Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. syyskuuta 2013

Komissio ehdottaa merkittäviä edistysaskeleita kohti televiestinnän sisämarkkinoita

  • suunnitelmat verkkovierailumaksuttomasta matkaviestinnästä EU:n alueella

  • yksinkertaisemmat säännöt, joiden ansiosta yritysten on helpompi lisätä investointeja ja laajentaa toimintaansa yli rajojen

  • ensimmäistä kertaa EU:n laajuinen verkon neutraaliuden suoja

  • Euroopan sisäisten kansainvälisten puheluiden lisämaksujen poistaminen

Euroopan komissio hyväksyi tänään kunnianhimoisimman suunnitelmansa televiestintämarkkinoiden koko 26-vuotisen uudistamisen aikana. Lähtölaukauksen ”yhteenliitetty Eurooppa” -lainsäädäntöpaketille antoi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso tämänvuotisessa unionin tilaa käsitelleessä puheessaan. Jos paketti hyväksytään, kuluttajilta veloitettavat hinnat alenevat, yrityksiltä vaadittava byrokratia vähenee ja sekä käyttäjät että palvelujen tarjoajat saavat uusia oikeuksia niin, että Eurooppa voi jälleen nousta johtavaksi digitaalialan toimijaksi.

Euroopan strategisten etujen ja talouskehityksen kannalta on olennaista, että Euroopan televiestinnän sisämarkkinoiden toteuttamisessa edistytään tuntuvasti” Euroopan komission puheenjohtaja Barroso toteaa. ”Tämä on tärkeää myös telealan itsensä sekä kansalaisten vuoksi, jotka ovat turhautuneita epäoikeudenmukaisiin rajoituksiin matkaviestintäpalveluissa ja pääsyssä internetiin ”, Barroso jatkaa.

Tänään ehdotettu lainsäädäntö on loistouutinen matkaviestinnän ja internetin tulevaisuuden kannalta Euroopassa”, toteaa puolestaan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes, joka vastaa digitaalisista sisällöistä ja palveluista ja siten myös säädöspaketista. Euroopan komissio vastustaa verkkovierailumaksuja – sen sijaan se haluaa tukea verkon neutraaliutta, investointeja ja uusien työpaikkojen syntyä. ”Televiestintäalan sääntelyssä kyse ei ole enää pelkästään tästä yhdestä alasta, vaan kaikkien toimialojen kestävän kehityksen tukemisesta.” Telesektori muodostaa itsessään ainoastaan 9 prosenttia Euroopan digitaalitaloudesta. Viime kädessä kuitenkin kaikkien alojen globaali kilpailukyky ja mahdollisuus tarjota palveluita riippuu yhä enemmän verkkoyhteyksistä.

Vaikka Euroopan unionin tekemillä lukuisilla uudistuksilla on kyetty muuttamaan tapaa, jolla televiestintäalan palveluita tarjotaan Euroopassa, ala toimii edelleen pitkälti 28 erilaisen kansallisen markkinan pohjalta. Koko EU:n alueella toimivia telealan yrityksiä ei ole, ja sekä operaattoreihin että asiakkaisiin sovelletaan erilaisia hintoja ja sääntöjä.

Tänään esitetyssä säädöspaketissa pyritään korjaamaan nämä ongelmat seuraavin keinoin:

Teleoperaattoreille asetettujen EU:n sääntöjen yksinkertaistaminen

Otetaan käyttöön yksi yhtenäinen valtuutus kaikissa 28 jäsenvaltiossa toimimista varten (28 yksittäisen valtuutuksen sijasta) sekä tiukka oikeudellinen kynnys televiestinnän osamarkkinoiden sääntelyssä (minkä odotetaan johtavan säänneltyjen markkinoiden lukumäärän vähenemiseen) sekä yhdenmukaistetaan edelleen ehtoja, joilla operaattorit voivat kilpailevien palvelujen tarjoamiseksi vuokrata käyttöoikeuksia muiden yritysten omistamiin verkkoihin.

Verkkovierailumaksujen poistaminen markkinoilta

Ehdotuksessa esitetään EU:n alueella matkustaessa vastaanotetuista puheluista perittävien maksujen kieltämistä 1. heinäkuuta 2014 alkaen. Yritykset voivat joko 1) tarjota kaikkialla Euroopan unionissa voimassa olevia puheluiden hinnoittelumalleja (kotimaanhintaiset verkkovierailutarjoukset, ”roam like at home”), joiden hinta määräytyy kotimaan kilpailun mukaan, tai 2) sallia asiakkaidensa irrottautua palvelustaan eli valita verkkovierailupalvelun tarjoaja, joka tarjoaa edullisempia hintoja (ilman uuden SIM-kortin ostamisen edellytystä). Tämä pohjautuu vuoden 2012 verkkovierailuasetukseen, jossa operaattorit velvoitetaan leikkaamaan 67 prosenttia dataliikenteen tukkuhinnoista vuoteen 2014 mennessä.

Lisämaksujen poistaminen EU:n sisäisistä puheluista

Nykyään yritykset tavallisesti veloittavat lisämaksuja kotimaasta johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon suuntautuvista kiinteän ja matkapuhelinverkon puheluista. Tämänpäiväisen ehdotuksen mukaan yritykset eivät voisi veloittaa EU:n sisäisistä kiinteän verkon puheluista enempää kuin kotimaan kaukopuheluista. EU:n sisäisten matkapuheluiden hinta ei voisi ylittää 0,19 euroa minuutilta (+ alv). Hinnoittelussaan yritykset voisivat kattaa objektiivisesti perustellut kustannukset, mutta mielivaltaisesti EU:n sisäisistä puheluista perityt lisämaksut katoaisivat.

Avoimen internetin oikeudellinen suoja (verkon neutraalius)

Ehdotuksessa internet-sisällön estäminen tai sen käytön laadullinen heikentäminen kielletään, minkä ansiosta käyttäjillä on täysimääräinen ja avoin pääsy internetiin liittymän hinnasta tai nopeudesta riippumatta. Yritykset voivat edelleen tarjota laatuvarmistettuja erikoistuneita palveluja (kuten televisiosisällön lähetykset internet-protokollan välityksellä (IP-tv), tilausvideopalvelu, korkearesoluutioiset lääketieteellisen kuvantamisen sovellukset, virtuaaliset leikkaussalit sekä liiketoimintakriittiset dataintensiiviset pilvipalvelusovellukset), kunhan tällaiset palvelut eivät vaikuta asiakkaille luvattuihin siirtonopeuksiin. Kuluttajilla on oikeus tarkastaa, että he myös saavat siirtonopeudet, joista maksavat, ja jos näin ei ole, he voivat sanoa sopimuksen irti.

Kuluttajille uusia oikeuksia ja kaikkien oikeuksien yhdenmukaistaminen kaikkialla Euroopassa

Ehdotuksella luodaan uusia oikeuksia kuluttajille, kuten oikeus helppotajuisiin sopimuksiin, joiden sisältämät tiedot ovat nykyistä helpommin vertailtavissa, laajemmat oikeudet palveluntarjoajan tai liittymäsopimuksen vaihtamiseen, oikeus 12 kuukauden sopimukseen, jos asiakas ei halua sitoutua pidempään sopimukseen, oikeus irtisanoa sopimus, jos internet-yhteyden luvattu nopeus ei toteudu, sekä oikeus sähköpostien edelleenlähettämispalveluun internet-palveluntarjoajan vaihtamisen jälkeen.

Koordinoitu taajuuksien jakaminen

Tällä varmistetaan, että EU:n kansalaiset voivat käyttää nykyistä enemmän neljännen sukupolven mobiiliyhteyksiä (4G) ja WiFi-yhteyksiä. Matkaviestinoperaattorit voivat tehdä tehokkaampia ja rajat ylittäviä investointisuunnitelmia taajuuksien jakamisen aikataulun, taajuuksien käyttölupien voimassaoloaikojen ja jakamiseen liittyvien muiden ehtojen paremman koordinoinnin ansiosta. Toimintaolosuhteet ovat yhdenmukaisemmat, mutta päävastuu taajuuksien jakamisesta säilyy jäsenvaltioilla, ja ne myös hyötyvät edelleen matkaviestinoperaattoreiden suorittamista asiaan liittyvistä maksuista. Lisäksi tällaisen kehyksen ansiosta edistyneiden televiestintälaitteiden markkinat voivat laajentua.

Ennustettavampi ympäristö investoinneille

Säädöspaketin toinen osio koostuu syrjimättömyysvelvoitteista ja kustannuslaskentamenetelmistä annettavasta suosituksesta, joka täydentää asetusehdotusta ja liittyy siihen erottamattomasti. Sillä on tarkoitus parantaa toimintaympäristön ennakoitavuutta investointien näkökulmasta, nostaa investointien tasoa ja vähentää eroja eri maiden sääntelykäytäntöjen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että 1) yhdenmukaistetaan ja vakautetaan edelleen vakiintuneiden operaattoreiden kuparijohdinverkkonsa käyttöoikeuksista perimiä maksuja ja 2) varmistetaan, että tällaisten käyttöoikeuksien tarvitsijoilla on aidosti tasavertainen pääsy verkkoihin. Kun kilpailupaine ja syrjimättömyys on varmistettu, seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen tukkutason käyttöoikeuksien hinnat määräytyvät markkinoiden eivätkä sääntelyn perusteella, mikä tarkoittaa byrokratian vähentymistä operaattorien kannalta.

Hyödyllisiä linkkejä

Televiestinnän sisämarkkinoiden taustaa ja kiireellisyyttä selvittävä tiedonanto

MEMO/13/779 Komissio hyväksyy säädösehdotuksia Euroopan yhteen liittämiseksi

Verkkosivu: Yhteenliitetty Eurooppa: televiestinnän sisämarkkinat kasvun ja työpaikkojen luomiseksi

Aihetunnisteet: #ConnectedContinent, #roaming

Neelie Kroes Twitterissä (englanniksi)

Yhteystiedot

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu P. +(32-2)2957 361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar