Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. septembrī

Kā labāk izmantot Eiropas ūdensceļus

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar jaunu pasākumu1 plānu, lai vairāk kravu novirzītu pa Eiropas upēm un kanāliem. Baržas ir viens no klimatam labvēlīgākajiem un energoefektīvākajiem transporta veidiem, bet pašlaik tās gadā pārvadā tikai kādus 6 % no Eiropas kopējā kravu apjoma. Jauno priekšlikumu mērķis ir izvērst Eiropas iekšzemes ūdensceļu (kuru garums, kopā ņemot, ir 37 000 km) neizmantoto potenciālu. Tie atvieglos kravu pārvadāšanu un palīdzēs uzlabot nozares ekoloģisko sniegumu, kā arī veicinās inovāciju un uzlabos darba iespējas.

Par transporta politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass teica:

“Mēs pa upēm un kanāliem jau tagad transportējam 500 miljonus tonnu kravas gadā. Tas atbilst apmēram 25 miljoniem kravas automašīnu. Bet ar to vēl nav gana. Mums jāpalīdz ūdensceļu transportam attīstīties ilgtermiņā, topot par nozari ar augstiem kvalitātes rādītājiem. Jānovērš šķēršļi, kas to kavē, un jāiegulda līdzekļi darbaspēka prasmju pilnveidošanā.”

Komisija ierosina pievērsties vairākām jomām.

Sastrēgumu novēršana

Nozares attīstības potenciālam neļauj izvērsties būtiski šķēršļi, kas izpaužas kā nepietiekami lielas slūžas, tilti un kuģu ceļi, kā arī tādu savienojumu trūkums, kāds, piemēram, ir izveidots starp Sēnas un Šeldas upju baseiniem. Komisija ierosina uzlabot kravu pārvadājumus pa ūdensceļiem, modernizējot slūžas, tiltus un navigācijas ceļus. Jaunajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā un TEN-T pamatnostādnēs par prioritātēm atzītas jaunas finansējuma iespējas iekšzemes ūdensceļiem, kas turklāt ir svarīgs elements sešos no deviņiem TEN-T pamattīklu koridoriem.

Ekoloģija un inovācija

Salīdzinājumā ar sauszemes transporta veidiem iekšzemes ūdensceļu transports ir energotaupīgāks, klusāks, drošāks un gandrīz bez sastrēgumiem. Komisija ierosinās, piemēram, jaunus standartus dzinējiem, lai sekmētu ieguldījumus tehnoloģijās, kas rada maz siltumnīcefekta gāzu izmešu, un atbalstu pētniecībai un inovācijai.

Labāki savienojumi ar citiem transporta veidiem

Savienojumu uzlabošana starp iekšzemes ūdensceļiem, autoceļu un dzelzceļa transportu tiks atzīta par prioritāru, īpašu uzmanību veltot savienojumiem jūras un upju ostās. Komisija pašlaik pārskata upju informācijas pakalpojumus. Balstoties uz šā darba rezultātiem, tā izvirzīs priekšlikumus, kā uzlabot kravu pārkraušanas infrastruktūru un samazināt formalitātes.

Ieguldījumi kvalificētā darbaspēkā

Ūdensceļu pārvadājumu nozare nav iedomājama bez kvalificēta darbaspēka. Jaunie noteikumi gādās par kvalifikācijas un darba pieredzes plašāku atzīšanu, lai uzlabotu mobilitāti un piekļuvi darba tirgum.

Vispārīga informācija

Iekšzemes ūdensceļi, kuru kopējais garums ir ap 37 000 km, ved caur 20 ES dalībvalstīm. Pa tiem ik gadu tiek pārvadāti 500 miljoni tonnu kravas, it īpaši vietās ar lielu iedzīvotāju blīvumu, kur nereti gadās sastrēgumi. Reinas, Šeldas un Māsas upju baseini ir savienoti ar Sēnu un Donavu. Tomēr pastāv daži nopietni šķēršļi, kas kavē Eiropas upju sistēmu pilnvērtīgu iekļaušanos Eiropas transporta telpā.

Kopš 2008. gada, kad ES ekonomikas apgriezieni kļuva lēnāki, atklājās jaudas pārpalikums dažos tirgus segmentos, tirgus dalībnieku sastāvs kļuva arvien sadrumstalotāks un flote novecoja, līdz ar to pasliktinājās arī iekšzemes ūdensceļu ekonomikas un ilgtspējas perspektīvas. NAIADES II piedāvā risinājumu — stabilu ilgtermiņa plānu, kas sekmēs ieguldījumus un inovāciju kvalitatīvā iekšzemes navigācijā, un īsa un vidēja termiņa pasākumus, piemēram, dārgi izmaksājošu tehnisko prasību pārskatīšanu. NAIADES II arī paredz mobilizēt ES, valstu un nozares finansējumu, lai varētu veikt vajadzīgos ieguldījumus. Šajā ziņā īpaši liela nozīme ir finansējuma pieejamībai.

Papildu informācija

MEMO/13/771

Sekojiet priekšsēdētāja vietniekam Kallasam tviterī.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Virzoties uz kvalitatīvu iekšējo ūdensceļu transportu. Grieķu mitoloģijā najādas bija ūdens nimfas.


Side Bar