Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. septembra 2013

Lepšie využívanie európskych vodných ciest

Európska komisia dnes informovala o nových opatreniach1 zameraných na prepravu väčšieho množstva tovaru po európskych riekach a kanáloch. Nákladné plavidlá patria k najekologickejším a energeticky najúčinnejším formám dopravy. V súčasnej dobe však každoročne prepravia len okolo 6 % európskeho nákladu. Cieľom nových návrhov je zrealizovať nevyužitý potenciál 37 000 km dlhých vnútrozemských vodných ciest v Európe. Umožnia ľahšiu prepravu tovaru a ich využívanie povedie k ďalšej ekologizácii sektora, ako aj k podpore inovácií a zlepšeniu pracovných príležitostí.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol:

„V súčasnej dobe už každoročne prepravujeme po našich riekach a kanáloch 500 miliónov ton nákladu. Je to množstvo zodpovedajúce 25 miliónom kamiónov. To však nestačí. Musíme odvetviu vodnej dopravy pomôcť, aby sa v dlhodobom kontexte rozvinula na sektor s vysokou kvalitou. Musíme odstrániť prekážky, ktoré ho brzdia, a investovať do zručností jeho pracovných síl.“

Komisia navrhuje opatrenia v týchto oblastiach:

Odstránenie prekážok

Závažné prekážky vo forme nedostatočne dimenzovaných plavebných komôr, mostov alebo plavebných dráh a chýbajúce spojenia, ako je napríklad spojenie medzi riečnymi systémami Seiny a Šeldy, brzdia plný potenciál rozvoja odvetvia. Komisia navrhuje zlepšiť vodnú nákladnú dopravu skvalitnením plavebných komôr, mostov a plavebných kanálov. Nové usmernenia nástroja na prepojenie Európy a transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) stanovujú nové možnosti financovania vnútrozemskej vodnej dopravy za prioritu. Vnútrozemská vodná doprava je navyše dôležitou súčasťou šiestich z deviatich koridorov základnej siete TEN-T.

Ekologizácia a inovácie

V porovnaní s inými vnútrozemskými druhmi dopravy je vnútrozemská vodná doprava energeticky účinná, bezpečná, takmer bez dopravných preťažení a tichá. Komisia navrhne opatrenia vrátane nových noriem pre motory s cieľom podnietiť investície do nízkoemisných technológií a podporiť výskum a inovácie.

Lepšie prepojenie s ostatnými formami dopravy

Prioritu bude mať zlepšenie prepojenia medzi vnútrozemskou vodnou dopravou, cestnou a železničnou dopravou, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať prepojeniam námorných a riečnych prístavov. Na základe prebiehajúcej revízie riečnych informačných služieb (RIS) Komisia pripraví návrhy na zlepšenie zariadení na nakladanie tovaru a manipuláciu s ním a zníženie administratívnej záťaže.

Investície do kvalifikovaných pracovných síl

Sektor vodnej dopravy sa spolieha na kvalifikované pracovné sily. Očakáva sa, že nové návrhy prinesú širšie uznávanie kvalifikácií a profesií, zlepšenie prístupu k zamestnaniu a zvýšenie mobility.

Súvislosti

Dvadsiatimi členskými štátmi EÚ preteká asi 37 000 kilometrov vnútrozemských vodných ciest, po ktorých sa každoročne prepraví približne 500 miliónov ton tovaru, a to najmä v husto obývaných oblastiach a oblastiach s dopravným preťažením. Vzájomne prepojené systémy riek Rýn Šelda a Mása sú spojené so Seinou a Dunajom. Závažné prekážky však európskym riečnym systémom bránia v tom, aby sa stali plnohodnotnou súčasťou európskeho dopravného priestoru.

Po všeobecnom spomalení hospodárstva EÚ od roku 2008 vedie nadmerná kapacita v niektorých segmentoch trhu, pretrvávajúca fragmentácia trhových subjektov a starnúca flotila k zhoršovaniu hospodárskych výhľadov a výhľadov udržateľnosti vo vnútrozemskej vodnej doprave. Program NAIADES II reaguje na túto situáciu vypracovaním stabilného dlhodobého rámca pre investície do kvalitnej vnútrozemskej vodnej dopravy a inovácie v jej oblasti, ako aj opatreniami s krátkodobým až strednodobým účinkom, ku ktorým patrí revízia cenovo náročných technických požiadaviek. V rámci programu NAIADES II je potrebné mobilizovať zdroje EÚ, vnútroštátne zdroje, ako aj zdroje daného sektora na podporu potrebných investícií. V tomto ohľade je osobitne dôležitý prístup k financovaniu.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/771

Sledujte Podpredsedu Európskej komisie Kallasa na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

1 :

NAIADES II. Cesta ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave. V gréckej mytológii boli Najády vodné nymfy.


Side Bar