Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. september 2013

Bedre udnyttelse af Europas vandveje

Europa-Kommissionen har i dag bebudet nye foranstaltninger1 for at få transporteret mere gods på Europas floder og kanaler. Transport med pramme er en af de mest miljøvenlige og energieffektive transportformer, men tegner sig i øjeblikket kun for ca. 6 % af den årlige europæiske godstransport. Formålet med de nye forslag er at udnytte det uudnyttede potentiale på Europas 37 000 km indre vandveje. Det vil lette fragten og gøre denne sektor endnu mere miljøvenlig, samtidig med at der anspores til innovation og skabes bedre jobmuligheder.

Siim Kallas, næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for transport, udtaler:

"Allerede nu transporterer vi hvert år 500 mio. ton gods ad vores floder og kanaler. Det svarer til 25 millioner lastbiler. Men det er ikke nok. Vi må hjælpe vandvejstransporten med på længere sigt at udvikle sig til en sektor af høj kvalitet. Vi må fjerne de flaskehalse, som holder den tilbage, og investere i at forbedre arbejdsstyrkens kvalifikationer."

Kommissionen foreslår tiltag på følgende områder:

Fjernelse af flaskehalse

Der er betydelige flaskehalse, som hæmmer sektorens fulde udviklingspotentiale, såsom utilstrækkeligt dimensionerede sluser, broer eller sejlruter og manglende forbindelsesled som f.eks. forbindelsen mellem Seinen og Schelde. Kommissionen foreslår at forbedre godstransport ad vandvejen ved at opgradere sluser, broer og sejlrender. I den nye Connecting Europe-facilitet og TEN-T-retningslinjerne prioriteres nye finansieringsmuligheder for indre vandveje — og indre vandveje er desuden en vigtig komponent i seks ud af ni TEN-T-basisnetkorridorer.

Grøn omstilling og innovation

Sammenlignet med andre landbaserede transportformer er transport ad indre vandveje energieffektiv, sikker, næsten uden trafikpropper og støjfri. Kommissionen vil foreslå foranstaltninger, herunder nye standarder for motorer, for at fremme investeringer i lavemissionsteknologier og støtte forskning og innovation.

Bedre forbindelser med andre transportformer

Man vil prioritere en forbedring af forbindelserne mellem indre vandveje, veje og jernbaner — med særlig vægt på forbindelserne i sø- og flodhavne. Kommissionen vil på grundlag af den igangværende gennemgang af flodinformationstjenester fremsætte forslag til at forbedre fragthåndteringsfaciliteterne og reducere papirarbejdet.

Investering i en veluddannet arbejdsstyrke

Vandvejssektoren er afhængig af en veluddannet arbejdsstyrke. De nye forslag forventes at skabe en bredere anerkendelse af kvalifikationer og karrierer og at fremme arbejdskraftens adgang til beskæftigelse og mobilitet.

Baggrund

Der er ca. 37 000 km indre vandveje, som flyder gennem 20 af EU’s medlemsstater og transporterer ca. 500 mio. ton gods pr. år, navnlig i tætbefolkede og trafikalt overbelastede områder. De indbyrdes forbundne flodsystemer bestående af Rhinen, Schelde og Meuse er forbundet med Seinen og Donau. Der er dog en række større flaskehalse, som forhindrer EU-flodsystemerne i at deltage optimalt i det europæiske transportområde.

Efter den generelle afmatning af EU-økonomien siden 2008 er indlandssejladsens økonomiske perspektiver og bæredygtighed blevet forringet af overkapacitet i visse markedssegmenter, fortsat fragmentering blandt markedsaktørerne og flådens aldring. NAIADES II støtter indsatsen i retning af en stabil langsigtet ramme for investeringer og innovation i kvalitetsbetonet indlandssejlads og omfatter foranstaltninger med virkninger på kort- og mellemlang sigt, f.eks. en revision af omkostningstunge tekniske forskrifter. Under NAIADES II skal der mobiliseres finansiering fra EU, medlemsstaterne og sektoren selv for at støtte de nødvendige investeringer. I den sammenhæng er det især vigtigt, at der er adgang til finansiering.

Yderligere oplysninger:

MEMO/13/771

Føg næstformand Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Højere kvalitet inden for transport ad indre vandveje. I den græske mytologi var najaderne vandnymfer.


Side Bar