Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē 2013. gada 11. septembrī

Komisija ierosina spert nozīmīgu soli ceļā uz telesakaru vienoto tirgu

  • Mobilo sakaru plāni ES mērogā ar atceltu viesabonēšanu;

  • vienkāršāki noteikumi, lai palīdzētu uzņēmumiem vairāk investēt un paplašināties pāri robežām;

  • pirmoreiz panākta ES mēroga tīklu neitralitātes aizsardzība;

  • papildu maksu atcelšana starptautiskiem tālruņa zvaniem Eiropā.

Eiropas Komisija šodien pieņēma vērienīgāko plānu telesakaru tirgus reformas 26 gadu laikā. Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu 2013. gada runā par stāvokli Savienībā ierosināja “Savienotā kontinenta” tiesību aktu paketi – kad tā tiks pieņemta, ievērojami samazināsies patērētāju maksājumi un birokrātija, ar kuru saskaras uzņēmumi, un gan lietotāji, gan pakalpojumu sniedzēji iegūs jaunas tiesības, tādējādi Eiropa varēs atkal kļūt par pasaules līderi digitālās attīstības jomā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: “Turpmākajam straujajam progresam ceļā uz Eiropas vienoto tirgu telesakaru jomā ir būtiska nozīme Eiropas stratēģisko interešu īstenošanā un ekonomikas attīstībā, pašā telesakaru nozarē un iedzīvotājiem, kas nav apmierināti ar to, ka viņiem nav pilnīgas un taisnīgas piekļuves internetam un mobilo sakaru pakalpojumiem."

Priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, par digitalizācijas programmu un šo tiesību aktu paketi atbildīgā komisāre, sacīja: "Šodien ierosinātie tiesību akti ir labi jaunumi attiecībā uz mobilo sakaru un interneta nākotni Eiropā. Eiropas Komisija saka nē viesabonēšanas maksai, jā – neitralitātei, jā – ieguldījumiem un jā – jaunām darbvietām. Uzlabojumi telesakaru nozarē vairs neattiecas vienīgi uz šo nozari, bet ir pamatā ilgtspējīgai attīstībai visās nozarēs." Telesakaru nozare veido tikai 9 % no Eiropas digitālās ekonomikas, jo visas nozares arvien vairāk ir atkarīgas no savienojamības, kas palīdz tām konkurēt pasaules mērogā un sniegt pakalpojumus.

Eiropas Savienības vairākos posmos īstenotās reformas ir palīdzējušas mainīt to, kā Eiropas Savienībā tiek sniegti telesakaru pakalpojumi, taču šīs nozares darbība joprojām balstās uz 28 valstu tirgiem. Nav tāda telesakaru uzņēmuma, kas darbotos visā ES, un gan operatoriem, gan patērētājiem ir jāmaksā atšķirīga cena un jāievēro atšķirīgi noteikumi atkarībā no valsts.

Lai risinātu šīs problēmas, pašreizējā paketē ir iekļaut šādi galvenie elementi.

ES noteikumu vienkāršošana telesakaru operatoriem

Vienota atļauja darbībai visās 28 dalībvalstis (nevis 28 atļaujas), tiesību aktos noteikti stingri "griesti" pakārtoto telesakaru tirgu regulēšanai (kam vajadzētu samazināt regulēto tirgu skaitu), noteikumu saskaņošana par to, kā operatori var nomāt piekļuvi tīkliem, kas pieder citiem uzņēmumiem, lai sniegtu konkurējošu pakalpojumu.

Viesabonēšanas maksas atcelšana tirgū

No 2014. gada 1. jūlija tiks aizliegts pieprasīt maksu par saņemtajiem zvaniem, ceļojot pa ES. Uzņēmumi varēs izvēlēties vai nu 1) piedāvāt telefonpakalpojumu plānus, kuri ir spēkā visā Eiropas Savienībā ("viesabonēšana kā vietēja abonēšana") un kuru cenas tiks noteiktas vietējā konkurencē valstī, vai 2) ļaut saviem klientiem "atdalīt" pakalpojumus, t. i., izvēlēties citu viesabonēšanas operatoru, kas piedāvā zemākas cenas (nepērkot jaunu SIM karti). Šā lēmuma pamatā ir 2012. gada Viesabonēšanas regula, kurā paredzēts, ka operatoriem līdz 2014. gada jūlijam būs jāsamazina vairumtirdzniecības cenas datiem līdz pat 67 %.

Papildu maksas atcelšana par starptautiskajiem zvaniem Eiropā

Pašlaik uzņēmumi bieži nosaka papildu maksu par fiksētajiem un mobilajiem sakariem, ja tiek zvanīts no savas valsts uz citām ES valstīm. Īstenojot pašreizējo priekšlikumu, uzņēmumi par fiksētu ES zvanu Eiropas Savienībā nevarēs prasīt augstāku maksu nekā par vietējām tālsarunām. Maksa par mobilajiem savienojumiem ES teritorijā nevarētu būt augstāka par 0,19 eiro minūtē (plus PVN). Nosakot cenas, uzņēmumi varēs atgūt objektīvi pamatotas izmaksas, bet patvaļīgi noteikta peļņa par zvaniem Eiropas Savienībā vairs nebūs iespējama.

Atvērta interneta (tīkla neitralitātes) aizsardzība tiesību aktos

Tiks aizliegta interneta satura bloķēšana un ierobežošana; tiks panākta lietotājiem atvērta un pilnīga piekļuve internetam neatkarīgi no maksas par interneta pieslēgumu vai tā ātruma. Uzņēmumi joprojām varēs sniegt "specializētus pakalpojumus" ar garantētu kvalitāti (piemēram, IPTV, video pēc pieprasījuma, lietojumprogrammas, tostarp augstas izšķirtspējas attēlu veidošana medicīnas vajadzībām, virtuālās operāciju zāles un mākoņdatošanas lietojumprogrammas ar intensīvu datu izmantojumu, kurām ir liela nozīme uzņēmējdarbībā), ja vien tas neietekmē interneta ātrumu, kas solīts citiem klientiem. Patērētājiem būs tiesības pārbaudīt, vai viņu interneta ātrums atbilst tam, par ko viņi maksā, un lauzt līgumu, ja šīs saistības netiek pildītas.

Jaunas patērētāju tiesības un visu tiesību saskaņošana Eiropā

Patērētājiem būs jaunas tiesības, piemēram, tiesības uz līgumiem vienkāršā valodā, kuros iekļauta salīdzināmāka informācija, lielākas tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju vai līgumu, tiesības uz līgumu uz 12 mēnešiem, ja klients nevēlas līgumu uz ilgāku laiku, tiesības izbeigt līgumu, ja netiek nodrošināts solītais interneta ātrums, un tiesības uz e-pastu pāradresēšanu uz jaunu e-pastu pēc interneta pakalpojumu sniedzēja maiņas.

Spektra koordinēta piešķiršana

Tas ļaus Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt plašāku piekļuvi 4 G mobilajiem sakariem un Wi-Fi tīkliem. Mobilo sakaru operatori varēs izveidot efektīvākus pārrobežu investīciju plānus – to ļaus laika, ilguma un citu spektra piešķīruma nosacījumu labāka koordinācija. Dalībvalstīm joprojām būs galvenā atbildība, un tās turpinās gūt peļņu no saistītajiem maksājumiem no mobilo sakaru operatoriem, taču sakārtotā sistēmā. Jaunais regulējums arī paplašinās tirgu specifiskām telesakaru iekārtām.

Lielāka noteiktība investoriem

Komisijas ieteikums par nediskriminācijas pienākumiem un izmaksu aprēķina metodiku ir otrs šīs paketes elements, kas papildina ierosināto regulējumu un ir cieši ar to saistīts. Ieteikuma mērķis ir palielināt noteiktību investoriem, palielināt investīciju līmeni un samazināt atšķirības starp regulatoriem. Tas nozīmē, ka 1) notiks turpmāka tādas maksas saskaņošana un stabilizēšana, kuru vēsturiskie operatori var prasīt par piekļuves sniegšanu saviem esošajiem vara kabeļu tīkliem, un 2) tiks nodrošināts, ka piekļuves prasītājiem ir patiesi vienlīdzīga piekļuve tīkliem. Ja tiks nodrošināti šādi konkurences ierobežojumi un diskriminācijas aizliegums, vairumtirdzniecības cenas piekļuvei "jaunās paaudzes" platjoslai noteiks tirgus, nevis regulatori, kas ļaus samazināt birokrātiju operatoriem.

Noderīgas saites

Paziņojums, kurā izskaidrots telesakaru vienotā tirgus konteksts un neatliekamās izveides nepieciešamība

MEMO/13/779 Komisija pieņem "Savienotā kontinenta" tiesību aktu priekšlikumus

Tīmekļa vietne: Savienotais kontinents: vienots telesakaru tirgus izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai

Atsauces birkas: #ConnectedContinent, #roaming

Nēlī Krusas Twitter konts

Kontaktpersonas:

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar