Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 септември 2013 г.

Комисията предлага важни промени за развитието на единния пазар в областта на далекосъобщенията

  • Планове за мобилна телефония без роуминг за целия ЕС;

  • Опростени правила, за да може компаниите да инвестират повече и да разширяват дейността си зад граница;

  • Първата общоевропейска защита на неутралността на мрежата

  • Премахване на допълнителните такси за международни телефонни разговори в рамките на Европа

Днес Европейската комисия прие най-амбициозния си план в 26-годишната история на реформите на пазара в областта на далекосъобщенията. В Речта си за състоянието на Съюза за 2013 г. председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу обяви законодателния проект „Свързан континент“, който, когато бъде приет, ще намали потребителските такси, ще опрости бюрократичните пречки, пред които са изправени предприятията, и ще даде редица нови права както на потребителите, така и на доставчиците на услуги, за да може Европа да възвърне лидерството си в областта на цифровите технологии в световен мащаб.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Сериозният по-нататъшен напредък към единния европейски пазар на далекосъобщенията е от важно значение за стратегическите интереси и икономическия напредък на Европа. Този напредък ще бъде в услуга както на далекосъобщителния сектор, така и на гражданите, които са недоволни от липсата на пълен и равноправен достъп до интернет и до мобилни телефонни услуги.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, която отговаря и за законодателния пакет и за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Предложеното днес законодателство е важна новина за бъдещето на мобилната телефония и интернет в Европа. Европейската комисия казва „не“ на допълнителните такси за роуминг и „да“ на мрежовата неутралност и на новите работни места. Залогът във връзка с установяването на правила в сектора на далекосъобщенията вече не е самият сектор, а подсигуряването на устойчиво развитие на всички отрасли.“ Далекосъобщенията сами по себе си съставляват само 9 % от европейската цифрова икономика на фона на все по-голямата зависимост на останалите отрасли от далекосъобщителните връзки при постигането на конкурентоспособност на световния пазар и при предоставянето на услуги.

Въпреки че реформите, проведени на няколко вълни от Европейския съюз, помогнаха за промяната в начина на предоставяне на далекосъобщителни услуги в Европейския съюз, секторът като цяло все още продължва да работи като съвкупност от 28 национални пазара. Няма далекосъобщителна компания, която да работи в целия ЕС. Както операторите, така и потребителите се сблъскват с различни цени и правила.

Представеният днес законодателен пакет предлага следните решения за преодоляване на тези проблеми:

Опростяване на правилата на ЕС за далекосъобщителните оператори

Единно европейско разрешение за предостяване на услуги във всички 28 държави членки (вместо 28 разрешения), висок правен праг при регулирането на далекосъобщителните подпазари (което следва да доведе до намаляване на броя на регулираните пазари), и допълнително хармонизиране на начина, по който операторите могат да наемат достъп до мрежи, притежавани от други дружества, с цел осигуряване на конкурентна услуга.

Премахване на допълнителните такси за роуминг:

Таксите за входящо повикване при пътуване в рамките на ЕС ще бъдат забранени от 1 юли 2014 г. Далекосъобщителните дружества ще могат да избират между 1) предлагане на планове за телефония, които се прилагат навсякъде в Европейския съюз („роуминг като у дома“), чиято цена се обуславя от конкуренцията на вътрешния пазар, или 2) разрешаване на клиентите „да се отделят“, което на практика означава избор на отделен доставчик на роуминг, който предлага и по-евтини тарифи (без да се налага да си купува нова SIM карта). Предложението се основава на Регламента относно роуминга от 2012 г., който задължава операторите от юли 2014 г. да намалят цената на едро за пренос на данни с 67 %.

Отмяна на допълнителните такси за международни повиквания в рамките на Европа

Понастоящем далекосъобщителните дружества обикновено начисляват допълнителна такса, както за обажданията на стационарни телефони, така и на мобилни телефони, направени от страната на местожителство на потребителя към други страни от ЕС. В днешното предложение се предвижда дружествата да не могат да налагат по-високи такси за телефонен разговор по стационарен телефон в рамките на ЕС от таксите за разговори на далечни разстояния при разговор в рамките на една държава.За мобилните повиквания в рамките на ЕС цената не може да бъде повече от 0,19 евро на минута (плюс ДДС). При определяне на цените дружествата ще могат да възстановят обективно оправдани разходи — ще бъде премахната обаче възможността за произволни печалби от телефонни разговори в рамките на ЕС.

Правна защита на отворения интернет (неутралност на мрежата)

Блокирането и контролът върху скоростта на предаване на интернет съдържание ще бъдат забранени, което ще даде на потребителите достъп до пълното и отворено интернет пространство, независимо от разходите или скоростта на техния абонамент за интернет. Ще се запази възможността дружествата да предоставят „специализирани услуги“ с гарантирано качество (като например интернет телевизия (IPTV), приложения, включително за медицинска апаратура за образна диагностика с висока разделителна способност, за видеоконферентни връзки, приложения за изчисления в облак, които обработват големи количества данни и са от особено значение за стопанската дейност на предприятията), доколкото това не противоречи на обещаните скорости на интернет за други клиенти. Потребителите ще имат правото да проверяват дали ползваните от тях интернет скорости съответстват на заплатените, както и да се оттеглят от договор при неспазване на поетите от оператора ангажименти.

Нови права на потребителите, които са хармонизирани в цяла Европа

Ще бъдат дадени нови права на потребителите, като например правото на договори с недвусмислени формулировки, с повече съпоставителна информация, по-големи права за смяна на доставчика или на договора, право на 12-месечен договор при нежелание за обвързване с по-дълъг договор, право на оттегляне от договор, ако обещаните интернет скорости не се подсигуряват, както и правото да се изисква препращане на електронни съобщения след смяна на интернет доставчик.

Координирано разпределение на радиочестотния спектър

Това ще гарантира по-добър достъп на европейците до мобилни мрежи от четвърто поколение и безжични мрежи. Мобилните оператори ще могат да разработят по-ефикасни и трансгранични инвестиционни планове благодарение на засилената координация на графика, продължителността и други условия за предоставяне на радиочестотен спектър. Запазват се ангажиментите на държавите членки, които от своя страна ще си запазят възможността да се възползват от съответните такси за мобилните оператори в условията на една съгласувана рамка. Такава рамка също ще разшири пазара за модерно телекомуникационно оборудване.

Повече сигурност за инвеститорите

Препоръката относно методологиите за изчисляване на разходите и за недискриминация е вторият важен елемент в настоящия пакет, който допълва предложения регламент и е неразривно свързан с него. Тя има за цел повишаване на сигурността за инвеститорите, увеличаване на инвестициите и намаляване на различията между регулаторните органи. Това означава: 1) по-нататъшното хармонизиране и стабилизиране на таксите, които заварените оператори могат да начисляват при предоставянето на достъп на други оператори до своите кабелни мрежи; и 2) да се гарантира, че търсещите достъп страни се ползват от наистина равнопоставен достъп до мрежите. Когато тези конкурентни ограничения и недискриминацията са гарантирани, цените за достъп на едро до широколентови технологии от следващо поколение ще се определят от пазара, а не от регулатори, което означава по-малко бюрократични процедури за операторите.

Полезни връзки

Съобщение относно контекста и спешната необходимост от задълбочаване на единния пазар в областта на далекосъобщителните услуги

MEMO/13/779 Комисията приема законодателни предложения за Свързан континент

Уебсайт: Свързан континент: единен телекомуникационен пазар за растеж и работни места

Хаштагове: #ConnectedContinent, #roaming

Следвайте Нели Крус в Twitter

За контакт:

електронна поща: comm-kroes@ec.europa.eu Teл.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar