Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 september 2013

Verslag over ongelijkheden op gezondheidsgebied: verschillen in levensverwachting en zuigelingensterfte in EU worden kleiner

De grote verschillen in levensverwachting en zuigelingensterfte die van oudsher tussen de EU-landen bestaan worden kleiner, zo blijkt uit een vandaag door de Europese Commissie gepubliceerd verslag. Het verschil tussen de hoogste en de laagste levensverwachting in de EU-27 is voor mannen tussen 2007 en 2011 met 17 % en voor vrouwen tussen 2006 en 2011 met 4 % afgenomen. Het verschil in zuigelingensterfte tussen het EU-land met het hoogste en het EU-land met het laagste percentage is tussen 2001 en 2011 teruggelopen van 15,2 tot 7,3 per 1 000 levendgeborenen. Het gemiddelde percentage zuigelingensterfte in de EU is in deze periode eveneens gedaald en wel van 5,7 tot 3,9 per 1 000 levendgeborenen. In het verslag wordt weliswaar gewezen op een aantal positieve ontwikkelingen bij de tenuitvoerlegging van de EU-strategie inzake ongelijkheden op gezondheidsgebied, "Solidariteit in de gezondheidszorg", maar ook geconcludeerd dat meer actie nodig is op lokaal, nationaal en EU-niveau.

Europees commissaris Tonio Borg voor gezondheid zei hierover: "In de afgelopen paar jaar zijn de ongelijkheden op gezondheidsgebied qua levensverwachting en met name zuigelingensterfte in de Europese Unie aanzienlijk afgenomen. Dit is bemoedigend. Wij moeten evenwel blijven ijveren om een einde te maken aan de verschillen op gezondheidsgebied die, zoals uit dit verslag blijkt, nog steeds tussen sociale groepen en tussen regio’s en lidstaten bestaan. Maatregelen om de ongelijkheden op gezondheidsgebied in heel Europa te overbruggen, moeten op alle niveaus een prioriteit blijven."

Ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen landen, regio's en sociale groepen

  • Zweden kent de hoogste levensverwachting voor mannen: 79,9 jaar, bijna 12 jaar hoger dan de lidstaat met de laagste levensverwachting (68,1 jaar).

  • De levensverwachting voor vrouwen is het hoogst in Frankrijk: 85,7 jaar, 8 jaar hoger dan de lidstaat met de laagste levensverwachting (77,8 jaar).

  • Wat het aantal gezonde levensjaren voor mannen betreft, bedraagt het verschil tussen het EU-land met het laagste percentage en dat met het hoogste percentage 19 jaar (cijfers voor 2011). Voor vrouwen is dit verschil met 18,4 jaar bijna net zo groot.

  • In 2010 bedroeg het verschil in levensverwachting bij de geboorte tussen de meest en minst begunstigde regio's in de EU voor mannen 13,4 jaar en voor vrouwen 10,6 jaar.

  • In datzelfde jaar kenden zeven EU-regio's een zuigelingensterfte van meer dan 10 per 1 000 levendgeborenen. Dit is meer dan 2,5 keer het EU-gemiddelde van 4,1/1 000.

  • In 2010 liep het geraamde verschil in levensverwachting op 30-jarige leeftijd voor de laagst- en de hoogstopgeleide mannen in de verschillende lidstaten uiteen van ongeveer 3 jaar tot 17 jaar. Bij vrouwen was het verschil iets kleiner, namelijk 1 tot 9 jaar.

Oorzaken van ongelijkheden op gezondheidsgebied

In het verslag worden verschillende factoren onderzocht die debet zijn aan ongelijkheden op gezondheidsgebied en geconcludeerd dat de sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheidszorg te wijten zijn aan verschillen qua dagelijkse levensomstandigheden en factoren als inkomen, werkloosheidspercentage en onderwijsniveau. Uit het onderzoek is gebleken dat er een sterk verband bestaat tussen risicofactoren voor de gezondheid, zoals tabaksgebruik en overgewicht, en sociaaleconomische omstandigheden.

Verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU

In 2009 heeft de Commissie een strategie inzake ongelijkheden op gezondheidsgebied, "Solidariteit in de gezondheidszorg: verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU", vastgesteld. In het vandaag gepubliceerde voortgangsverslag wordt gekeken welke vooruitgang is geboekt bij de vijf belangrijke uitdagingen die in de strategie zijn beschreven: 1) een rechtvaardige verdeling van de gezondheid als onderdeel van algemene sociale en economische ontwikkeling; 2) verbetering van het gegevens- en kennisbestand; 3) werken aan engagement in de hele maatschappij; 4) voorzien in de behoeften van kwetsbare groepen, en 5) ontwikkeling van de bijdrage van EU-beleid.

Over het geheel genomen beoogt de Commissie zowel de beleidsontwikkeling in de EU-landen te ondersteunen als de bijdrage van het EU-beleid aan de bestrijding van de ongelijkheden op gezondheidsgebied te verbeteren. Een belangrijk instrument in dit verband is de Gezamenlijke Actie, die loopt van 2011 tot en met 2014.

De verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor inclusieve groei is van fundamenteel belang voor het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied. In februari 2013 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een document over Investeren in gezondheid, als onderdeel van het pakket sociale-investeringsmaatregelen. Het document versterkt de koppeling tussen het EU-gezondheidsbeleid en de hervormingen van de nationale gezondheidszorgstelsels en breekt een lans voor slimme investeringen voor duurzame gezondheidszorgstelsels, investeringen in de gezondheid van mensen en investeringen met het oog op het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidsgebied.

Het EU-gezondheidsprogramma, het Cohesiefonds en de structuurfondsen, evenals de onderzoeks- en innovatiefondsen (Horizon 2020) kunnen investeringen in gezondheid in de hele EU financieel ondersteunen.

Lees de volledige verslagen en kom meer te weten over EU-maatregelen tegen ongelijkheden op gezondheidsgebied:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Website van commissaris Borg:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Volg ons op Twitter: @EU_Health

Contact:

Fréderic Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar