Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 september 2013

Ojämlikheter i hälsa minskar i EU

De tidigare stora skillnaderna mellan EU-länderna i spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd minskar enligt den rapport som EU-kommissionen offentliggör i dag. Skillnaden mellan den kortaste och den längsta förväntade livslängden i EU minskade med 17 % för män (2007 till 2011) och med 4 % för kvinnor (2006 till 2011). Skillnaden mellan den högsta och lägsta spädbarnsdödligheten i EU-länderna sjönk från 15,2 till 7,3 per 1000 levande födda mellan 2001 och 2011. Under samma period sjönk även den genomsnittliga europeiska spädbarnsdödligheten från 5,7 till 3,9 per 1000 levande födda. I rapporten framkommer att genomförandet av EU:s strategi för att motarbeta ojämlikheter i hälsa, Solidaritet i hälsa, har haft vissa framgångar men att ytterligare åtgärder krävs på lokal, nationell och europeisk nivå.

– Ojämlikheter i hälsa för förväntad livslängd och framför allt spädbarnsdödlighet har under de senaste åren minskat betydligt i EU. Resultaten är uppmuntrande, men vårt engagemang får inte svikta om vi ska utjämna ojämlikheterna i hälsa mellan samhällsgrupper, regioner och länder. Åtgärder för att minska ojämlikheter i hälsa i Europa måste på alla nivåer förbli en prioritering, säger hälsokommissionär Tonio Borg.

Ojämlikheter i hälsa mellan länder, regioner och samhällsgrupper

  • Sverige har den högsta förväntade livslängden för män (79,9 år), nästan 12 år mer än det land som har den kortaste förväntade livslängden (68,1 år).

  • Den förväntade livslängden för kvinnor är högst i Frankrike (85,7 år), 8 år mer än det land som har den kortaste förväntade livslängden (77,8 år).

  • När det gäller friska levnadsår är skillnaden mellan de lägsta och högsta värdena i EU 19 år för män (siffror från 2011) och 18,4 år för kvinnor.

  • År 2010 var klyftan mellan förväntad livslängd vid födseln mellan de mest och de minst gynnade regionerna i EU 13,4 år för män och 10,6 år för kvinnor.

  • Samma år fanns det sju EU-regioner med en spädbarnsdödlighet som översteg 10 per 1000 levande födda barn. Det är 2,5 gånger fler än EU-genomsnittet 4,1 per 1000 levande födda.

  • År 2010 beräknades den förväntade livlängden för 30-åriga män med minst och mest utbildning skilja sig åt med mellan 3 och 17 år beroende på land. Med en skillnad på 1 till 9 år är klyftan mindre för kvinnor.

Orsaker bakom ojämlikheter i hälsa

I rapporten undersöks olika faktorer som orsakar ojämlikhet i hälsa och man konstaterar att ojämlikheter i hälsa orsakas av skillnader i levnadsvillkor och faktorer såsom inkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå. Undersökningen påvisar många exempel på samband mellan hälsoriskfaktorer, som tobaksbruk, fetma och socioekonomiska förhållanden.

Att minska ojämlikhet i hälsa i EU

År 2009 antog kommissionen Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa inom EU, en strategi för att åtgärda den bristande jämlikheten på hälsoområdet. Lägesrapporten som offentliggörs i dag visar framsteg med strategins fem främsta utmaningar: 1) Att skapa en jämnare fördelning av hälsa som en del av social och ekonomisk utveckling. 2) Att förbättra data- och kunskapsbaser. 3) Att skapa ett samhälleligt engagemang. 4) Att tillgodose utsatta gruppers behov. 5) Att förbättra samordningen mellan andra EU-politikområden.

Kommissionens insats har som allmänt syfte att stödja politiskt beslutsfattande i EU-länderna och förbättra bidraget från EU:s politik för att motverka ojämlikheter i hälsa. Ett centralt verktyg för att uppnå dessa mål är den gemensamma åtgärd som inleddes 2011 och pågår till 2014.

Att uppnå Europa 2020-målen om tillväxt för alla är av grundläggande betydelse för att komma tillrätta med den bristande jämlikheten på hälsoområdet. I februari 2013 antog kommissionen ett dokument om Investering i hälsa som en del av åtgärdspaketet för sociala investeringar. Dokumentet stärker kopplingen mellan EU:s folkhälsopolitik och reformer i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och argumenterar för smarta investeringar i hållbara hälsosystem, människors hälsa och i att minska ojämlikheter i hälsa.

EU:s folkhälsoprogram, sammanhållnings- och strukturfonderna samt forsknings- och innovationsfonderna (Horisont 2020) kan stödja investeringar i hälso- och sjukvård i hela EU.

De fullständiga rapporterna och mer om EU:s insatser för att motverka ojämlikhet i hälsa:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Kommissionär Tonio Borgs webbplats:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @EU_health

Kontaktpersoner:

Fréderic Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar