Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 september 2013

Een betere benutting van Europa’s waterwegen

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd1 die ervoor moeten zorgen dat meer goederen over de Europese rivieren en kanalen worden vervoerd. Aken behoren tot de meest klimaatvriendelijke en energie-efficiënte vervoersvormen, maar momenteel wordt daarmee slechts ongeveer 6 % van de Europese vracht per jaar vervoerd. De nieuwe voorstellen zijn bedoeld om het onbenutte potentieel aan te boren van Europa's 37 000 kilometer aan binnenvaartroutes. De voorgestelde maatregelen zullen het vervoer van vracht vergemakkelijken, tot verdere vergroening van de sector leiden, tot innovatie aanzetten en de arbeidskansen vergroten.

Sim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer, zei hierover:

"Nu al vervoeren wij elk jaar 500 miljoen ton goederen over onze rivieren en kanalen. Dat is het equivalent van 25 miljoen vrachtwagens. Maar dat is niet genoeg. Wij moeten de sector van de binnenvaart helpen om op langere termijn tot een hoogwaardige sector uit te groeien. Wij moeten de knelpunten die de sector hinderen, wegnemen en investeren in de vaardigheden van de arbeidskrachten waarover deze sector beschikt.”

De Commissie stelt acties voor op de volgende gebieden:

Opheffing van knelpunten

Belangrijke knelpunten zoals onvoldoende gedimensioneerde sluizen, bruggen of vaargeulen en ontbrekende schakels, zoals de verbinding tussen de stroomgebieden van de Seine en de Schelde, staan de verwezenlijking van het volledige ontwikkelingspotentieel van de sector in de weg. De Commissie stelt voor het goederenvervoer over water te verbeteren door het upgraden van sluizen, bruggen en vaargeulen. Bij de nieuwe financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility) en in de richtsnoeren voor TEN-T wordt voorrang gegeven aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor de binnenwateren — die overigens een belangrijk onderdeel zijn van zes van de negen TEN-T-kernnetwerkcorridors.

Vergroening en innovatie

Vergeleken met andere wijzen van vervoer over land is de binnenvaart energie-efficiënt, veilig, nagenoeg zonder congestie en stil. De Commissie zal maatregelen, met inbegrip van nieuwe normen voor motoren, voorstellen om investeringen in technologieën met lage uitstoot te bevorderen en onderzoek en innovatie te ondersteunen.

Betere verbindingen met andere vervoersvormen

De prioriteit zal gaan naar het verbeteren van de verbindingen tussen de binnenwateren, de weg en het spoor, met bijzondere aandacht voor de verbindingen met zee- en binnenhavens. In het kader van de beoordeling die de Commissie nu aan het maken is van de River Information Services (de informatiediensten voor de binnenscheepvaart), zal zij voorstellen doen om de vrachtbehandelingsfaciliteiten te verbeteren en de administratieve rompslomp te verminderen.

Investeren in geschoolde arbeidskrachten

De sector van de binnenvaart is afhankelijk van geschoolde arbeidskrachten. Naar verwachting zullen de nieuwe voorstellen leiden tot een ruimere erkenning van kwalificaties en loopbanen en tot een verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt en van de mobiliteit.

Achtergrond

Zo'n 37 000 kilometer waterwegen doen 20 EU-lidstaten aan en hierover wordt elk jaar ongeveer 500 miljoen ton goederen vervoerd, met name in dichtbevolkte en congestiegevoelige gebieden. De met elkaar verweven rivierenstelsels van Rijn, Schelde en Maas zijn verbonden met de Seine en de Donau. Enkele belangrijke knelpunten verhinderen evenwel dat de Europese rivierenstelsels ten volle aan de Europese vervoersruimte deelnemen.

Na de algemene vertraging van de economie in de EU sinds 2008 hebben overcapaciteit in bepaalde marktsegmenten, steeds verdergaande versnippering van de marktspelers en veroudering van de vloot geleid tot een verslechtering van de vooruitzichten voor de binnenvaart op het vlak van economische prestaties en duurzaamheid. Naiades II speelt hierop in doordat wordt ingezet op een stabiel langetermijnkader voor investeringen en innovatie in een kwaliteitsvolle binnenvaart en doordat maatregelen worden genomen met korte- tot middellangetermijneffecten, zoals een herziening van dure technische eisen. In het kader van Naiades II moet van financiering door de EU, de lidstaten en de sector gebruik worden gemaakt om de noodzakelijke investeringen te ondersteunen. Toegang tot financiering is in dit verband van bijzonder belang.

Nadere informatie:

MEMO/13/771

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

"NAIADES II. Towards quality inland waterway transport." In de Griekse mythologie waren de Naïaden waternimfen.


Side Bar