Navigation path

Left navigation

Additional tools

Jak lépe využívat evropské vodní cesty

European Commission - IP/13/824   10/09/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. září 2013

Jak lépe využívat evropské vodní cesty

Evropská komise dnes oznámila nová opatření1, jež mají zvýšit objem nákladu přepravovaného po evropských řekách a kanálech. Přestože nákladní čluny patří mezi nejekologičtější a energeticky nejúčinnější dopravní prostředky, v současné době se v nich přepraví pouze okolo 6 % nákladu v EU. Cílem nových návrhů je lépe využít potenciálu, který nabízí 37 000 km vnitrozemských vodních cest. Ve výsledku by měly usnadnit přepravu nákladu, přispět k větší šetrnosti odvětví k životnímu prostředí a v neposlední řadě podpořit inovace a vznik pracovních míst.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl:

„Po našich řekách a kanálech každoročně přepravíme 500 milionů tun zboží, což odpovídá 25 milionům kamionů. To však nestačí. Vodní dopravě je třeba pomoci, aby se v dlouhodobém horizontu rozvinula do vysoce kvalitního odvětví. Musíme odstranit překážky, které jejímu rozvoji brání, a investovat do pracovní síly.“

Komise navrhuje opatření v těchto oblastech:

Odstraňování překážek

Plnému využití možností rozvoje odvětví brání významné překážky v podobě nedostatečně dimenzovaných plavebních komor, mostů nebo plavebních drah, a chybějící propojení (jako např. mezi mezi říčními systémy Seiny a Šeldy). Komise proto ve snaze o kvalitnější vodní nákladní dopravu navrhuje tyto komory, mosty či plavební kanály modernizovat. Pro nový nástroj pro propojení Evropy a hlavní směry TEN-T jsou prioritou nové možnosti financování pro vnitrozemské vodní cesty, jež navíc tvoří důležitou součást šesti z devíti koridorů hlavní sítě TEN-T.

Ekologizace a inovace

Ve srovnání s ostatními pozemními druhy dopravy je vnitrozemská vodní doprava energeticky účinná, bezpečná, téměř nepřetížená a tichá. Mezi navrhovaná opatření Komise patří i nové normy pro motory, jimiž by se podpořily jednak investice do nízkoemisních technologií, jednak výzkum a inovace.

Lepší napojení na jiné druhy dopravy

Prioritou bude zlepšit propojení mezi vodními cestami, pozemními komunikacemi a železnicí. Zvláštní důraz bude kladen na spojení v námořních a říčních přístavech. Komise nyní provádí přezkum říčních informačních služeb a po jeho skončení předloží návrhy s cílem zlepšit zařízení pro manipulaci s nákladem a snížit administrativní zátěž.

Investice do kvalifikované pracovní síly

Odvětví vodní dopravy se neobejde bez kvalifikované pracovní síly. Nové návrhy by měly přinést rozsáhlejší uznávání kvalifikací a pracovních zkušeností, což zlepší přístup na trh práce a zvýší mobilitu pracovníků.

Souvislosti

Po přibližně 37 000 km vnitrozemských vodních cest, jež vedou přes 20 členských států EU (a zejména přes hustě osídlené a dopravně přetížené oblasti), se každoročně přepraví asi 500 milionů tun nákladu. Vzájemně propojené říční systémy Rýna, Šeldy a Másy jsou napojeny na říční systémy Seiny a Dunaje. Kvůli několika závažným překážkám však evropské říční systémy nemohou být plnou součástí evropského dopravního prostoru.

Po všeobecném zpomalení ekonomiky EU po roce 2008 se z důvodu nadměrné kapacity v některých segmentech trhu, trvající roztříštěnosti účastníků trhu a stárnoucí flotily zhoršily ekonomické vyhlídky vnitrozemské plavby a její udržitelnosti. Na to iniciativa NAIADES II reaguje jednak úsilím o vytvoření stabilního dlouhodobého rámce pro inovace a investice do kvalitní vnitrozemské plavby, jednak opatřeními s krátkodobými až střednědobými účinky (např. přezkum nákladných technických požadavků). Na podporu nezbytných investic je třeba v rámci NAIADES II vyčlenit finanční prostředky EU, členských států a samotného odvětví. V tomto ohledu je obzvlášť důležité usnadnit přístup k financování.

Další informace:

MEMO/13/771

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

NAIADES II. Směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě. Najády jsou v řecké mytologii vodní nymfy.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website