom za roaming, je za neutralitu, za investície, za vytváranie nových pracovných miest. Úprava telekomunikačného sektora už nie je iba záležitosťou tohto jedného odvetvia. Ide aj o podporu udržateľného rozvoja všetkých odvetví.“ Telekomunikácie tvoria 9 % európskeho digitálneho hospodárstva, pretože od prepojenosti sú čím ďalej tým viac závislé všetky odvetvia, ak chcú byť celosvetovo konkurencieschopné a poskytovať služby na celosvetovom trhu.

Európska únia už uskutočnila niekoľko reforiem, vďaka ktorým sa zmenil spôsob poskytovania telekomunikačných služieb v Únii. Toto odvetvie však naďalej z veľkej časti funguje na báze 28 vnútroštátnych trhov. Žiadna telekomunikačná spoločnosť neposkytuje služby v celej EÚ a operátori aj spotrebitelia čelia rôznym cenám a pravidlám.

Hlavnými prvkami dnešného balíka, ktoré majú tieto problémy riešiť, sú:

Zjednodušenie pravidiel EÚ pre telekomunikačných operátorov

Jednotné oprávnenie na poskytovanie služieb vo všetkých 28 členských štátoch (namiesto 28 oprávnení), náročné zákonné obmedzenie regulácie čiastkových telekomunikačných trhov (ktoré by malo viesť k znižovaniu počtu regulovaných trhov) a ďalšia harmonizácia spôsobov, ktorými si operátori môžu prenajať prístup k sieťam, ktoré vlastnia iné spoločnosti, aby tak mohli poskytovať konkurenčné služby.

Zrušenie príplatkov za roaming

Poplatky za prichádzajúce hovory počas cestovania po EÚ budú od 1. júla 2014 zakázané. Spoločnosti budú mať dve možnosti: buď ponúknu paušály platné v celej Európskej únii („v cudzine ako doma“), ktorých cena bude závisieť od domácej konkurencie, alebo svojim zákazníkom umožnia „rozdeliť“ využívané služby a vybrať si pre roamingové služby iného operátora, ktorý ponúka lacnejšie tarify (bez toho, aby si museli kupovať novú SIM kartu). Vychádza sa tu z nariadenia o roamingu z roku 2012, podľa ktorého musia operátori znížiť veľkoobchodné ceny dát o 67 % do júla 2014.

Koniec príplatkov za medzinárodné hovory v rámci Európy

Spoločnosti dnes väčšinou účtujú príplatky za volanie z pevnej linky aj mobilu z domácej siete spotrebiteľa do iných krajín EÚ. Dnešný návrh by priniesol zmenu: spoločnosti nebudú môcť účtovať za hovor z pevnej linky v rámci EÚ viac ako za medzimestský hovor v domácej sieti. Hovory v rámci celej EÚ z mobilného telefónu by nemali byť drahšie ako 0,19 EUR za minútu (plus DPH). Spoločnosti stanovia také ceny, aby si pokryli objektívne oprávnené náklady, ale odbúrajú arbitrárny zisk z hovorov v rámci EÚ.

Právna ochrana otvoreného internetu (neutralita siete)

Blokovanie a obmedzovanie internetového obsahu bude zakázané a používatelia tak budú mať prístup k úplnému a otvorenému internetu bez ohľadu na cenu či rýchlosť svojich predplatených internetových služieb. Spoločnosti budú môcť aj naďalej poskytovať „špecializované služby“ so zaručenou kvalitou (ako napr. televízia cez internet IPTV, služba videa na vyžiadanie, aplikácie ako napr. zobrazovanie s vysokým rozlíšením v medicíne alebo virtuálne operačné sály a cloud aplikácie s intenzívnym využívaním údajov kritických z hľadiska prevádzky podnikov), pokiaľ to nebude na úkor rýchlosti internetu, ku ktorej sa zaviazali ostatným zákazníkom. Spotrebitelia by mali právo kontrolovať, či je rýchlosť internetu taká, za akú platia, a odstúpiť od zmluvy, ak nebudú záväzky splnené.

Nové práva pre spotrebiteľov a úplná harmonizácia týchto práv v celej EÚ

Nové práva, ako napr. právo na ľahko zrozumiteľnú zmluvu s lepšie porovnateľnými informáciami, rozšírené právo zmeniť poskytovateľa či zmluvu, právo na zmluvu iba na 12 mesiacov, ak si zákazník neželá zmluvu na dlhšiu dobu, právo odstúpiť od zmluvy, ak zákazník nedostáva sľúbenú rýchlosť internetu, a právo presmerovať elektronickú poštu na novú e-mailovú adresu po zmene poskytovateľa internetu.

Koordinované prideľovanie frekvenčného spektra

Zaručí, aby mali Európania širší prístup k mobilnému pripojeniu 4G a Wi-Fi. Mobilní operátori budú môcť vďaka lepšej koordinácii načasovania, doby trvania a iných podmienok prideľovania frekvenčného spektra vyvinúť účinnejšie plány cezhraničných investícií. Členské štáty budú naďalej vyberať a aj využívať súvisiace poplatky od mobilných operátorov a prideľovanie frekvenčného spektra bude prebiehať v koherentnejšom rámci. Takýto rámec takisto pomôže rozvoju trhu s moderným telekomunikačným vybavením.

Väčšia istota pre investorov

Druhým prvkom tohto balíka, ktorý dopĺňa navrhované nariadenie a je s ním vnútorne prepojený, je odporúčanie o metodikách výpočtu nákladov a o nediskriminácii. Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť istotu investorov, zvýšiť úroveň ich investícií a zmierniť rozdiely medzi regulačnými orgánmi. To prinesie jednak ďalšiu harmonizáciu a stabilizáciu nákladov, ktoré môžu etablovaní operátori účtovať za to, že iným operátorom poskytnú prístup k svojim existujúcim metalickým sieťam a zabezpečenie toho, aby „záujemcovia o prístup“ mali k sieťam skutočne rovnocenný prístup. Ak sa zabezpečia takéto konkurenčné obmedzenia a nediskriminácia, ceny za veľkoobchodný prístup k širokopásmovej sieti „novej generácie“ budú skôr výsledkom pôsobenia trhu než regulácie, čo bude pre operátorov v konečnom dôsledku znamenať menšiu administratívnu záťaž.

Užitočné odkazy:

Oznámenie vysvetľujúce súvislosti a naliehavú potrebu jednotného telekomunikačného trhu

MEMO/13/779 Komisia prijala návrhy právnych predpisov balíka Prepojený kontinent

Webová stránka: Prepojený kontinent: jednotný telekomunikačný trh pre rast a zamestnanosť

Označenie témy na Twitteri (hashtag): #Prepojený kontinent, #roaming

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Kontaktné osoby

e-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 2 295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar