Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 9. září 2013

Zpráva o nerovnostech v oblasti zdraví: rozdíly ve střední délce života a kojenecké úmrtnosti v EU se zmenšují

Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské komise se velké rozdíly ve střední délce života a kojenecké úmrtnosti, které v minulosti existovaly mezi státy EU, zmenšují. Rozdíl mezi nejdelší a nejkratší střední délkou života ve 27 členských zemích EU se v letech 2007–2011 snížil u mužů o 17 % a u žen v období 2006–2011 o 4 %. Rozdíl v kojenecké úmrtnosti mezi zeměmi EU s nejvyšší a nejnižší mírou tohoto ukazatele se mezi léty 2001 a 2011 snížil z 15,2 na 7,3 na 1000 živě narozených dětí. V tomto období se rovněž snížila kojenecká úmrtnost jako taková – z 5,7 na 3,9 na 1000 živě narozených dětí. Zpráva poukazuje na některé pozitivní výsledky dosažené při provádění strategie EU pro snižování nerovnosti v oblasti zdraví nazvané „Solidarita v oblasti zdraví“, avšak závěrem uvádí, že je nezbytné podniknout další opatření na místní a národní úrovni i na úrovni EU.

Evropský komisař pro zdraví, Tonio Borg, uvedl: „Pokud jde o střední délku života a zejména o kojeneckou úmrtnost, došlo v oblasti zdraví v EU v průběhu několika posledních let k významnému omezení nerovností. To je povzbuzující. Avšak pokud chceme vyřešit přetrvávající rozdíly v oblasti zdraví mezi sociálními skupinami a mezi regiony a členskými státy, na které tato zpráva upozornila, nesmíme ve svém úsilí polevit. Opatření vedoucí ke snížení nerovností v oblasti zdraví v celé Evropě musí zůstat prioritou na všech úrovních.“

Nerovnosti v oblasti zdraví mezi zeměmi, regiony a sociálními skupinami

  • Švédsko má nejdelší střední délku života mužů – 79,9 let, což v porovnání s členským státem s nejkratší střední délkou (68,1) představuje rozdíl takřka 12 let.

  • Nejdelší střední délku života žen má Francie – 85,7 let, což v porovnání s členským státem s nejkratší střední délkou (77,8) představuje rozdíl 8 let.

  • Pokud jde o střední délku života prožitou ve zdraví, existuje u mužů mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou v EU rozdíl 19 let (údaje z roku 2011). U žen byl tento rozdíl takřka stejný: 18,4 let.

  • Rozdíl ve střední délce života při narození mezi nejvíce a nejméně zvýhodněnými regiony EU v roce 2010 představoval 13,4 let u mužů a 10,6 let u žen.

  • Ve stejném roce existovalo sedm regionů EU s mírou kojenecké úmrtnosti vyšší než 10 na 1000 živě narozených dětí. To je více než dvou a půl násobek průměru EU (4,1/1000).

  • V roce 2010 se odhadovaný rozdíl střední délky života mužů ve věku 30 let mezi nejméně a nejvíce vzdělanými pohyboval v různých členských státech od přibližně tří let až po 17 let. U žen byl tento rozdíl o něco menší a pohyboval se v rozmezí 1–9 let.

Příčiny nerovností v oblasti zdraví

Zpráva se zabývá různými faktory vyvolávajícími nerovnosti v oblasti zdraví a dochází ke zjištění, že příčinami sociální nerovnosti v oblasti zdraví jsou rozdíly v běžných životních podmínkách a faktory jako příjem, míra nezaměstnanosti a úroveň vzdělání. Přezkum odhalil řadu příkladů souvislostí mezi rizikovými faktory, včetně užívání tabáku a obezity, a socioekonomickými podmínkami.

Řešení nerovností v oblasti zdraví v EU

V roce 2009 přijala Komise strategii pro snižování nerovnosti v oblasti zdraví nazvanou „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“. Dnes zveřejněná zpráva o pokroku ukazuje, čeho jsme dosáhli v oblasti pěti hlavních výzev stanovených ve strategii: 1) spravedlivé rozdělení v oblasti zdraví jako součást celkového sociálního a ekonomického rozvoje; 2) zlepšení základny údajů a znalostí; 3) posílení odhodlání v rámci celé společnosti; 4) uspokojení potřeb zranitelných skupin a 5) rozvíjení příspěvku politik EU.

Činnost Komise se obecně zaměřuje na podporu rozvoje politiky v zemích EU a zlepšení příspěvku politik EU při řešení nerovnosti v oblasti zdraví. Probíhající Společná akce, která trvá od roku 2011 do roku 2014, je hlavním nástrojem k dosažení těchto záměrů.

Pro řešení nerovností v oblasti zdraví je nejdůležitější dosáhnout cílů strategie Evropa 2020 v oblasti růstu podporujícího začlenění. V únoru 2013 Komise přijala pracovní dokument Investice do zdraví, který je součástí balíčku týkajícího se sociálních investic. Uvedený dokument posiluje spojení mezi zdravotními politikami EU a reformami vnitrostátních zdravotních systémů a klade důraz na inteligentní investice do udržitelných systémů zdravotní péče, investice do zdraví lidí a investice do zmírňování nerovností v oblasti zdraví.

Investice do zdraví v celé Evropské unii mohou být rovněž podpořeny z Programu EU v oblasti zdraví, Fondu soudržnosti a strukturálních fondů, jakož i z fondů určených pro výzkum a inovace (Horizont 2020).

Pro více informací o činnosti EU zaměřené na řešení nerovnosti v oblasti zdravotnictví viz plné znění zpráv:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_cs.htm

Internetové stránky komisaře Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Health

Kontaktní osoby:

Fréderic Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar