Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. september 2013

Euroopa Komisjon paneb ette astuda suur samm ühtse telekommunikatsiooni turu väljakujundamise poole

  • Kogu ELi hõlmav ja rändlustasudeta mobiilside

  • Lihtsamad eeskirjad, et aidata ettevõtjatel rohkem investeerida ja laieneda piiri taha

  • Kõige esimene ELi-ülene võrgu neutraalsuse kaitse

  • Euroopa-siseste rahvusvaheliste kõnede lisatasude keelustamine

Euroopa Komisjon võttis täna vastu telekommunikatsioonituru 26 reformiaasta ühe kõige julgema plaani. Kui võetakse vastu „Ühendatud Euroopa” õigusaktide pakett, mille komisjoni president Jose Manuel Barroso algatas oma 2013. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, siis alanevad tarbijakulud, lihtsustub ettevõtlusbürokraatia ning nii kasutajad kui ka teenusepakkujad saavad palju uusi õigusi, et Euroopa saaks jälle tõusta üleilmseks digivaldkonna liidriks.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Jõuline edasiminek Euroopa ühtse telekommunikatsioonituru poole on väga vajalik Euroopa strateegiliste huvide ja majandusliku edenemise jaoks. Seda nii telekommunikatsioonisektori enda kui ka nende kodanike jaoks, kes on pettunud, kuna neil puudub täielik ja õiglane juurdepääs internetile ja mobiilsideteenustele."

Digitaalarengu volinik ja asepresident Neelie Kroes, kes paketi eest vastutab, lausus: „Täna esitatud õigusaktid toovad häid uudiseid Euroopa mobiilside ja internetiühenduse tuleviku kohta. Euroopa Komisjon ütleb ei rändlustasudele, jah võrgu neutraalsusele, jah investeeringutele, jah uutele töökohtadele. Telekommunikatsioonisektori korrastamine ei ole ammu enam seotud ainult selle sektoriga, vaid see tähendab kõikide sektorite järjepideva arengu toetamist.” Telekommunikatsioonisektor moodustab vaid 9% Euroopa digimajandusest, kuna kõik sektorid sõltuvad üha rohkem ühenduvusest, et suuta üleilmselt konkureerida ja teenuseid pakkuda.

Ehkki Euroopa Liidus läbiviidud järjestikused reformid on aidanud muuta viisi, kuidas telekommunikatsiooniteenuseid ELis edastatakse, on see sektor endiselt jagatud 28 riigi turu vahel. Ei ole ühtegi telekommunikatsiooniettevõtjat, kes tegutseks kogu ELis, ning nii operaatorid kui ka tarbijad on vastamisi erinevate hindade ja eeskirjadega.

Nende probleemide lahendamiseks mõeldud paketi põhielemendid on:

ELi eeskirjade lihtsustamine operaatorite jaoks

Üks luba tegutsemiseks kõigis 28 liikmesriigis (28 loa asemel), nõudlikum õiguslik lävend telekommunikatsiooni allturgude reguleerimiseks (mille tulemusel peaks vähenema reguleeritud turgude arv) ning ühtlustatud kord, mille alusel operaatorid saavad rentida juurdepääsu teiste ettevõtjate omandis olevatele võrkudele eesmärgiga pakkuda konkurentsivõimelist teenust.

Rändlustasude turult tõrjumine

ELis reisides sissetulevate kõnede eest nõutavad rändlustasud keelustataks alates 1. juulist 2014. Ettevõtjatel oleks kaks valikut: 1) pakkuda selliseid kõnehindu, mida kohaldatakse kogu ELis ja mille kujundab sisekonkurents, või 2) lubada klientidel lahkuda, mis tähendab, et nad valivad teise rändlusteenuse pakkuja, kellel on madalamad hinnad (ilma et tuleks osta uus SIM-kaart). See idee toetub 2012. aasta rändlusteenuste määrusele, mille järgi on operaatorid kohustatud 2014. aasta juuliks vähendama andmete hulgimüügihindu 67%.

Rahvusvaheliste kõnede lisatasude kaotamine Euroopas

Praegu kipuvad ettevõtjad võtma lisatasu nii tava- kui mobiiltelefonilt oma koduriigist teise ELi liikmesriiki tehtud kõne eest. Tänane ettepanek tähendaks, et ettevõtjad ei saa enam küsida tavatelefonilt tehtud ELi-sisese kõne eest kõrgemat tasu kui riigisisese kaugekõne eest. Mobiililt tehtud ELi-siseste kõnede hind ei saaks olla kõrgem kui 0,19 eurot minuti eest (lisandub käibemaks).Hindade määramisega teeniks ettevõtjad tagasi objektiivselt põhjendatud kulud, kuid meelevaldne kasum ELi-sisestelt kõnedelt kaoks.

Avatud interneti õiguskaitse (võrgu neutraalsus)

Internetisisu blokeerimine ja piiramine keelatakse ja seeläbi antakse kasutajatele juurdepääs täielikule ja avatud internetile, olenemata lepinguga seotud kuludest või ühenduse kiirusest. Ettevõtjad võivad tarbijatele endiselt pakkuda nn eriteenuseid tagatud kvaliteediga (näiteks IP-televisioon, tellitav videoteenus, rakendused, sealhulgas kõrge resolutsiooniga kujutised meditsiinivaldkonnale, virtuaalsed operatsioonisaalid ning ärikriitilised andmemahukad pilvandmetöötluse rakendused), kui see ei sega teistele tarbijatele lubatud internetikiirust. Tarbijatel on õigus kontrollida, kas nende internetiühendus on nii kiire, kui lepingus lubatud, ning leping lõpetada, kui tingimused ei ole täidetud.

Uued tarbijaõigused, mis on harmoneeritud kogu Euroopas

Uued õigused, näiteks õigus lihtsas keeles kirjutatud ja rohkemaid võrdlusandmeid sisaldavale lepingule; suuremad õigused vahetada teenusepakkujat või lepingut; õigus 12 kuu pikkusele lepingule, kui puudub soov pikemat lepingut sõlmida; õigus lepingust loobuda, kui lubatud internetikiirust ei tagata; ning õigus pärast teenusepakkuja vahetamist e-kirjade uuele aadressile edastamisele.

Spektriosa kooskõlastatud eraldamine

Sellega tagatakse, et eurooplased saavad parema 4G mobiilside ja Wi-Fi. Mobiilsideoperaatorid saavad töötada välja tõhusamad piiriülesed investeerimiskavad, kuna ajastus, kestus ja teised spektriosa eraldamise tingimused on paremini kooskõlastatud. Liikmesriigid on endiselt vastutavad ning saavad edaspidigi kasu mobiilside pakkumisega seotud tasudest, kuid tegutsevad ühtsema raamistiku piires. Selline raamistik aitab lisaks laiendada turgu täiustatud telekommunikatsiooniseadmete jaoks.

Suurem kindlus investoritele

Soovitus kuluarvestusmetoodika ja mittediskrimineerimise kohta on paketi teine osa, mis täiendab esitatud määrust ning on sellega olemuslikult seotud. Selle eesmärk on suurendada investorite kindlustunnet, mis stimuleerib investeeringute mahu suurendamist, ning vähendada reguleerivate asutuste vahelisi lahknevusi. See tähendab, et 1) ühtlustatakse ja stabiliseeritakse täiendavalt kulusid, mida turul valitsevad operaatorid võivad nõuda oma olemasolevatele vaskvõrkudele juurdepääsu eest, ja 2) tagatakse, et juurdepääsu taotlejatel on tõeliselt võrdne juurdepääs võrkudele. Juhul kui sellised konkurentsipiirangud ja mittediskrimineerimine on tagatud, määrab järgmise põlvkonna lairibaühenduse võrguteenuste hulgihinna turg ja mitte reguleerivad asutused. Operaatoritele aga tähendab see vähem bürokraatiat.

Kasulikud lingid

Teatis, milles selgitatakse ühtse telekommunikatsiooni turu tausta ja väljakujundamise kiireloomulisust

MEMO/13/779 Komisjon võtab vastu regulatiivsed ettepanekud Ühendatud Euroopa paketi jaoks

VEEBISAIT: Ühendatud Euroopa: ühtne telekommunikatsiooniturg majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks

Teemaviited: #ConnectedContinent, #roaming

Neelie Kroes Twitteris

Kontakt

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar