Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. september 2013

Rapport om ulighederne på sundhedsområdet: forskellene i forventet levetid og børnedødelighed mindskes i hele EU

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en rapport, som viser, at der ikke længere er så store forskelle i forventet levetid og børnedødelighed mellem de forskellige EU-lande som tidligere. Forskellen mellem den længste og korteste forventede levetid i EU-27 faldt med 17 % for mænd mellem 2007 og 2011 og med 4 % for kvinder mellem 2006 og 2011. Forskellen i børnedødeligheden i de EU-lande med de højeste og laveste børnedødelighedsrater faldt fra 15,2 til 7,3 pr. 1 000 levendefødte mellem 2001 og 2011. Den gennemsnitlige børnedødelighed i EU faldt ligeledes i denne periode fra 5,7 to 3,9 pr. 1 000 levendefødte. I rapporten peges på en vis positiv udvikling i forbindelse med gennemførelsen af EU's strategi til mindskelse af uligheder på sundhedsområdet "Solidaritet på sundhedsområdet", men det konkluderes også, at der er behov for en større indsats på lokalt og nationalt plan samt på EU-plan.

Tonio Borg, som er EU's kommissær for sundhed, siger: "I løbet af de seneste år er der sket en betydelig mindskelse af de sundhedsmæssige uligheder hvad angår forventet levetid og navnlig børnedødelighed i Den Europæiske Union. Dette er opmuntrende. Vi skal dog uden tøven fortsætte vores bestræbelser på at udligne de fortsatte sundhedsforskelle mellem sociale grupper og mellem regioner og medlemsstater, således som det fremgår af rapporten. Mindskelse af de sundhedsmæssige uligheder i hele Europa skal fortsat prioriteres på alle niveauer."

Sundhedsmæssige uligheder mellem lande, regioner og sociale grupper

  • Sverige har den længste forventede levetid for mænd – 79,9 år, hvilket er næsten 12 år mere end i den medlemsstat med den korteste forventede levetid (68,1).

  • Den forventede levetid for kvinder er længst i Frankrig med 85,7 år – en forskel på 8 år i forhold til den medlemsstat med den korteste forventede levetid (77,8 år).

  • Når det gælder sunde leveår for mænd, er der en forskel på 19 år mellem de laveste og højeste værdier i EU (tal fra 2011). For kvinder var forskellen næsten lige så stor, nemlig 18,4 år.

  • I 2010 var forskellen mellem den forventede levetid ved fødslen i de bedst og dårligst stillede regioner i EU 13,4 år for mænd og 10,6 år for kvinder.

  • Samme år var der syv regioner i EU med en børnedødelighed på over 10 pr. 1 000 levendefødte. Dette er 2,5 gang mere end EU-gennemsnittet på 4,1 pr. 1 000.

  • I 2010 var der en forskel i den forventede levetid for de dårligst uddannede og de bedst uddannede 30-årige mænd på mellem 3 og 17 år i de forskellige medlemsstater. For kvinder var forskellen mindre, nemlig mellem 1-9 år.

Årsager til sundhedsmæssige uligheder

I rapporten undersøges en række årsager til sundhedsmæssige uligheder, og det konstateres, at sociale uligheder på sundhedsområdet skyldes forskellige levevilkår og faktorer såsom indkomst, arbejdsløshed og uddannelsesniveau. Der blev fundet mange eksempler på sammenhæng mellem sundhedsmæssige risikofaktorer, herunder tobak og fedme, og socioøkonomiske betingelser.

Bekæmpelse af uligheder på sundhedsområdet i EU

I 2009 vedtog Kommissionen strategien "Solidaritet på sundhedsområdet: Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU". Den statusrapport, der offentliggøres i dag, undersøger, hvor langt man er nået med strategiens fem vigtigste udfordringer: 1) en ligelig fordeling af sundhed som led i den overordnede sociale og økonomiske udvikling, 2) forbedring af data- og vidensbaserne, 3) øget engagement i hele samfundet, 4) opfyldelse af de mest sårbare borgeres behov og 5) udvikling af EU-politikkernes bidrag.

Samlet set skal Kommissionens indsats både støtte politikudviklingen i EU-landene og forbedre EU-politikkernes bidrag til bekæmpelse af sundhedsmæssige uligheder. En igangværende fælles aktion, der løber fra 2011 til 2014, er et vigtigt redskab til at opnå dette.

Opfyldelse af målene for Europa 2020 om inklusiv vækst er afgørende for bekæmpelsen af sundhedsmæssige uligheder. I februar 2013 vedtog Kommissionen arbejdsdokumentet Investering i sundhed som del af en social investeringspakke. Dokumentet knytter en tættere forbindelse mellem EU's sundhedspolitik og reformer af de nationale sundhedssystemer og taler for: intelligente investeringer for bæredygtige sundhedssystemer, investeringer i menneskes sundhed og investeringer i mindskelse af ulighederne på sundhedsområdet.

EU's sundhedsprogram, Samhørighedsfonden og strukturfondene samt forsknings- og innovationsfondene (Horisont 2020) kan støtte investeringer i sundhed i hele Den Europæiske Union.

Læs de fuldstændige rapporter, og få mere at vide om EU's indsats for bekæmpelse af sundhedsmæssige uligheder på:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

EU-kommissær Tonio Borgs hjemmeside:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Følg os på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Fréderic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar