Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 11 d.

Komisija siūlo žengti svarbų žingsnį bendrosios telekomunikacijų rinkos link

  • Judriojo ryšio visoje Europoje be tarptinklinio ryšio mokesčių paslaugų planai

  • Paprastesnės taisyklės, kuriomis siekiama padėti bendrovėms daugiau investuoti ir plėsti veiklą kitose valstybėse

  • Pirmą kartą ES mastu taikoma tinklo neutralumo apsauga

  • Papildomų mokesčių už tarptautinius telefono skambučius Europoje panaikinimas

Šiandien Europos Komisija priėmė plačiausio užmojo per 26-erius telekomunikacijų rinkos reformos metus planą. Priėmus su žemyno ryšių infrastruktūra susijusių teisės aktų rinkinį, pirmą kartą pristatytą Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso 2013 m. kalboje apie Sąjungos padėtį, bus sumažinti vartotojų mokesčiai, sumažės biurokratinių kliūčių bendrovėms, bus suteikta naujų teisių ir naudotojams, ir paslaugų teikėjams, kad Europa galėtų vėl tapti pasauline skaitmeninės ekonomikos lydere.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Siekiant strateginių Europos interesų ir ekonominės pažangos būtina tolesnė esminė pažanga kuriant Europos bendrąją telekomunikacijų rinką. Ši pažanga būtina ir pačiam telekomunikacijų sektoriui bei piliečiams, kuriems apmaudu, kad jie negali priimtinomis sąlygomis visapusiškai naudotis interneto ir judriojo ryšio paslaugomis.“

Komisijos pirmininko pavaduotoja, už skaitmeninę darbotvarkę ir minėtą teisės aktų rinkinį atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Šiandien pasiūlyti teisės aktai bus labai naudingi judriojo ir interneto ryšio Europoje plėtrai. Europos Komisija pasisako prieš tarptinklinio ryšio mokesčius, už tinklo neutralumą, už investicijas, už naujas darbo vietas. Tvarka telekomunikacijų sektoriuje svarbi jau ne vien šiam sektoriui – ji skatintų ir tvarią visų sektorių plėtrą.“ Telekomunikacijų sektorius sudaro tik 9 proc. Europos skaitmeninės ekonomikos, nes nuo ryšio galimybių vis labiau priklauso visų sektorių pasaulinis konkurencingumas ir paslaugų teikimo galimybės.

Nuosekliais etapais Europos Sąjungoje vykdoma reforma padėjo pakeisti telekomunikacijų paslaugų teikimo Europos Sąjungoje tvarką, tačiau šio sektoriaus veikla ir toliau daugiausia vykdoma atskirose 28 valstybių rinkose. Nė viena telekomunikacijų bendrovė nevykdo veiklos visoje ES, o operatoriams ir klientams taikomos skirtingos kainos ir taisyklės.

Siekiant spręsti šias problemas, šiandien pasiūlytą teisės aktų rinkinį sudaro šie pagrindiniai elementai:

Telekomunikacijų operatoriams taikomų ES taisyklių paprastinimas

Vienas leidimas vykdyti veiklą visose 28 valstybėse narėse (vietoje 28 leidimų); griežta teisės aktais nustatyta riba, kurią peržengus taikomas telekomunikacijų subrinkų reguliavimas (tai turėtų padėti sumažinti reguliuojamų rinkų skaičių); tolesnis principo, pagal kurį operatoriai, siekdami teikti konkurencingas paslaugas, gali nuomotis prieigą prie kitų bendrovių valdomų tinklų, vienodinimas.

Tarptinklinio ryšio mokesčių išstūmimas iš rinkos

Nuo 2014 m. liepos 1 d. būtų uždrausti mokesčiai už pokalbį atsiliepus į skambutį keliaujant po ES. Bendrovės galėtų arba 1) pasiūlyti visoje Europos Sąjungoje galiojančius telefono ryšio paslaugų planus (vienodos tarptinklinio ryšio ir ryšio savojoje šalyje kainos), kurių įkainius lemtų konkurencija savojoje šalyje, arba 2) leisti savo klientams atsisakyti paslaugos, t. y. pasirinkti atskirą tarptinklinio ryšio paslaugas mažesniais įkainiais siūlantį paslaugų teikėją (naudojantis ta pačia SIM kortele). Šis siūlymas pagrįstas 2012 m. tarptinklinio ryšio reglamentu, pagal kurį operatoriai 2014 m. liepos mėn. privalo sumažinti didmeninius duomenų perdavimo įkainius 67 proc.

Tarptautiniams skambučiams į Europos šalis taikomų papildomų mokesčių panaikinimas

Šiuo metu bendrovės linkusios taikyti papildomus mokesčius ir fiksuotojo, ir judriojo ryšio telefono skambučiams iš vartotojo šalies į kitas ES šalis. Įgyvendinus šiandieninį pasiūlymą, bendrovės negalėtų fiksuotojo ryšio telefono skambučiams tarp ES šalių taikyti didesnių įkainių negu tolimojo ryšio skambučiams šalies viduje. Judriojo ryšio telefono skambučių tarp Europos šalių įkainis negalėtų viršyti 0,19 EUR (plius PVM) už minutę. Bendrovės galėtų nustatyti kainas, kurias taikant būtų padengiamos objektyviai pagrįstos sąnaudos, bet nebūtų gaunama nepagrįsto pelno iš skambučių tarp ES šalių.

Teisinė atviro interneto apsauga (tinklo neutralumas)

Būtų uždrausta blokuoti ar riboti interneto turinį, kad internetas naudotojams būtų visiškai prieinamas ir atviras, nepriklausomai nuo interneto abonentinėje sutartyje nustatyto įkainio ar ryšio spartos. Bendrovės ir toliau galėtų teikti užtikrintos kokybės specializuotas paslaugas (pavyzdžiui, teikti interneto protokolo televizijos (IPTV), užsakomąsias vaizdo programų paslaugas, siūlyti taikomąsias programas, įskaitant didelės skiriamosios gebos medicininio vizualizavimo programas, virtualių operacinių programas ir verslui itin svarbias daug duomenų apdorojančias debesijos programas) su sąlyga, kad tai nesumažins kitiems klientams pažadėtos interneto ryšio spartos. Vartotojai turėtų teisę patikrinti, ar interneto ryšio sparta atitinka tą, už kurią jie moka, ir, jei paslaugų teikėjas nesilaiko šių įsipareigojimų, nutraukti sudarytą sutartį.

Naujos visoje Europoje vienodos vartotojų teisės

Numatomos naujos teisės, kaip antai teisė reikalauti, kad sutartis būtų parengta aiškiai suprantama kalba ir būtų pateikta daugiau palyginamos informacijos, daugiau teisių pakeisti paslaugų teikėją arba sutarties sąlygas, teisė sudaryti 12 mėnesių sutartį, jei nenorima ilgesnės trukmės sutarties, teisė nutraukti sudarytą sutartį, jei interneto ryšio sparta nėra tokia, kaip žadėta, ir teisė pakeitus interneto paslaugų teikėją reikalauti, kad gauti e. laiškai būtų persiunčiami naujuoju e. pašto adresu.

Koordinuotas spektro paskyrimas

Įgyvendinus šį siūlymą Europos gyventojams bus užtikrintos geresnės galimybės naudotis 4G judriojo ryšio ir Wi-Fi prieiga. Geriau koordinuojant spektro paskyrimo terminus, trukmę ir kitas sąlygas, judriojo ryšio operatoriai galės rengti veiksmingesnius ir kelias valstybes apimančius investicijų planus. Atsakomybė ir toliau būtų patikėta valstybėms narėms, kurios ir toliau rinktų susijusius mokesčius iš judriojo ryšio operatorių, tačiau įgyvendinus šį siūlymą veiktų pagal darnesnę sistemą. Taikant tokią sistemą būtų išplėsta ir pažangios telekomunikacijų įrangos rinka.

Daugiau tikrumo investuotojams

Rekomendacija dėl sąnaudų apskaičiavimo metodikų ir nediskriminavimo yra antrasis šio rinkinio dokumentas, papildantis siūlomą reglamentą, su kuriuo ši rekomendacija yra glaudžiai susijusi. Ja siekiama suteikti daugiau tikrumo investuotojams, paskatinti juos daugiau investuoti ir sumažinti reguliavimo institucijų taikomų reikalavimų skirtumus. Taigi siekiama 1) toliau vienodinti ir stabilizuoti įkainius, kuriuos rinkoje įsitvirtinę operatoriai gali taikyti kitiems operatoriams už prieigą prie savo varinių laidų tinklų, ir 2) užtikrinti, kad norintys gauti prieigą operatoriai gautų faktiškai lygiavertę prieigą prie tinklų. Užtikrinus tokius konkurencinius apribojimus ir nediskriminavimą, didmeninės prieigos prie naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklų kainos nebebūtų nustatomos reguliavimo institucijų, jas nulemtų rinka, todėl operatoriams sumažėtų biurokratinių kliūčių.

Naudingos nuorodos

Komunikatas, kuriame paaiškinamos bendrosios telekomunikacijų rinkos kūrimo aplinkybės ir svarba

MEMO/13/779 Komisija priima su žemyno ryšių infrastruktūra susijusių teisės aktų pasiūlymus

SVETAINĖ. Žemyno ryšių infrastruktūra. Ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skatinanti bendroji telekomunikacijų rinka

Raktažodžiai: #ConnectedContinent, #roaming

Neelie Kroes Twitter

Asmuo ryšiams

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 2 295 73 61, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar