Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. september 2013

Euroopa veeteede kasutamise tõhustamine

Euroopa Komisjon teavitas täna uutest meetmetest,1 mille eesmärk on muuta Euroopa jõed ja kanalid veostesõbralikumaks. Praamid kuuluvad kõige kliimasõbralikumate ja energiatõhusamate transpordivahendite hulka, kuid praegu toimub ainult 6% kogu Euroopa kaubaveost veeteede kaudu. Uute ettepanekute eesmärk on realiseerida 37 000 km pikkuse siseveeteede võrgustiku seni kasutamata võimalused. Siseveeteede kaudu on vedusid lihtsam korraldada, transpordisektori jalajälg muutub rohelisemaks, samuti soodustab see innovaatilisust ja aitab luua töökohti.

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles:

„Juba praegu veetakse igal aastal 500 miljonit tonni kaupa jõgede ja kanalite kaudu. See võrdub kogusega, mille veoks oleks vaja 25 miljonit veokit. Kuid sellest ei piisa. Me peame liikuma selles suunas, et siseveetranspordi sektor kuuluks tulevikus kõrgkvaliteetsete tööstussektorite hulka. Selleks on vaja kõrvaldada takistused ja investeerida tööjõudu.”

Komisjoni meetmed on suunatud järgmistesse valdkondadesse:

Kitsaskohtade kõrvaldamine

Sellised märkimisväärsed kitsaskohad nagu ebapiisavate mõõtmetega lüüsid, sillad või laevateed ning puuduvad ühendused nagu ühendus Seine'i ja Schelde jõesüsteemide vahel vähendavad sektori arengupotentsiaali. Komisjon teeb ettepaneku parandada kaubavedu veeteedel, st ajakohastada lüüsid, sillad ja navigatsioonikanalid. Uus Euroopa Ühendamise Rahastu ja TEN-T (üleeuroopaline transpordivõrk) suunised on seadnud prioriteediks uued siseveeteede rahastamisvahendid – siseveeteed on oluline komponent TEN-T põhivõrgu üheksast transpordikoridorist kuue puhul.

Keskkonnasõbralikkus ja innovatsioon

Maismaatranspordiga võrreldes on siseveetransport energiatõhusam, ohutum, peaaegu ilma ummikuteta ja vaikne. Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid, mille hulka kuulub uute nõuete kehtestamine mootorite jaoks, et soodustada investeeringuid väikese heitega tehnoloogilistesse lahendustesse ning toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Parem ühendus teiste transpordiliikidega

Esikohal on siseveeteede-, maanteede ja raudteeühenduste parandamine, põhitähelepanu on suunatud mere- ja jõesadamate ühenduste loomisele. Komisjon tegeleb jõeteabeteenuste läbivaatamisega ja kavatseb selle tulemuste põhjal teha ettepaneku parandada veoste käitlemisvõimalusi ja vähendada bürokraatiat.

Investeeringud kvalifitseeritud tööjõudu

Veeteede sektor sõltub paljuski oskustööjõu olemasolust. Uutes ettepanekutes käsitletakse kvalifikatsioonide ja töökogemuste laialdasemat tunnustamist parandamaks tööjõu juurdepääsu ja liikuvust.

Taust

Euroopa Liidu siseveeteede võrk hõlmab 20 liikmesriiki ja ligikaudu 37 000 kilomeetrit siseveeteid, mida mööda veetakse igal aastal umbes 500 miljonit tonni kaupa, seda eriti tihedalt asustatud ja ülekoormatud piirkondades. Omavahel põimuvad Reini, Schelde ja Maasi jõgi on ühendatud Seine'i ja Doonauga. Kuid on siiski kitsaskohti, mis takistavad Euroopa jõgede süsteemi täiel määral Euroopa transpordisektori tegevuses osalemast.

Pärast seda kui 2008. aastal algas ELi majanduse üldine jahenemine, suurenes teatud turusegmentides ülevõimsus ja turuosaliste killustatus ning süvenes laevastiku vananemine, halvenes ka siseveeliikluse majanduslik olukord ja jätkusuutlikkus. Uus tegevusprogramm NAIADES II pakub välja stabiilse ja pikaajalise raamistiku siseveeliikluse investeeringute ja innovatsiooni parandamiseks, lisaks käsitletakse seal ka lühi- ja keskperspektiiviga meetmeid, näiteks laevandusega seonduvate kulukate tehniliste nõuete läbivaatamine. NAIADES II raames tuleb koondada ELi, liikmesriikide ja erasektori rahalised vahendid vajalike investeeringute tegemiseks. Seega on ligipääs rahastamisvahenditele väga oluline.

Lisateave:

MEMO/13/771

Asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Siseveetranspordi kvaliteedi tõstmise kohta. Najaadid (ing. k. naiades) olid Kreeka mütoloogias veenümfid.


Side Bar