Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. septembra 2013

Poročilo o neenakosti v zdravju: razlike v pričakovani življenjski dobi in umrljivosti dojenčkov po EU se zmanjšujejo

Nekdaj velike razlike v pričakovani življenjski dobi in umrljivosti dojenčkov med državami EU se po navedbah danes objavljenega poročila Evropske komisije zmanjšujejo. Razlika med najdaljšo in najkrajšo pričakovano življenjsko dobo v EU-27 se je pri moških med letoma 2007 in 2011 zmanjšala za 17 %, pri ženskah med letoma 2006 in 2011 pa za 4 %. Največja razlika v umrljivosti dojenčkov med državami EU se je med letoma 2001 in 2011 s 15,2 zmanjšala na 7,3 na 1 000 živorojenih otrok. Povprečna stopnja umrljivosti dojenčkov v EU se je v tem obdobju prav tako zmanjšala, in sicer s 5,7 na 3,9 na 1 000 živorojenih otrok. Poročilo izpostavlja nekatere pozitivne učinke izvajanja strategije EU o neenakostih v zdravju z naslovom „Solidarnost na področju zdravja“, sicer pa ugotavlja, da je potrebnih več ukrepov na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je povedal: Neenakosti na področju zdravja, kot sta pričakovana življenjska doba, zlasti pa umrljivost dojenčkov, so se v Evropski uniji v preteklih letih znatno zmanjšale. To je spodbudno. Vendar pa si moramo še naprej prizadevati, da bi zmanjšali preostale razlike v zdravju med socialnimi skupinami ter med regijami in državami članicami, kot so predstavljene v tem poročilu. Ukrepi za premostitev neenakosti v zdravju po Evropi morajo ostati prednostna naloga na vseh ravneh.“

Neenakosti v zdravju med državami, regijami in socialnimi skupinami

  • Pričakovana življenjska doba za moške je najdaljša na Švedskem (79,9 leta), kar je skoraj 12 let več kot v državi članici z najnižjo življenjsko dobo (68,1).

  • Ženske najdlje živijo v Franciji (85,7 leta), kar je 8 let več kot v državi članici z najnižjo življenjsko dobo (77,8).

  • Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo v EU za leta zdravega življenja pri moških znaša 19 let (podatki iz leta 2011). Pri ženskah je razlika skoraj 18,4 leta.

  • V letu 2010 je razlika v pričakovani življenjski dobi ob rojstvu med najbolj in najmanj prikrajšanimi regijami v EU za moške znašala 13,4, za ženske pa 10,6 leta.

  • V istem letu je bila stopnja umrljivosti dojenčkov v sedmih regijah EU večja od 10 na 1 000 živorojenih otrok. To je več kot 2,5-krat več od povprečja EU, ki znaša 4,1/1 000.

  • Leta 2010 je razlika med državami članicami v pričakovani življenjski dobi pri najmanj in najbolj izobraženih 30-letnih moških znašala od 3 do največ 17 let. Pri ženskah je bila razlika nekoliko manjša in se je gibala od 1 do 9 let.

Vzroki za neenakosti v zdravju

Poročilo obravnava različne vzroke, zaradi katerih prihaja do neenakosti v zdravju, ter ugotavlja, da so socialne neenakosti na področju zdravja posledica različnih življenjskih pogojev ter dejavnikov, kot so prihodki, stopnja brezposelnosti in stopnja izobrazbe. Pri pregledu so bile ugotovljene številne povezave med dejavniki tveganja za zdravje (npr. uporaba tobaka in debelost) ter socialno-ekonomskimi razmerami.

Odpravljanje neenakosti v zdravju v EU

Leta 2009 je Komisija sprejela strategijo o neenakostih v zdravju z naslovom „Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“. Danes objavljeno poročilo ugotavlja, kakšen napredek smo že dosegli pri naslednjih petih glavnih izzivih iz strategije: 1) enakost na področju zdravja kot del splošnega socialnega in gospodarskega razvoja; 2) izboljšanje zbirke podatkov in znanja; 3) ustvarjanje občutka zavezanosti v celotni družbi; 4) izpolnjevanje potreb ogroženih skupin in 5) povečanje prispevka politik EU.

Na splošno si Komisija prizadeva, da bi podpirala razvoj politike v državah EU in izboljšala prispevek politik EU pri zmanjševanju neenakosti v zdravju. Skupni ukrep, ki se izvaja od leta 2011 do 2014, je pomemben pri doseganju tega cilja.

Pri odpravljanju neenakosti v zdravju je bistveno doseči cilje strategije Evropa 2020 za vključujočo rast. Komisija je februarja 2013 kot del svežnja o socialnih naložbah sprejela dokument o naložbah v zdravje. V njem je poudarjena povezava med zdravstvenimi politikami EU in reformami nacionalnih zdravstvenih sistemov, spodbuja pa tudi pametne naložbe za vzdržne zdravstvene sisteme, naložbe v zdravje ljudi in naložbe v zmanjšanje neenakosti v zdravju.

Program javnega zdravja EU, Kohezijski sklad in strukturni skladi ter skladi za raziskave in inovacije (Obzorje 2020) lahko podprejo naložbe v zdravje po vsej Evropski uniji.

Celotno poročilo in druge informacije o ukrepih EU za odpravljanje neenakosti v zdravju so na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_sl.htm.

Spletna stran Evropskega komisarja Tonia Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm.

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Health.

Kontakta:

Fréderic Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar