Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10.9.2013

Euroopan vesiväylät tehokkaampaan käyttöön

Euroopan komissio tiedotti tänään uusista toimenpiteistä1, joilla pyritään lisäämään tavaroiden kuljetusta Euroopan jokia ja kanavia pitkin. Vaikka proomut ovat yksi ilmastoystävällisimmistä ja energiatehokkaimmista kuljetusmuodoista, niiden osuus Euroopan rahtikuljetuksista on nykyisin vain noin 6 prosenttia vuodessa. Uusien ehdotusten tavoitteena on valjastaa Euroopan sisävesiväylien – kaikkiaan 37 000 km – käyttämätön potentiaali. Ehdotuksilla helpotetaan rahdin liikkumista ja lisätään alan vihertymistä, kannustetaan innovointiin ja parannetaan myös työllisyysmahdollisuuksia.

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas toteaa, että Euroopan joissa ja kanavissa kuljetetaan nykyisin jo 500 miljoonaa tonnia rahtia, mikä vastaa 25:ä miljoonaa rekkaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on kehitettävä vesiliikennealasta pitkällä aikavälillä korkeatasoinen toimintasektori. Sen kehittymistä haittaavat esteet on poistettava ja alan työntekijöiden valmiuksiin on panostettava.”

Komissio ehdottaa toimia seuraavilla aloilla:

Pullonkaulojen poistaminen

Alan kehitysmahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä haittaavat monet esteet, kuten sulkujen, siltojen ja väylien epätarkoituksenmukainen koko sekä vesiväylien (esim. Seine- ja Scheldt -jokiverkostot) välisten yhteyksien puuttuminen. Komissio pyrkii kehittämään vesikuljetuksia sulkuihin, siltoihin ja laivaliikenneväyliin kohdistuvilla parannustöillä. Uudessa Verkkojen Eurooppa -välineessä ja Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevissa suuntaviivoissa esitetään sisävesiväyliä koskevia uusia rahoitusmahdollisuuksia, ja sisävesiväylät on keskeinen aihe kuudessa kaikkiaan yhdeksästä liikenteen ydinverkon käytäviin liittyvistä TEN-T-hankkeista.

Viherryttäminen ja innovointi

Maakuljetuksiin verrattuna sisävesiliikenne on energiatehokas, turvallinen, lähes ruuhkaton ja hiljainen kuljetusmuoto. Komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla edistetään vähäpäästöiseen teknologiaan tehtäviä investointeja ja tuetaan alan tutkimusta ja kehitystä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa moottoreita koskevat uudet normit.

Eri liikennemuotojen välisten yhteyksien parantaminen

Yksi keskeisistä tavoitteista on sisävesiväylien sekä maantie- ja rautatieliikenteen välisten yhteyksien parantaminen, ja tässä erityisen tärkeässä asemassa ovat meri- ja jokisatamayhteydet. Komissio tarkastelee parhaillaan jokiliikenteen tietopalvelua ja esittää sen perusteella toimia lastinkäsittelyn parantamiseksi ja paperityön määrän vähentämiseksi.

Ammattitaitoinen työvoima

Vesiliikenneala on riippuvainen ammattitaitoisesta työvoimasta. Uudella ehdotuksella pyritään laajentamaan ammattipätevyyden ja työurien tunnustamista sekä parantamaan työntekijöiden työhön pääsyä ja liikkuvuutta.

Tausta

EU:n 20 jäsenvaltion kautta kulkee noin 37 000 km sisävesiväyliä, joilla kuljetetaan vuosittain noin 500 tonnia rahtia. Suurin osa kuljetuksista tapahtuu tiheään asutuilla ja ruuhkaisilla alueilla. Rein-, Scheldt- ja Meuse -joet ovat toisiinsa nivoutuneita ja yhdistyvät Seine- ja Tonava -jokiin. Silti on olemassa joitakin merkittäviä pullonkauloja, jotka estävät Euroopan jokiverkostojen täysimääräisen hyödyntämisen Euroopan liikennealueella.

Tiettyjen markkinalohkojen ylikapasiteetti, markkinatoimijoiden yhä enenevä hajanaistuminen sekä alusten vanheneminen ovat tekijöitä, jotka vuodesta 2008 alkaen tapahtuneen EU:n talouden yleisen hidastumisen jälkeen ovat johtaneet sisävesiliikenteen taloutta ja kestävyyttä koskevien näkymien heikentymiseen. NAIADES II –toimintaohjelmalla pyritään luomaan vakaa pitkän aikavälin toimintakehys laadukkaan vesiliikenteen investoinneille ja innovoinnille sekä toteuttamaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä, joihin sisältyisi muun muassa kalliiden teknisten vaatimusten uudelleenarviointi. NAIADES II –toimintaohjelman mukaisten investointien toteuttamiseksi tarvitaan rahoitusta niin EU:lta, jäsenvaltioilta kuin asianomaiselta alaltakin. Rahoituksen saanti on tavoitteiden saavuttamisen kannalta avainasemassa.

Lisätietoja:

MEMO/13/771

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä: Twitter

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38)

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Tavoitteena laadukas vesiliikenne. Najadit (engl. ’naiad’) olivat kreikkalaisessa mytologiassa vedenneitoja.


Side Bar