Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 9 d.

Ataskaita dėl sveikatos priežiūros netolygumų: tikėtinos gyvenimo trukmės ir kūdikių mirtingumo atotrūkis ES mažėja

Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje teigiama, kad istoriškai dideli ES šalių skirtumai, susiję su tikėtina gyvenimo trukme ir kūdikių mirtingumu, mažėja. 2007–2011 m. atotrūkis tarp ilgiausios ir trumpiausios tikėtinos vyrų gyvenimo trukmės ES-27 sumažėjo 17 proc.; moterų atveju 2006–2011 m. nustatytas 4 proc. sumažėjimas. Su kūdikių mirtingumu susiję skirtumai ES šalyse, t. y., skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio mirtingumo rodiklių 2001–2011 m. sumažėjo nuo 15,2 iki 7,3 (1 000 gimusių gyvų kūdikių). Vidutinis kūdikių mirtingumas ES minėtu laikotarpiu taip pat sumažėjo – nuo 5,7 iki 3,9 (1 000 gimusių gyvų kūdikių). Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos teigiamus pokyčius įgyvendinant ES strategiją dėl sveikatos priežiūros skirtumų „Solidarumas sveikatos srityje“, tačiau daroma išvada, kad būtina imtis papildomų vietos, nacionalinio ir ES lygmens veiksmų.

Už sveikatos politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Europos Sąjungoje egzistavę sveikatos priežiūros netolygumai, susiję su tikėtina gyvenimo trukme ir ypač kūdikių mirtingumu, pastaraisiais metais buvo iš esmės sumažinti. Tai teikia vilčių. Tačiau turime toliau ryžtingai siekti sumažinti vis dar egzistuojantį atotrūkį sveikatos srityje tarp įvairių socialinių grupių, regionų ir valstybių narių, kaip skelbiama ataskaitoje. Sveikatos priežiūros skirtumų visoje Europoje mažinimas turi išlikti visišku prioritetu.“

Sveikatos priežiūros netolygumai tarp šalių, regionų ir socialinių grupių

  • Ilgiausia tikėtina vyrų gyvenimo trukmė (79,9 metai) nustatyta Švedijoje. Tai beveik 12 metų daugiau nei valstybėje narėje, kurioje vyrų gyvenimo trukmė trumpiausia (68,1).

  • Ilgiausia tikėtina moterų gyvenimo trukmė (85,7 metai) nustatyta Prancūzijoje. Tai 8 metais daugiau nei valstybėje narėje, kurioje moterų gyvenimo trukmė trumpiausia (77,8 metų).

  • Kalbant apie vyrų sveiko gyvenimo metų rodiklius, skirtumas tarp mažiausių ir didžiausių verčių ES (2011 m. duomenimis) buvo 19 metų. Moterų atveju skirtumas beveik toks pat didelis – 18,4 metų.

  • 2010 m. turtingiausių ir neturtingiausių ES regionų vyrų tikėtinos gyvenimo trukmės gimimo metu skirtumas yra 13,4 metų, o moterų – 10,6 metų.

  • Tais pačiais metais septyniuose ES regionuose kūdikių mirtingumo rodiklis buvo didesnis nei 10 (1 000 gimusių gyvų kūdikių). Tai daugiau nei 2,5 kartų viršija ES vidurkį (4,1 / 1 000 gimusių gyvų kūdikių).

  • 2010 m. skirtingose valstybėse narėse numatyta tikėtina trisdešimtmečių vyrų gyvenimo trukmė mažiausiai ir labiausiai išsilavinusių gyventojų grupėje skyrėsi 3–17 metų. Moterų atveju atotrūkis buvo šiek tiek mažesnis (1–9 metai).

Sveikatos priežiūros netolygumų priežastys

Ataskaitoje išnagrinėti įvairūs veiksniai, dėl kurių kyla sveikatos priežiūros netolygumų. Nustatyta, kad socialiniai skirtumai sveikatos srityje atsiranda dėl skirtingų kasdienio gyvenimo sąlygų ir kitų veiksnių, kaip antai pajamų dydis, nedarbo ir švietimo lygis. Rasta daug pavyzdžių, kad egzistuoja ryšys tarp sveikatos rizikos veiksnių (įskaitant rūkymą ir nutukimą) ir socialinių bei ekonominių sąlygų.

Sveikatos priežiūros netolygumų mažinimas ES

2009 m. Europos Komisija priėmė strategiją dėl sveikatos priežiūros skirtumų „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“. Šiandien paskelbta pažangos ataskaita rodo padarytą pažangą įgyvendinant penkis pagrindinius strategijoje nustatytus tikslus: 1) vienodinti sveikatos priežiūrą kaip bendro socialinio ir ekonominio vystymosi dalį; 2) gerinti duomenų ir žinių bazę; 3) stiprinti visos visuomenės įsipareigojimus; 4) tenkinti pažeidžiamų grupių poreikius ir 5) didinti ES politikos priemonių indėlį.

Iš esmės Komisijos veiksmais siekiama remti politikos raidą ES šalyse ir padidinti ES politikos krypčių indėlį mažinant sveikatos priežiūros netolygumus. Šiuo metu vykdomi 2011–2014 m. numatyti Bendrieji veiksmai yra pagrindinė priemonė šiems tikslams pasiekti.

Norint įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ integracinio augimo tikslus itin svarbu sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus. 2013 m. vasario mėn. Komisija priėmė dokumentą „Sveikatos srities investicijos“, kuris yra socialinių investicijų dokumentų rinkinio dalis. Šiuo dokumentu sustiprinamas ES veiksmų sveikatos srityje ir nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų reformų ryšys ir rekomenduojama: pažangiai investuoti į tvarias sveikatos priežiūros sistemas, investuoti į žmonių sveikatą ir į sveikatos priežiūros netolygumų mažinimą.

Naudojantis ES sveikatos programa, Sanglaudos ir struktūriniais fondais, taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų fondais („Horizontas 2020“) galima remti investicijas į sveikatos sritį visoje Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos apie ES veiksmus sveikatos priežiūros skirtumams mažinti rasite išsamiose ataskaitose:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_lt.htm

Komisijos nario T. Borgo svetainė:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Asmenys ryšiams:

Fréderic Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar