Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 september 2013

Bättre utnyttjande av Europas vattenvägar

Europeiska kommissionen tillkännager idag nya åtgärder1 som syftar till att mer gods ska fraktas på Europas floder och kanaler. Pråmar är bland de mest klimatvänliga och energieffektiva transportmedlen, men för närvarande transporterar de bara omkring 6 % av den europeiska fraktvolymen varje år. Förslagen har till avsikt att frigöra den outnyttjade potentialen hos Europas 3 700 mil inre vattenvägar. De kommer att underlätta godstransporterna och leda till ytterligare miljöanpassning av sektorn, uppmuntra innovation och öka antalet arbetstillfällen.

– Vi fraktar redan 500 miljoner ton gods på våra floder och kanaler varje år, säger EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas med ansvar för transportfrågor. Det motsvarar 25 miljoner lastbilar. Men det räcker inte. Vi måste hjälpa inlandssjöfartssektorn att på längre sikt utvecklas till en högkvalitativ sektor. Vi måste undanröja de flaskhalsar som bromsar den och investera i arbetskraftens kompetens.

Kommissionen föreslår åtgärder på följande områden:

Undanröja flaskhalsar

Betydande flaskhalsar i form av otillräckligt dimensionerade slussar, broar eller farleder samt avsaknad av anslutningar t.ex. förbindelsen mellan Seines och Scheldes flodsystem hämmar sektorns hela utvecklingspotential. Kommissionen föreslår att godstransporten på vattenvägar ska förbättras genom en modernisering av slussar, broar och farleder. I den nya fonden för ett sammanlänkat Europa och riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) prioriteras nya finansieringsmöjligheter för inre vattenvägar – inre vattenvägar är dessutom en viktig del av sex av nio av TEN-T:s stomnätskorridorer.

Miljöanpassning och innovation

Jämfört med andra landbaserade transportsätt är inre vattenvägar energieffektiva, säkra och tysta, och trafikstockningar uppstår nästan aldrig. Kommissionen kommer att föreslå åtgärder, bl.a. nya standarder för motorer, för att uppmuntra investeringar i lågutsläppsteknik samt stöd till forskning och innovation.

Bättre förbindelser med andra transportmedel

Förbättrade förbindelser mellan inre vattenvägar, vägar och järnvägar kommer att prioriteras och särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt anslutningar i kust- och flodhamnar. På grundval av den pågående översynen av flodinformationstjänsterna kommer kommissionen att lägga fram förslag om att förbättra godshanteringsanläggningarna och minska pappersarbetet.

Investera i kvalificerad arbetskraft

Vattenvägarna kräver en kvalificerad arbetskraft. De nya förslagen förväntas medföra ett bredare erkännande av kvalifikationer och karriärer samt öka tillgången till arbetstillfällen och rörligheten.

Bakgrund

Genom 20 av EU-länderna löper omkring 3 700 mil inre vattenvägar på vilka omkring 500 miljoner ton gods fraktas varje år, särskilt i tätbefolkade områden och områden med hög trafikbelastning. Rhens, Scheldes och Maas sammanflätade flodsystem har förbindelser till Seine och Donau. På grund av några stora flaskhalsar kan de europeiska flodsystemen dock inte utnyttjas fullt ut i det europeiska transportområdet.

Efter den allmänna avmattningen av ekonomin i EU sedan 2008 har utsikterna för inlandssjöfartens ekonomi och hållbarhet försämrats till följd av överkapacitet inom vissa marknadssegment, fortsatt fragmentering av marknadsaktörerna och en åldrande flotta. Naiades II är ett svar på detta och omfattar insatser för att bygga upp en stabil långsiktig ram för investeringar och innovation när det gäller kvalitativ inlandssjöfart samt åtgärder med kort- till medelfristiga effekter, t.ex. en översyn av kostsamma tekniska krav. Finansiering från EU, EU-länderna och sektorn måste utnyttjas inom Naiades II för att stödja de nödvändiga investeringarna. Tillgången till finansiering är särskilt betydelsefull i detta avseende.

Läs mer:

MEMO/13/771

Följ vice ordförande Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61

1 :

Naiades II. Mot kvalitativ transport på inre vattenvägar. Najaderna var vattennymfer i den grekiska mytologin.


Side Bar