Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. septembra 2013

Boljše izkoriščanje evropskih plovnih poti

Evropska komisija je danes napovedala nov ukrep1 za preusmeritev več tovora na evropske reke in kanale. Barže so med najbolj okolju prijaznimi in energijsko učinkovitimi oblikami prevoza, vendar trenutno na leto prepeljejo le približno 6 % evropskega tovora. Namen novih predlogov je izkoristiti neizkoriščen potencial 37 000 kilometrov celinskih plovnih poti v Evropi. Po njih bo tovor potoval bolj nemoteno, sektor bo postal še bolj okolju prijazen, hkrati pa se bodo spodbujale inovacije in izboljšale zaposlitvene možnosti.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal:

„Že zdaj po naših rekah in kanalih vsako leto prepeljemo 500 milijonov ton tovora. To je toliko kot 25 milijonov tovornjakov. Vendar to ni dovolj. Sektorju prevoza po celinskih plovnih poteh moramo pomagati, da se na dolgi rok razvije v visokokakovosten sektor. Odpraviti moramo ovire, ki to preprečujejo, in investirati v spretnosti delovne sile.“

Komisija predlaga ukrepe na naslednjih področjih:

Odpravljanje ozkih grl

Ozka grla v obliki neprimerno dimenzioniranih zapor, mostov ali plovnih poti ter manjkajoče povezave, kot je povezava med rečnima sistemoma Sene in Šelde, preprečujejo, da bi sektor v celoti izkoristil svoj razvojni potencial. Komisija predlaga izboljšanje prevoza tovora po vodi s posodobitvijo zapor, mostov in plovnih kanalov. Nov instrument za povezovanje Evrope in smernice za vseevropsko prometno omrežje kot prednostno nalogo opredeljujejo nove možnosti financiranja celinskih plovnih poti. Poleg tega so celinske plovne poti pomemben del šestih od devetih koridorjev v osrednjem omrežju vseevropskega prometnega omrežja.

Boljša okoljska učinkovitost in več inovacij

V primerjavi z drugimi, kopenskimi načini prevoza je prevoz po celinskih plovnih poteh energijsko učinkovit, varen ter skoraj brez zastojev in hrupa. Komisija bo predlagala ukrepe, vključno z novimi standardi za motorje, da bi spodbudila vlaganje v tehnologije nizkih emisij ter podprla raziskave in razvoj.

Boljše povezave z drugimi načini prevoza

Prednostno bo obravnavano izboljšanje povezav med celinskimi plovnimi potmi, cestami in železnicami, poseben poudarek pa bo na povezavah morskih in rečnih pristanišč. Komisija bo na podlagi pregleda rečnih informacijskih storitev, ki poteka prav zdaj, predlagala ukrepe za izboljšanje zmogljivosti za upravljanje s tovorom in zmanjšanje upravnih formalnosti.

Naložbe v usposobljeno delovno silo

Sektor prevoza po celinskih plovnih poteh je odvisen od usposobljene delovne sile. Novi predlogi bodo po pričakovanju razširili priznavanja kvalifikacij in poklicnih poti ter izboljšali dostop do dela in mobilnost.

Ozadje

Po 20 državah članicah EU se vije približno 37 000 kilometrov celinskih plovnih poti, po katerih se vsako leto prepelje približno 500 milijonov ton tovora, zlasti na gosto naseljenih območjih. Med seboj povezani rečni sistemi Rena, Šelde in Meuse so povezani s Seno in Donavo. Vendar nekatera ozka grla onemogočajo, da bi se evropski rečni sistemi v celoti vključili v evropsko prometno območje.

Po splošnem upadanju gospodarstva EU od leta 2008 so presežne zmogljivosti nekaterih tržnih segmentov, razdrobljenost akterjev na trgu in starajoče se ladjevje privedli do slabših gospodarskih in trajnostnih obetov za prevoz po celinskih plovnih poteh. Program NAIADES II se na to odziva s prizadevanji za stabilen dolgoročen okvir za naložbe in inovacije na področju prevoza po celinskih plovnih poteh ter z ukrepi s kratkoročnimi in srednjeročnimi učinki, na primer pregledom dragih tehničnih zahtev. V okviru programa NAIADES II je treba uporabiti financiranje EU, držav članic in sektorja, da se podpre potrebne naložbe. Pri tem je zlasti pomemben dostop do financiranja.

Več informacij:

MEMO/13/771

Podpredsednik Kallas na Twitterju

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

NAIADES II. Doseganje kakovostnega prevoza po celinskih plovnih poteh. Naiade so bile sladkovodne nimfe iz grške mitologije.


Side Bar