Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. septembra 2013

Správa o nerovnostiach v oblasti zdravia: rozdiely v očakávanej dĺžke života a dojčenskej úmrtnosti v EÚ sa zmenšujú

Podľa správy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, sa veľké rozdiely v očakávanej dĺžke života a dojčenskej úmrtnosti zaznamenané v minulosti medzi krajinami EÚ zmenšujú. Rozdiel medzi najdlhšou a najkratšou očakávanou dĺžkou života v 27 členských štátoch EÚ sa v rokoch 2007 až 2011 u mužov znížil o 17 % a v rokoch 2006 až 2011 u žien o 4 %. Rozdiel medzi krajinami EÚ s najvyššou a najnižšou mierou dojčenskej úmrtnosti sa v rokoch 2001 až 2011 znížil z 15,2 na 7,3 úmrtí/1 000 živonarodených detí. Priemerná dojčenská úmrtnosť v EÚ v rovnakom období takisto poklesla – z 5,7 na 3,9 úmrtí/1 000 živonarodených detí. Aj keď sa v správe poukazuje na určitý pozitívny vývoj vo vykonávaní stratégie EÚ na odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia nazvanej „Solidarita v oblasti zdravia“, dospelo sa v nej k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia na miestnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Európsky komisár pre zdravie Tonio Borg uviedol: „V niekoľkých uplynulých rokoch sa v Európskej únii výrazne znížili nerovnosti v oblasti zdravia, pokiaľ ide o očakávanú dĺžku života a najmä dojčenskú úmrtnosť. Tento vývoj je povzbudivý. Aj napriek tomu však musíme v našom úsilí pokračovať, aby sme odstránili pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými sociálnymi skupinami a medzi regiónmi a členskými štátmi, ako na to poukazuje táto správa. Opatreniam na preklenutie nerovností v oblasti zdravia v Európe sa musí priradiť priorita na všetkých úrovniach.“

Nerovnosti v oblasti zdravia medzi krajinami, regiónmi a sociálnymi skupinami

  • Švédsko má najvyššiu očakávanú dĺžku života u mužov – 79,9 rokov, čo predstavuje rozdiel takmer 12 rokov v porovnaní s členským štátom s najnižšou očakávanou dĺžkou života (68,1 rokov).

  • Najvyššiu očakávanú dĺžku života u žien má Francúzsko – 85,7 rokov, čo predstavuje rozdiel osem rokov v porovnaní s členským štátom s najnižšou očakávanou dĺžkou života (77,8 rokov).

  • Pokiaľ ide o strednú dĺžku života v zdraví u mužov, medzi najvyššou a najnižšou hodnotou v EÚ je rozdiel 19 rokov (údaje z roku 2011). U žien bol tento rozdiel takmer na rovnakej úrovni – 18,4 rokov.

  • V roku 2010 bol rozdiel v očakávanej dĺžke života pri narodení medzi najviac a najmenej zvýhodnenými regiónmi v EÚ u mužov na úrovni 13,4 rokov a u žien na úrovni 10,6 rokov.

  • V tom istom roku bolo v EÚ sedem regiónov, v ktorých bola miera dojčenskej úmrtnosti vyššia ako 10 úmrtí/1 000 živonarodených detí. To je viac ako dva a pol násobok priemeru EÚ, ktorým je 4,1 úmrtí/1 000 živonarodených detí.

  • V roku 2010 sa odhadovaný rozdiel v očakávanej dĺžke života medzi najmenej a najviac vzdelanými mužmi vo veku 30 rokov v jednotlivých členských štátoch pohyboval v rozmedzí približne troch až 17 rokov. U žien bol tento rozdiel len o niečo nižší – pohyboval sa v rozmedzí 1 až 9 rokov.

Príčiny nerovností v oblasti zdravia

V správe sa skúmali rôzne faktory, ktoré prispievajú k nerovnostiam v oblasti zdravia, pričom sa zistilo, že sociálne nerovnosti v oblasti zdravia sú spôsobované rozdielmi v každodenných životných podmienkach a takými faktormi, ako je napr. príjem, miera nezamestnanosti a úroveň vzdelania. Pri preskúmaní sa zistilo mnoho príkladov prepojení medzi rizikovými faktormi pre zdravie, vrátane tabaku a obezity, a sociálno-ekonomickými okolnosťami.

Odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ

Komisia prijala v roku 2009 stratégiu na odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia s názvom „Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ“. Správa o pokroku, ktorá dnes bola zverejnená, umožňuje pozrieť sa na to, ako ďaleko sme sa dostali v riešení týchto piatich hlavných výziev uvedených v stratégii: 1) spravodlivejšia distribúcia zdravia ako súčasť celkového sociálneho a hospodárskeho rozvoja; 2) zlepšenie základne údajov a poznatkov; 3) zaangažovanie celej spoločnosti; 4) napĺňanie potrieb zraniteľných skupín; a 5) rozvinutie príspevku politík EÚ.

Celkovo sú opatrenia Komisie zamerané na podporu vývoja politiky v krajinách EÚ a zároveň na zlepšenie príspevku politík EÚ k odstraňovaniu nerovností v oblasti zdravia. Prebiehajúca jednotná akcia, ktorá sa uskutočňuje v rokoch 2011 až 2014, je hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

Plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inkluzívneho rastu je mimoriadne dôležité na odstránenie nerovností v oblasti zdravia. Komisia prijala vo februári 2013 dokument Investing in Health(Investície do zdravia) ako súčasť balíka o sociálnych investíciách. V dokumente sa posilňuje prepojenie medzi politikami EÚ v oblasti zdravia a reformami národných systémov zdravotnej starostlivosti a odporúčajú sa: inteligentné investície do udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti; investície do zdravia ľudí; a investície do znižovania rozdielov v oblasti zdravia.

Z prostriedkov programu EÚ v oblasti zdravia, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov, ako aj fondov pre výskum a inovácie (Horizont 2020) je možné podporovať investície do zdravia v rámci celej Európskej únie.

Prečítať si celé znenie správ a nájsť viac informácií o opatreniach EÚ na odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia môžete tu:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Webová stránka komisára Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Health

Kontaktné osoby:

Fréderic Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)


Side Bar