Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 септември 2013 г.

По-добро използване на водните пътища на Европа

Днес Европейската комисия обяви нови мерки1 за насочване на по-голям дял от транспорта на товари към реките и каналите на Европа. Шлеповете са сред най-екологичните и енергийно ефективни форми на транспорт, но понастоящем те превозват годишно едва около 6 % от товарите в Европа. С новото предложение се цели реализиране на неизползвания потенциал на вътрешните европейски водни пътища с дължина 37 000 км. Това ще позволи товарите да бъдат превозвани по-лесно и ще доведе до допълнително екологизиране на сектора, като същевременно ще насърчи иновациите и ще подобри възможностите за работа.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви:

„По нашите реки и канали вече се превозват 500 млн. тона товари годишно. Това се равнява на товарите, превозвани от 25 млн. камиона. Но то не е достатъчно. Необходимо е да помогнем на водния транспорт да се превърне в дългосрочен план във висококачествен сектор. Трябва да премахнем пречките пред него и да инвестираме в уменията на заетите в сектора.“

Комисията предлага действия в следните области:

Премахване на пречките

Значителни пречки като неподходящи по размер шлюзове, мостове или фарватери и липсващи връзки, като например връзката между речните системи на Сена и Шелда, възпрепятстват развитието на пълния потенциал на сектора. Комисията предлага да се подобри транспорта на товари по вода чрез подновяване на шлюзове, мостове и навигационни канали. В новия Механизъм за свързване на Европа и в насоките за TEN-T се дава приоритет на възможностите за финансиране на вътрешни водни пътища – тези пътища са и важен компонент на шест от деветте коридора от основната мрежа TEN-T.

Екологизиране и иновации

В сравнение със сухопътния транспорт транспортът по вътрешните водни пътища е енергийно ефективен, безопасен, почти без проблеми от задръствания и безшумен. Комисията ще предложи мерки, включително нови стандарти за двигателите, с цел да насърчи инвестициите в нисковъглеродни технологии и да подпомогне научните изследвания и иновациите.

По-добри връзки с други видове транспорт

Приоритет ще бъде даден на подобряването на връзките между вътрешните водни пътища и шосейната и железопътната мрежа – с особен акцент върху връзките до морски и речни пристанища. На база на текущия преглед на речните информационни услуги Комисията ще направи предложения за подобряване на съоръженията за обработка на товари и за намаляване на административните формалности.

Инвестиране във висококвалифицирана работна ръка

Секторът на водния транспорт разчита на висококвалифицирани работници. Очаква се новите предложения да доведат до по-широко признаване на квалификациите и професионалния опит, за да се подобри достъпът до работни места и мобилността.

Контекст

Около 37 000 километра вътрешни водни пътища свързват 20 от страните-членки на ЕС, като по тях се превозват около 500 млн. тона товари годишно, особено в гъсто населените и пренатоварени области. Взаимосвързаните речни системи на Рейн, Шелда и Маас са свързани с реките Сена и Дунав. Въпреки това съществуват някои основни пречки, които възпрепятстват пълното използване на европейските речни системи в европейското транспортно пространство.

След общия спад на европейската икономика от 2008 г. насам, свръхкапацитетът в някои пазарни сегменти, продължаващото разпокъсване на участниците на пазара и остаряването на флота доведоха до влошаване на перспективите за икономически растеж и устойчивост на корабоплаването по вътрешни водни пътища. Решението на NAIADES II е изготвяне на стабилна дългосрочна рамка за инвестиции и иновации за качествен вътрешноводен транспорт, съдържаща мерки с краткосрочен или средносрочен ефект, като например преразглеждане на скъпите технически изисквания. В рамките на NAIADES II е необходимо мобилизиране на европейско, национално и секторно финансиране за подпомагане на необходимите инвестиции. В тази връзка достъпът до финансиране е от особено значение.

За повече информация:

MEMO/13/771

Следвайте заместник-председателя Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Към качествен вътрешен воден транспорт. В гръцката митология Наядите са водни нимфи.


Side Bar