Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. září 2013

Jak lépe využívat evropské vodní cesty

Evropská komise dnes oznámila nová opatření1, jež mají zvýšit objem nákladu přepravovaného po evropských řekách a kanálech. Přestože nákladní čluny patří mezi nejekologičtější a energeticky nejúčinnější dopravní prostředky, v současné době se v nich přepraví pouze okolo 6 % nákladu v EU. Cílem nových návrhů je lépe využít potenciálu, který nabízí 37 000 km vnitrozemských vodních cest. Ve výsledku by měly usnadnit přepravu nákladu, přispět k větší šetrnosti odvětví k životnímu prostředí a v neposlední řadě podpořit inovace a vznik pracovních míst.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl:

„Po našich řekách a kanálech každoročně přepravíme 500 milionů tun zboží, což odpovídá 25 milionům kamionů. To však nestačí. Vodní dopravě je třeba pomoci, aby se v dlouhodobém horizontu rozvinula do vysoce kvalitního odvětví. Musíme odstranit překážky, které jejímu rozvoji brání, a investovat do pracovní síly.“

Komise navrhuje opatření v těchto oblastech:

Odstraňování překážek

Plnému využití možností rozvoje odvětví brání významné překážky v podobě nedostatečně dimenzovaných plavebních komor, mostů nebo plavebních drah, a chybějící propojení (jako např. mezi mezi říčními systémy Seiny a Šeldy). Komise proto ve snaze o kvalitnější vodní nákladní dopravu navrhuje tyto komory, mosty či plavební kanály modernizovat. Pro nový nástroj pro propojení Evropy a hlavní směry TEN-T jsou prioritou nové možnosti financování pro vnitrozemské vodní cesty, jež navíc tvoří důležitou součást šesti z devíti koridorů hlavní sítě TEN-T.

Ekologizace a inovace

Ve srovnání s ostatními pozemními druhy dopravy je vnitrozemská vodní doprava energeticky účinná, bezpečná, téměř nepřetížená a tichá. Mezi navrhovaná opatření Komise patří i nové normy pro motory, jimiž by se podpořily jednak investice do nízkoemisních technologií, jednak výzkum a inovace.

Lepší napojení na jiné druhy dopravy

Prioritou bude zlepšit propojení mezi vodními cestami, pozemními komunikacemi a železnicí. Zvláštní důraz bude kladen na spojení v námořních a říčních přístavech. Komise nyní provádí přezkum říčních informačních služeb a po jeho skončení předloží návrhy s cílem zlepšit zařízení pro manipulaci s nákladem a snížit administrativní zátěž.

Investice do kvalifikované pracovní síly

Odvětví vodní dopravy se neobejde bez kvalifikované pracovní síly. Nové návrhy by měly přinést rozsáhlejší uznávání kvalifikací a pracovních zkušeností, což zlepší přístup na trh práce a zvýší mobilitu pracovníků.

Souvislosti

Po přibližně 37 000 km vnitrozemských vodních cest, jež vedou přes 20 členských států EU (a zejména přes hustě osídlené a dopravně přetížené oblasti), se každoročně přepraví asi 500 milionů tun nákladu. Vzájemně propojené říční systémy Rýna, Šeldy a Másy jsou napojeny na říční systémy Seiny a Dunaje. Kvůli několika závažným překážkám však evropské říční systémy nemohou být plnou součástí evropského dopravního prostoru.

Po všeobecném zpomalení ekonomiky EU po roce 2008 se z důvodu nadměrné kapacity v některých segmentech trhu, trvající roztříštěnosti účastníků trhu a stárnoucí flotily zhoršily ekonomické vyhlídky vnitrozemské plavby a její udržitelnosti. Na to iniciativa NAIADES II reaguje jednak úsilím o vytvoření stabilního dlouhodobého rámce pro inovace a investice do kvalitní vnitrozemské plavby, jednak opatřeními s krátkodobými až střednědobými účinky (např. přezkum nákladných technických požadavků). Na podporu nezbytných investic je třeba v rámci NAIADES II vyčlenit finanční prostředky EU, členských států a samotného odvětví. V tomto ohledu je obzvlášť důležité usnadnit přístup k financování.

Další informace:

MEMO/13/771

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

NAIADES II. Směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě. Najády jsou v řecké mytologii vodní nymfy.


Side Bar